Revitalizace veřejného prostoru ulice Umělecká v Ostravě - výsledky

Veřejná jednofázová ideová architektonicko-urbanistická soutěž

Statutární město Ostrava
Vložil
Tisková zpráva
13. 04. 2017 10:45
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonicko-urbanistického řešení prostoru ulice Umělecké, která tvoří předprostor Domu umění, vytváří významný veřejný prostor a současně slouží jako nástupiště pro tramvajovou zastávku Elektra. Jednalo se se o ideovou soutěž, jejímž cílem bylo najít nejoptimálnější využití a tvář tohoto místa. Soutěž zároveň ověřovala širší vazby v území, zejména řešení zásobovací a statické dopravy a zohlední přístavbu Domu umění „Bílý stín“ a realizovanou rekonstrukci Nádražní ulice.
Území, které bylo předmětem soutěže, představuje významný komunikační uzel, který navazuje na jeden z hlavních pěších vstupů do historického jádra města, ulici Zámeckou. Pozemky řešeného území jsou majetkem města.

Vyhlašovatel: Statutární město Ostrava
Sekretář soutěže: Ing. arch. Jan Malík 


Řádní členové poroty - závislí
Ing. arch. Cyril Vltavský
Ing. Petra Bernfeldová
Mgr. Kateřina Šebestová
Řádní členové poroty - nezávislí
Ing. arch. Radim Václavík
Akad. arch. Ladislav Kuba
Ing. arch. Tadeáš Goryczka
Ing. arch. MArch Adam Gebrian

Náhradníci poroty - závislí
Ing. Břetislav Riger
Náhradníci poroty - nezávislí
Ing. arch. Martin Chválek

Porota může po předchozím souhlasu vyhlašovatele přizvat odborné znalce, kteří se účastní těch částí jednání poroty, k nimž byli přizvání, avšak pouze s hlasem poradním.

Datum konání soutěže: 14. 12. 2016 - 15. 02. 2017
Datum zveřejnění výsledků: 6. 4. 2017
Počet odevzdaných návrhů: 23
Ceny a odměny celkem: 240000,- Kč1. cena: 100 000,- 
Kč
Autoři: Bc. Jan Adamus, Bc. Ondřej Bělica, Bc. Matěj Jindrá
Hodnocení poroty: Výtvarná kompozice cihelného dlážděného kříže působí jasným a přesvědčivým dojmem. Vnější prostor je prostřednictvím zvoleného materiálu přičleněn k Domu umění a rozšiřuje pole jeho působnosti jak esteticky, tak i funkčně. Návrh jednoznačně definuje hlavní principy uspořádání okolního prostoru, pomíjí ale detaily, které je nutno upřesnit při následující komunikaci s investorem a při projekční práci.

2. cena: 60 000,- 
Kč
Autoři: Ing. arch. Jiří Mika, Ing. arch. Petr Svoboda, 
Ing. arch. Martin Materna 

Spolupracující osoba: Ing. arch. Adéla Kudlová
Hodnocení poroty: Návrh je svým pojetím mezi soutěžními návrhy unikátní. Předprostor Domu umění řeší pomocí dvou asymetricky umístěných kompozičních os, jak v Umělecké ulici, tak v Jurečkově. Výsledkem je zklidněný veřejný prostor půdorysného tvaru L, do kterého mají auta vjezd zakázán. Autům je naopak vyčleněn prostor v severní části před průčelím Domu umění a to dokonce až k těsné blízkosti jeho fasády. Dává tak najevo, že pro žádoucí změnu atmosféry v tomto prostoru je nutné stávající počet parkovacích stání výrazně redukovat, nikoliv však na nulu. Přístřešek pro tramvaj umísťuje mimo osu ulice Umělecké a dává tím najevo, že se nejedná o tak významný objekt, aby mohl okupovat centrální pozici určenou průhledům. Součástí řešení je i výsadba čtyř nových stromů, ale opět do takové pozice, aby se stromy nedostávaly do konfliktu s důležitými průhledy. Mírný rozdíl ve struktuře dlažby i umístění vertikálních lamp v Umělecké ulici se vyhýbá posilování osové symetrie tohoto prostoru, což porota přijala nejednoznačně. Mobiliář řeší návrh velmi schématickým způsobem, ve formě lapidárních černých krychlí a kvádrů značných rozměrů. Podobně schematicky je řešena světlá žulová dlažba o hraně čtverce půl metru.

3. cena: 40 000,- 
Kč
Autoři: Ing. arch. Miroslava Šešulková, Ing. arch. Martin Surovec
Hodnocení poroty: Návrh zachovává kompoziční osu ul. Umělecké, kterou zdůrazňuje dvěmi řadami nově vysázených stromů a novými svítidly, umístěnými podél městských domů lemujících tento veřejný prostor. Návrh zachovává princip současného dopravního řešení ul. Jurečkovy, kde však redukuje počet parkovacích stání s cílem omezit statickou dopravu ve prospěch vytvoření důstojnějšího předprostoru Domu umění. Návrh vnímá osovou kompozici řešeného veřejného prostoru, zvláště pak při pohledu od ul. Nádražní, pro který jej oprošťuje od veškerých prvků, které pohledu na Dům umění brání. Jak sám autor uvádí, kvalitní architektuře Domu umění dává vyniknout „kompozicí prázdna“. Porota ocenila i snahu návrhu řešit prostor jako „nepředefinovaný“, který umožňuje využít jej pro občasné kulturní využití a dočasnou uměleckou instalaci, např. pro rozšíření výstavních prostor Domu umění do veřejného prostoru. Ze skupiny návrhů, které se rozhodly zachovat větší množství parkovacích stání, tento návrh považujeme za nejzdařilejší.

Odměna: 30 000,- 
Kč

Autoři: Ing. arch. Jan Kubát, Ing. arch. Norbert Obršál, Bc. David Helešic 

Spolupracující osoby: Ing. arch. Václav Mihola , Ing. arch. Daniel Struhařík
Hodnocení poroty: Porota ocenila originální řešení, které prostor ul. Umělecké obohatil o nové variabilní prvky umožňující různými zajímavými způsoby využívat nově vzniklý veřejný kompaktní prostor vymezený mezi ul. Nádražní a Domem umění. Jako problematické porota shledala bezpečnost pohyblivých prvků a způsob osvětlení, který je závislý na souhlasu vlastníků Paláce Elektra a domu Jurečkova č. 1935/12.

Odměna: 10 000,- Kč

Autoři: Ing. arch. Eva Pyková, Ing. arch. Alexandr Kotačka
S
polupracující osoby: Vít Beran, DiS., Bc. Martin Král, Hynek Medřický, Ing. Tomáš Veverka
Hodnocení poroty: Navržené urbanistické řešení inovativně mění stávající charakter veřejných ploch. Porota pozitivně hodnotí jasnou a velkorysou koncepci nového uspořádání se zdůrazněním významu ul. Umělecké a významu nástupu do Domu umění. Porota oceňuje lapidárně vyjádřený urbanistický názor na prioritu funkcí v celém rozsahu řešeného území, jenž je současně podpořen adekvátními architektonickými prostředky (vysoká zeleň, městský mobiliář, materiál dlažeb apod.) Jako poněkud formální se porotě jeví protažení zvýrazněné osy ul. Umělecké až do ul. Nádražní, prakticky až k nástupu do tramvají. Obdobně problematická může být funkčnost tramvajového přístřešku. Návrh nového dopravního řešení je bez výhrad.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články