River Garden West

River Garden West
Spolupráce:Ranný Architects, Woerner und Partners
Project:2010
Completion:2010-12
Built Up Area:3100 m2


Administrativní budova River Garden West se nachází v atraktivní lokalitě Prahy 8 - Karlín v blízkosti řeky Vltavy. Díky navrženému loubí vytváří budova podél Rohanského nábřeží lemující promenádu, která spojuje Karlín s historickým centrem Prahy. Budova tvoří nároží ulic Rohanské nábřeží a nově vzniklé ulice U Mlýnského kanálu. V levé třetině objektu se hmota v přízemí otevírá směrem do vnitroblokové zeleně s parkovými úpravami a vodními plochami.

Koncepce projektu
Objekt ve tvaru L je umístěn podél Rohanského nábřeží, a je řešen jako administrativní budova s polyfunkčním využitím vstupního podlaží. Má tři podzemní a osm nadzemních podlaží, z nichž poslední dvě jsou ustoupená a lemovaná terasami se zelení. Nad třetím podlažím je směrem do vnitrobloku navržena pobytová terasa se zelení. Objekt je rozdělen průchodem do vnitrobloku v parteru a v horních patrech dilatační spárou na dvě provozně oddělené části. Jak západní část (menší), tak východní část má samostatné vertikální komunikační jádro, tvořené únikovým schodištěm a třemi výtahy, napojené na samostatný vstup (A, B) z podloubí při Rohanském nábřeží. Schodiště a výtahy, podél kterých probíhají šachty pro vedení technologií, jsou umístěny tak, že je možné užitné plochy rozdělit na menší jednotky dle představ budoucích nájemců.
V přízemí směrem do ulice jsou umístěny obchodní jednotky a restaurace, v ostatních prostorech potom kancelářský provoz.

Koncepce fasády
Kancelářská budova se nachází mezi hlavní třídou a veřejnou zelení. Podél Rohanského nábřeží nabývá rozměr promenády, která spojuje Karlín s historickým centrem Prahy dvoupodlažní kolonádou. Římsa nad promenádou v úrovni 3. podlaží se napojuje na sousední budovu. Odsazené půdorysy obemykají roh na ulici Thámova a u Mlýnského kanálu.
Obvodový plášť objektu je tvořen kamenným obkladem žlutooranžové barvy v kombinaci se skleněným obkladem černé a nazelenalé barvy doplněným ve vnitrobloku o obklad z vodorovných keramických lamel oranžové barvy. Okenní sestavy jsou umístěny do vnějšího líce obvodového pláště, na jižní fasádě je nosný rastr zdůrazněn plasticitou kamenného obkladu.
Budova je komunikačně připojena na ulici u Mlýnského kanálu vjezdovou rampou do suterénních parkovacích podlaží.

Funkční a dispoziční řešení
V podzemních podlažích jsou umístěna parkovací stání, technické prostory a hygienické zázemí pro údržbu objektu a část strojoven pro provoz budovy.
V 1. nadzemním podlaží jsou pronajímatelné plochy pro komerční využití jako obchody, kavárna, restaurace apod., 2.- 8. nadzemní podlaží je vyhrazeno pro kancelářské účely.
První 3 nadzemní podlaží jsou v ploše zastavěného půdorysu - cca ve tvaru obdélníku. Ve vnitřní části půdorysu jsou ve 2. a 3. NP navržena dvě atria, podlahu těchto atrií tvoří prosklený světlík prosvětlující denním světlem komerční prostory v 1.NP. 
Od 4.NP hmota budovy ustupuje a zůstává redukována při jižní a východní straně ve tvaru L. Střechu nad ustupujícím 3.NP tvoří terasa přístupná ze sousedících nájemních prostor. V 7. a 8.NP je na jižní a východní straně půdorys budovy dále redukován o terasy přístupné z pronajímatelných prostor.
Na střeše budovy (v 9.NP) jsou umístěny venkovní technologické celky chlazení, vzduchotechniky a dieselagregátu, tyto technologické celky jsou od okolí odcloněny protihlukovou stěnou - ohradou.
Vnitřní dispozice prodejních a kancelářských prostor je flexibilní.

Základové konstrukce
Spodní stavba je navržena jako bílá vana, kde utěsnění stavby proti tlakové vodě zajišťuje železobetonová konstrukce.
Objekt je založen na monolitických základových deskách o základní tl. 0,650m, které jsou celkem ve čtyřech výškových úrovních. Základové desky uložené na navážkách (1.PP) jsou podporovány vrtanými pilotami. Základová deska v úrovni 3.PP je uložena na štěrkopískové terase. Je kotvena do podloží pro případ výrazného zvýšení hladiny podzemní vody a hrozbě vyplavání konstrukce.
Pod budovou prochází proplachovací kanál. Sloupy, které vycházejí nad kanál, jsou na -3,400 vyneseny trámy v základové desce do pilot mimo kanál.

Svislé nosné konstrukce
Hlavní vnitřní svislé nosné konstrukce jsou navrženy jako železobetonové monolitické sloupy obdélníkového průřezu. Kolem komunikačních jader jsou navrženy jako svislé nosné konstrukce železobetonové monolitické stěny tloušťky 200mm a 250mm. Tyto konstrukce zajišťují tuhost celého objektu.
Suterénní stěny jsou navrženy tloušťky 300mm pro bezpečný přenos zatížení vlivem tíhy zeminy a vlivem zatížení horních pater. 

Vodorovné nosné konstrukce
Stropní konstrukce jsou řešeny jako monolitické stropní desky tloušťky převážně 200 mm se čtvercovými hlavicemi tloušťky 350 mm. Na obvodě jsou stropní desky vyztuženy přednostně parapety (atikami) a kde to není z architektonických důvodů možné, dolů otočenými trámy. Stropy v garážích mají nulovou podlahu.

Vertikální komunikace

V budově jsou navrženy dva typy vertikálních komunikačních prostředků. Jedním z nich jsou výtahy, které jsou umístěny do výtahové šachty v rámci jednoho konstrukčního celku se schodištěm. Stěny výtahových šachet jsou navrženy ze železobetonu. Tato konstrukce slouží zároveň jako ztužující jádro objektu.
Schodiště jsou převážně navržena s prefabrikovanými rameny zabetonovanými do monolitických podest a mezipodest.
0 comments
add comment

more buildings from Obermeyer Helika a. s.