Soubor rekreačního bydlení u Neusiedlersee

Soubor rekreačního bydlení u Neusiedlersee
Adresa: Jois, Rakousko
Investor:UBM Realitätenentwicklung
Realizace:08.1999 - 10.2001


Místo - pozemek u jezera, přístav pro jachty Jois, Burgenland

Krajinné podmínky - místo leží v pobřežní části zhruba 1,5 km širokého rákosového pásu Neziderského jezera. Obraz krajiny je zde výrazně ovlivněný jezerem (300 km2, hloubka 1,10 m), širokým rákosovým pásem (přibližně 120 km2), přilehlými nábřežními loukami, vinicemi a osídlením na svazích hor.

Klima - tato oblast se svým panonským klimatem patří mezi nejteplejší v Rakousku (dlouhodobý průměr je 61 dní v roce s teplotou nad 25°C a 12 dní v roce s teplotou nad 30°C) a zároveň ke srážkově nejchudším.

Pozemek - leží v přístavním zálivu, vyhloubeném v polovině 70.let. Ten má rozměry zhruba 400x300 m a je s jezerem propojen kanálem dlouhým 1,5 km. Vyvážené zastoupení vodních rostlin poukazuje na vysokou kvalitu vody – bazén je významným regeneračním místem rybí fauny jezera. Po vyhloubení zálivu následovala ilegální stavební činnost na zasypaných plochách, která byla brzy zastavena a následovala výstavba několika – nepříliš atraktivních – domů.
V roce 1978 byl pro toto území vypracován projekt hotelu, který ovšem nebyl realizován. Tímto projektem vytvořené zastavitelné plochy se staly základním rámcem současnému realizovanému souboru.
Významnou podmínkou bylo zachování charakteru krajiny, dodržení zásad ochrany přírody a udržení kvality vody (omezení víření bahna, omezení živinných nánosů a dostatečné okysličování). Hlučná stavební činnost byla z důvodu ochrany ptactva omezena na několik měsíců. Zadání zahrnovalo především výstavbu více než sta rekreačních obytných jednotek, malého restaurantu s yachtclubem a vytvoření místa pro koupání.

Urbanistický koncept - hlavní myšlenkou návrhu bylo zvětšení přístavního zálivu ve směru zastavitelných ploch (sever): tak mohly být vytvořeny čtyři ostrovy, které leží v hranicích vymezeného zastavitelného území a nový pobřežní pás s řadami o dvou až osmi obytných jednotkách. Obětováním zastavitelné plochy ve prospěch zálivu bylo dosaženo přímého přístupu všech objektů k vodě. Ostrovy jsou založeny tak, aby se voda mezi nimi mohla pohybovat (směr větru od severu k jihu – k jezeru). Pohyb vody vlivem větru je důležitým faktorem zachování kvality vody. Zdánlivě libovolné hroznovité formy ostrovů vycházejí z hranic zastavění vytvořených jedním z předchozích nerealizovaných projektů (od jiné kanceláře a jiného investora). Tato formy spolu s rozdílnými přístupovými cestami dávají jednotlivým ostrovům svébytný charakter. Samotné objekty jsou orientovány k jezeru, které leží na jihu, takže se zároveň otevírají ke slunci. Protože zástavba stojí uprostřed jezera, liší se vědomě od tradičních masivních domů této oblasti. Charakter souboru odpovídá spíše lehkým lodím a přístavním objektům. Urbanistický koncept sleduje záměr silné integrace zástavby do rákosového pásu a jezera. Co nejvíce domků má získat přístup k vodě – vstup je proto v případě samostatných domků z užší strany.
Soubor je přístupný pouze pěšky, větší parkoviště je při vstupu do areálu. Rozšíření přístavního bazénu umožnilo přímý přístup k vodě i starším pěti domům a vytvořilo pruh pláže pro obyvatele stávající části obce. Současně s projektem byla obnovena přístavní mola.
Plánovaný malý restaurant s terasami a yachtclubem na východním břehu nemohl být realizován. Zvláště pečlivě musely být provedeny břehy (zpevněny dřevem a štěrkem). Cílem bylo zabránit víření bahna. Břehy byly osázeny rákosem, který zajistí přirozené zapojení do okolí. Ostrovy přístupné pouze po můstcích posilují dojem z pobytu u vody.
Objekty jsou napojeny na místní sítě – kanál, vodovod a elektřinu. Dešťová voda je v místě vsakována nebo odváděna do jezera.
Dosud bylo realizováno sedmdesát jednotek čtyř různých typů (40, 48, 73 a 92 m2 užitné plochy).

