Výběrové řízení na referenta stavebního úřadu Brno-Tuřany

Contact
Mgr. Jiří Polák
polak@turany.cz
tel. 545128231

Region
Brno
Inserted
24.06.2019 14:52
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany, v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 312/2002 Sb.“),
v y h l a š u j e
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na obsazení funkčního místa úředníka/úřednice:
referent stavebního úřadu
(pracovní poměr na dobu neurčitou)
Místo výkonu práce: ÚMČ Brno-Tuřany, Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno
Druh práce:
Výkon působnosti obecného stavebního úřadu I. stupně u staveb realizovaných v územním obvodu městské části Brno-Tuřany.
Platové podmínky:
V souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě - platová třída 10 (platový tarif od 19.760,- Kč do 29.740,- Kč dle započitatelné praxe + příplatky dle nařízení vlády), dále osobní ohodnocení po 3 měsíční zkušební době.
V rámci pracovního poměru nabízíme následující benefity:
- 5 týdnů dovolené
- stravenky
- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na ošatné a dovolenou
- 3 dny indispozičního volna (sick days)
Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
- státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR
- dosažení věku 18 let
- způsobilost k právním úkonům
- bezúhonnost dle § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.
- ovládání jednacího jazyka
Jiné požadavky územního samosprávného celku:
- vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru, nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo střední
vzdělání zakončené maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví
- praxe ve veřejné správě výhodou, zejm. praxe v oblasti stavebního práva
- znalost právních předpisů vztahujících se k dané oblasti, zejména:
 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
- velmi dobrá znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, ASPI)
- dobré komunikační a rozhodovací schopnosti
- samostatnost, flexibilita, odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení, ochota se dále vzdělávat
Pozice je vhodná i pro absolventy.
Předpokládaný termín nástupu: možný ihned nebo dle domluvy
Výčet dokladů, které je zájemce povinen v rámci výběrového řízení předložit:
- přihláška dle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. (viz příloha č. 1)
- dále doklady dle § 6 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., a to:
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních (vč. krátké charakteristiky práce) a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží bezúhonnost čestným prohlášením
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Bez splnění podmínek náležitostí přihlášky a nepředložení uvedených dokladů není možné přihlášku zařadit do výběrového řízení.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně v uzavřené obálce nejpozději do 31. 7. 2019 na adresu (obálku označte heslem „výběrové řízení – referent stavebního úřadu“):
Úřad městské části Brno-Tuřany
Tuřanské náměstí 1, 620 00 Brno
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší informace podá: Ing. Tomáš Hornoch, tel. 545 128 241.
Mgr. Jiří Polák
tajemník Úřadu městské části Brno-Tuřany