Dům s pečovatelskou službou Nezvěstice

19 samostatných bytů

Dům s pečovatelskou službou Nezvěstice
Architect: Radek Dragoun
Address: Nezvěstice 277, Nezvěstice, Czech Republic
Investor:Obec Nezvěstice
Project:03.2002 - 06.2002
Completion:11.2002 - 09.2003
Price:21 000 000 CZK


Urbanistické řešení stavby
Pozemek určený pro výstavbu DPS je obdélníkového tvaru o velikosti cca 3850 m². V současnosti je oplocen a osázen ovocnými stromy.
Budova DPS svým tvarem a dispozicí vychází z daného pozemku. Půdorysným uspořádáním tvaru "L" respektuje světové strany, hlavní vstup je navržen na jihovýchodním nároží, kde je také předpokládán hlavní příjezd.
Plně bylo respektováno také drobné měřítko rodinných a bytových domů v nejbližším okolí (patrné ze zákresu do fotografie). Samotný pozemek je rozdělen budovou na část veřejnou otočenou ke komunikacím a část soukromou - polouzavřenou, určenou pouze pro obyvatele domu. Ta bude tvořit nerušený prostor, parkově upravený, který ohraničuje z jedné strany pergola terasy společenského sálu, na straně druhé altán se zázemím pro údržbu. Do takového parku se otevírají všechny pokoje. Naopak do uličního prostoru se obracejí méně významné místnosti - jídelny, chodby, lékař apod.

Architektonické a dispoziční řešení stavby
Kompozice stavby je tvořena dvěma základními hmotami - přízemní vstupní křídlo a patrová dlouhá hmota pokojů. Spojení je navrženo pomocí skleněného krčku. Pokojové křídlo má dvě zcela odlišné tváře. Chodby, kuchyňka s jídelnami, ostatní servisní místnosti jsou orientovány na východ (uliční fasáda) a tvoří tři samostatné rizality. Pokoje ukončují naopak dlouhé průběžné lodžie, dělené mléčnými skly. Mohutná francouzská okna jsou chráněna jemnými posuvnými okenicemi (západní fasáda). Důležitým prvkem je kombinace dvou různých omítek - šedobílé hladké a probarvené (cihlové) strukturované omítky - vodorovné pruhy.
Vstupní křídlo má formu čistého hranolu s výraznou římsou, která je nesena sloupořadím. Tato klasická kompozice je podtržena barevnou odlišností od velkých ploch nosných zdí. Objem je ukončen plochou střechou s kačírkem.
Prolamované pultové střechy dlouhého křídla citlivě a moderně řeší vztah k okolí. Cílem je vytvořit soudobou budovu, plně srovnatelnou s domácí špičkovou tvorbou, s prvky regionalismu a klasické až antické kompozice. Nebude dominantou, ale svým výrazem a čistotou detailu vytvoří novou atmosféru intimity a klidu.

Stavebně-technické řešení stavby
Stavba se skládá ze dvou křídel, zděné přízemní křídlo bez vnitřních nosných podpor bude zastropeno prefa - panelovou železobetonovou konstrukcí (panely SPIROL) .
Delší druhé křídlo je dvoupodlažní (v místě suterénu třípodlažní) tradiční zděná budova chodbový dvoutrakt s příčnými zdmi tl. 300 mm mezi jednotlivými pokoji. Osové rozpony dvoutraktu jsou do 6 m dle typu nosné konstrukce stropu a skladby podlahy. Veškeré svislé zděné konstrukce jsou navrženy za systému Porotherm, klasického dutinového zdiva 400 mm resp. 300 mm (vnitřní nosné zdi). Vodorovné konstrukce, původně navrženy formou filigránových železobetonových desek, byly nakonec realizovány jako předpjaté stropní panely SPIROL. Druhé nadzemní podlaží je zastropeno sádrokartonovým podhledem, neseným dřevěnou konstrukcí střechy.
Střechy jsou navrženy jako pultové dvouplášťové odvětrávané, konstrukce je jednoduchá dřevěná trámová, prkna fomou bednění a krytina plechová - titanzinkový plech REINZINK. Zateplení je realizováno v rovině podhledu.
Na fasádě jsou užita dřevěná Eurookna, dřevěné okenice a dřevěné paluby, vše světle mořené - světlý buk, v kombinaci s ušlechtilou strukturovanou akrylátovou omítkou (např. ISPO). Vstupní část a světlík jsou zastřešeny kaleným lepeným bezpečnostním sklem, balkonové příčky jsou navrženy a realizovány z mléčného průsvitného skla. Veškeré ocelové prvky v exteriéru jsou žárově zinkované, v kombinaci s tlakově mořeným dřevěným bedněním (balkony).
0 comments
add comment

more buildings from Radek Dragoun