Hranice architektury - zápis z druhého diskusního večera

téma Komercializace veřejného prostoru

Zdroj
Ing. arch. Karolína Kripnerová, Architekti bez hranic
Vložil
Tisková zpráva
14.09.2018 16:05
Praha

Kde začíná a končí architektura? Tuto otázku si položil spolek Architekti bez hranic. Spolek, který se zajímá o veřejný prostor a mezilidské vztahy. Vznikl tak projekt diskusních večerů Hranice architektury, který má za cíl přivést k jednomu stolu architekty a také odborníky jiných profesí. Diskusní večery zprostředkují pohled na jedno téma z různých úhlů, nebo naopak z různých názorů vykrystalizuje průsečík. Diskusní večery Hranice architektury jsou otevřeny jak odborné, tak laické veřejnosti. Zapojení publika do diskuse, ať dotazy či názory, je vítáno.
Druhý diskusní večer byl na téma Komercializace veřejného prostoru. Jak vnímá veřejný prostor antropolog a jak architekt? Jaký je vliv obchodních center na město? Kde je hranice veřejného a soukromého? To byly otázky, které během diskusního večera Hranice architektury v březnu 2018 zazněly. Pozvání přijali architekta a básnířka Anna Beata Háblová a sociální antropolog Michal Lehečka.

Veřejný prostor
Architektka Anna Beata Háblová vnímá veřejný prostor jako obývací pokoj města. Jeho podstatu vidí v otevřenosti a v jeho přístupnosti každému bez ohledu na to, kdo prostor vlastní. Sociální antropolog Michal Lehečka upozornil i na nehmatatelnou část tohoto pojmu. Zahrnuje například společenskou diskusi. Mění se v čase či vlivem toho, kdo jej užívá. Jako příklad zaznělo prostředí obchodního centra, které je pro návštěvníky místem trávení volného času, ale pro zaměstnance představuje místo zaměstnání a důležitých sociálních vazeb.

Kdo ovlivňuje veřejný prostor?
Klíčové jsou okraje veřejného prostoru, tedy setkání soukromého a veřejného. V těchto místech mají potenciál vznikat aktivity, které podporují životaschopnost veřejného prostoru. Jako u mnoho ostatního, i v tomto případě platí, všeho s mírou - přílišná koncentrace aktivit může být v důsledku škodlivá. Veřejný prostor je utvářen a měněn pod vlivem určité ideologie. Nesmíme však zapomenout pozorovat, co se děje s veřejným prostorem pod vlivem té které ideologie v prostředí současného ekonomického systému. Vzrůstající atraktivita určité městské části znamená v důsledku tlak na její obyvatele. V rovině symbolické mluvíme o displacementu, vymístění, kdy se obyvatelé zde už necítí jako doma. V rovině prostorové může k vymístění dojít zcela - původní obyvatelé místo opustí.

Jak město reaguje na obchodní centrum?
Přiměřené obchodní centrum může město podpořit. Naopak nevhodné obchodní centrum (svou polohou, měřítkem či architekturou) však vysaje život ve městě. Příkladem může být OC Nová Karolína v Ostravě, které proměnilo slezskou metropoli v město duchů, jednoduše řečeno, všichni jsou v Nové Karolíně. Druhotnou reakcí města pak může být proces mallizace, která znamená, že město převezme principy obchodního centra a aplikuje je na svůj veřejný prostor. Proběhne rekonstrukce centra, zvýší se ochrana ulic, nainstalují se všudypřítomné kamery, v extrémním případě se zavedou i takzvaní operátoři pro jednotlivé ulice, které řídí pronajímání obchodních ploch. Takové podmínky jsou vhodné pro nadnárodní řetězce a značky, lokální jedinečnost města se vytrácí.

Existují dobrá obchodní centra?
V holandském městě Almere má obchodní centrum charakter živé ulice: v parteru se nacházejí restaurace a jeho multifunkční struktura navazuje na stávající uliční síť. Podobně zdařilá centra obchodu najdeme v Mnichově - Fünf Höfe či De Citadel v Barceloně. Z českých příkladů stojí za povšimnutí řešení OC Nový Smíchov, které je svým měřítkem úměrné a zapadá do struktury města. Propojuje ulici s parkem Sacré Ceur a dbá na multifunkční charakter. Shrnuto, nelze říci, že obchodní centra jsou jednoznačně špatná. Záleží však na tom, jak jsou navržena.

Kde se obchodní centra vzala a jaký je jejich vývoj?
Rakouský architekt Viktor Grün silně vnímal nedostatky americké suburbie 50. let, která postrádala centrum, kde by se lidé mohli setkávat a zároveň využívat nabídky služeb. Přišel tedy se sociálním nápadem obchodních center, který umožnil rodinám na jednom místě vyřešit vše, co potřebovaly. Komerční potenciál této myšlenky se však brzy projevil, kdy zůstala jen jeho zisková část, která se jako vlna šířila po amerických předměstích. Nasycenost suburbií i měst obchodními centry se projevila následně: původní stavby zejí prázdnotou a čekají na novou náplň. Ironií osudu se stávají místem pro neziskové organizace, školy a kostely. Vznikají tak původně zamýšlená komunitní centra.

