Vozovna elektrických podniků hl. města Prahy

Vozovna elektrických podniků hl. města Prahy
Vozovna elektrických drah hlav. města Prahy v Motole je vybudována na rozsáhlém pozemku, měřícím 28.070 m2, při nové 30 m široké výpadní komunikaci. Její výstavba je určena na dvě po případě na tři stavební etapy. V první sta­vební etapě byla postavena poloviční část vozovny, transfor­mační stanice a administrační budova. Druhá event. třetí etapa bude zahrnovati dostavbu vozovny pro umístění dal­ších 120 vozů a obytný dům pro zaměstnance E. P. Dnešní část vozovny pozůstává ze dvou lodí, jež pojmou 120 vozů elektr. drah. K ní jsou přičleněny dokonale vybavené dílny pro opravy vozů s náležitým příslušenstvím šaten, umyváren atd., kotelna a skladiště paliva. Podlahová úroveň vozovny tvoří kolejiště, postavené na železné konstrukci. Prostor takto vzniklý jest průchodný a umožňuje prohlídky a opravy vozů spodem. Část mezi vnějšími stranami kolejí je vyplněna dřevěnou podlahou, která tvoří mezi jednotlivými řadami kolejí a na nich stojícími vozy, perony pro chůzi, obsluhu a čištění vozů nad úrovní kolejiště. V průchodních prostorech je také položeno potrubí ústředního teplovzdušného topení. Ohřátý vzduch je tlačen ventilátory potrubím, majícím na vzdálenost vozu vždy otvor pro proudění teplého vzduchu pod podvozek, takže v zimních měsících všechny pohyblivé části a olej neztuhne, vozy mohou býti dobře čištěny, umývány a opravovány. Ke skladišti paliva je polo­žena vlečka pro nákladní tramwaje, přivážející palivo a odvá­žející popel. Konstrukce jest železobetonová, vyplněná ci­helným zdivem. Krov nad hlavou vozovny je z ocelových montovaných nosníků o rozpětí 42 m, podepřených uprostřed podporou.
Administrační budova, situovaná u hlavního vjezdu, má v přízemí všechny potřebné místnosti pro řízení a vybavení průvodčích a řidičů elektrických vlaků. Velká místnost v pří­zemí, zvaná záloha, je spojená okénky s výpravnou a lístkárnou. V této místnosti se shromažďují průvodčí a řidiči, vyzvedávají si jízdní řády, nakupují jízdenky a po skončené službě odevzdávají denní tržbu. Pro zaměstnance je zde též čítárna s denními novinami, slouží též pro krátký oddych. Pro zaměstnance řídící provoz jest zde noclehárna, neb provoz vyjma krátké asi jednohodinové přestávky jest denně 23 hodin. V patře budovy jsou tři jednopokojové byty s příslu­šenstvím pro vrchního výpravčího, strojníka a vrátného. Konstrukce budovy je cihelná se stropy železobetonovými. Přízemí je vytápěno lokálním ústředním topením, provoz příslušenství i bytů jest elektrisován.
Vystavění obytného domu pro zaměstnance E. P. v další stavební etapě má zajistiti určitý počet zaměstnanců elektric­kých drah v nejbližší vzdálenosti od vozovny, která jest v ranních hodinách výjezdnou stanicí a v noci konečnou. Dům má 32 jednopokojových, levných bytů pavlačové sousta­vy. Konstrukce je vzhledem k nutně mělkému traktu a velmi málo únosné půdě železobetonová s obvodním výplňovým zdivem z tvárníc ,,Skoria".
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od František Maria Černý