Architektonický koncept - všechny typy domů jsou navrženy podle jednotného konceptu. Na pilotách posazená masivní základová deska, zateplená ze vně pěnovým sklem, tvoří spolu s masivní střední stěnou akumulační jádro, které může vydávat akumulované teplo nebo chlad s půldenním zpožděním. Na betonové jádro následně navázala suchá výstavba zbytku stavby (dřevěné dílce se silnou vrstvou izolace). Přes hranol domu přesahuje pultová střecha, která chrání dům před vysokým letním sluncem a zároveň umožňuje zimní proslunění. Každý dům je vybaven slunečními kolektory pro ohřev vody a odpovídajícím zásobníkem. Veškeré vstupy a obslužné místnosti jsou umístěny na severní, obytné místnosti na jižní straně domů. Přesahující střecha tvoří na severu chráněný vstup, na jihu krytou terasu.
Zhruba sedm metrů hluboká dispozice je rozdělena masivní zdí na dva metry hlubokou severní obslužnou zónu se světlou výškou 2,20 m a 4,15 m hlubokou jižní obytnou zónu s výškou 2,60 m. Jižní fasáda je z velké části prosklená, severní je opatřena pouze malými okny a vstupními dveřmi. Východní a západní fasáda se obrací k vodě plným štítem, nebo jedním velkým oknem. Terasa na jižní straně je hluboká dva metry, vstupní chodník na severu 1,20 metru. Masivní dělicí stěna je 25 cm široká. Základová deska je posazena 40 cm nad úrovní pozemku. Vnější hmota stavby je sestavena z prefabrikovaných dřevěných dílců. Skleněné stěny jsou sestaveny z dřevěných rámů s izolačním zasklením (U=1,1 W/m2K). Stěny jsou z vnější strany obložené modřínem a střecha kryta fólií. Okenní rámy, podlahy a dveře byly provedeny ze dřeva. Vnitřní dělicí příčky jsou sádrokartonové.
Na hlavní hmotu nasazená pultová střecha sestává z dřevěné nosné konstrukce a krytiny z vlnitého plechu.
Všechny díly kromě masivního jádra jsou prefabrikované. Tak mohla být doba výkopů, zarážení pilotů a betonáže výrazně omezena. Po ní následovala suchá montáž zbylých částí stavby a nakonec zatopení nové části zálivu. Z úsporných důvodů byl omezen počet drahých pilot a terasy a vstupní předprostory byly zavěšeny na nosnou konstrukci střechy. Všechny objekty jsou vybaveny 6-8 m2 slunečních kolektorů a zásobníkem teplé vody o objemu 300-500 litrů.

Materiálové řešení:
dřevěné stěny a stropy, betonová podlahová deska a akumulační stěna, izolační zasklení, vnější dřevěné části z modřínu.

Parametry částí obvodového pláště (U): stěna: 0,198 W/m²K, podlaha: 0,204 W/m²K, střecha: 0,147 W/m²K, okna: 1,08 W/m²K, tepelné zisky prosklením (g): ca. 0,6 W/m²K

Spotřeba tepla: 9,3 kWh/m².a

Statistika:
celkový počet objektů - 70; od 40 m² do 111 m² čisté užitné plochy
velikost přilehlých ploch: od 50 m² do 525 m², terasa u každého objektu cca. 14 m²
velikost pozemku: 485.100 m², zastavěná plocha: ca. 5.700 m² - budovy, 2.600 m² - zastřešnené terasy, terasy: 2.600 m², užitná plocha: netto 7.150 m²
objem: ca. 25.500 m³
stavební náklady: cca. € 10.189.000,- včetně daně, zahradních úprav, zemních prací atd.
3 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
náklady jen 10tis ojro?
Ondřej Vojtíšek
10.09.07 08:58
Naklady
Petr Dobrovolný, Architekturbüro Reinberg
11.09.07 11:34
to je super
Ondřej Zavřel
27.09.07 09:46
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Georg W. Reinberg