Displacement v pozadí
Situaci, ve které se vyvíjela obchodní centra v Americe, lze číst také jako proces ve městě, který je označován jako displacement, česky vymístění. V 50. letech probíhala v USA divoká suburbanizace: kulminoval hypoteční trh, ideologicky správně bylo bydlet ve vlastním domě, centra měst se tak vylidnila a stala se postupně domovem chudiny. Změna společenského nastavení o dvacet let později přitáhla střední třídu ze suburbií zpět do center měst, odkud tito lidé vytlačili předchozí, sociálně slabší obyvatelstvo. Principem zisku pro město je jeho neustálá změna. Je to však nutný proces?

Komodifikace bydlení
Tento termín se objevuje od 60. let minulého století a souvisí se dvěma faktory. Zaprvé s přeměnou industriálních měst na post-industriální, která se projevila v proměně trhu práce a v oslabování sociálního státu. Druhým faktorem je finacializace trhu, kdy hlavní roli začal hrát bankovní sektor s důrazem na hypotéky. Výsledkem je chápání bydlení jako předmět směny. Změn ve společnosti a proměn týkajících se komodifikace bydlení jsme si dlouho nevšímali. Bydlení přestalo být vnímáno jako právo a jako bytostná potřeba existence a vůbec lidské kultury.
Když mluvíme v této souvislosti o veřejném prostoru, je nutné připomenout jeho původní myšlenku. Commons neboli občina označovala obecní pastvinu, která sloužila všem k pasení jejich ovcí, nebo také obecní pastoušku, kde našli střechu nad hlavou ti nejslabší z obce. I dnes je tato myšlenka aktuální: ve stavu veřejného prostoru můžeme číst vztah společnosti k nejslabším členům.

Těžení prostoru neboli gentrifikace

Gentrifikace je proces územního rozvoje, který má v každém místě jinou podobu. Shodně lze však říci, že jde o těžení prostoru. Město si představíme jako důl, ze kterého se snažíme získat co nejvíce. V příkladu proměny pražské čtvrti Karlína tak šlo o radikální proměnu obyvatel a také étosu čtvrti. Povodeň v roce 2002 znamenala záminku k vystěhování původního romského obyvatelstva na periferii, našli nový domov na sídlišti černý Most. V Karlíně se mezitím opravily domy, vzniklo množství kaváren, restaurací, administrativních a kulturních center a ceny bytů se zněkolikanásobily. Jedním z projevů gentrifikace je tak - vedle proměny a revitalizace dříve stagnující lokality - výše popsané vymístění původních obyvatel.

Jak se můžeme negativním procesům ve městě bránit?
Město patří všem. Jak poznamenal Michal Lehečka, město vzniklo, aby umožnilo jednodušší bydlení (původně šlo o bezpečnější sídlení díky akumulaci administrativy a vojska, později se přidala směna). Velkým imperativem dnešního stavu je skutečnost, že naše města de facto kolabují, už nevnímáme důsledek naší činnosti. Cestou je zajímat se aktivně o své město a angažovat se. Mluvit o problémech, které jsou kolem nás. Pojmenovávat děje, které brání městům v jejich udržitelnosti.

Poznámka: Výše uvedený text je zkrácenou verzí zápisu z diskusního večera

Hranice architektury: Komercializace veřejného prostoru, který proběhl 20. března 2018 v prostorech Skautského institutu na Staroměstském náměstí. Akci organizují Architekti bez hranic

(řečníci Ing. arch. Anna Beata Háblová, PhD. a Mgr. Michal Lehečka).

Ing. arch. Anna Beata Háblová, PhD. je architektka, urbanistka a básnířka. Za architektonické návrhy i teoretické práce získala ceny Young Architect Award 2010, Young Planning Professionals Award 2012 a Juniorstav 2012. Publikovala básnické sbírky Kry (Mox Nox, 2013), Rýhy (Arbor Vitae, 2015) a básně v literárních časopisech Host, Tvar, Weles a Pandora. V kulturním centru Dominikánská 8 moderuje večery s tématy poezie, umění a architektury. V roce 2017 jí vyšla komixovo-vědecká kniha Města zdí o historii, interpretaci a východiscích obchodních center ve vztahu k městu.

Mgr. Michal Lehečka je sociální antropolog působící ve spolcích Anthropictures, Auto*Mat a jako externista na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se věnuje problematice aplikace antropologických metod výzkumu v oblasti územního rozvoje. V akademické rovině se jeho výzkum soustřeďuje na panelová sídliště a jejich prostorovost. Ve veřejné diskusi o současném městě komentuje zejména projevy "práva na město", komodifikace, či vymístění (displacement).

Autorka článku Ing. arch. Karolína Kripnerová je architektka a spoluzakladatelka spolku Architekti bez hranic. V doktorském studiu na Fakultě architektury ČVUT v Praze se věnuje tématu Sociální udržitelnost z pohledu architektury.

Architekti bez hranic je nezisková organizace, která sdružuje architekty a designéry se zájmem o veřejný prostor. Cílem organizace je iniciovat a spolupodílet se na projektech pro znevýhodněné lidi, kultivování veřejného prostoru a posilování mezilidských vztahů. Architekti bez hranic stojí mimo jiné za realizací Orientačního systému v podchodech pod Hlávkovým mostem nebo iniciativou Veřejné šatní skříně v Praze.

Cyklus veřejných debat Hranice architektury byl podpořen grantem Nadace české architektury.

0 komentářů
přidat komentář

Související články