odborný referent územního řízení na stavebním úřadu Praha 11

Kontakt
Olga Pristašová
pristasovao@praha11.cz
tel. 725 552 560

Region
Praha
Vloženo
07.02.2019 11:48
Městská část Praha 11,
zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11
vyhlašuje dne 04.02.2019 výběrové řízení na obsazení pracovního místa
samostatný/ná odborný/ná referent/ka územního řízení pro odbor výstavby
Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce:
samostatný/ná odborný/ná referent/ka územního řízení
Platové zařazení:
10. platová třída
Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:
a) fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
b) občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
c) způsobilost k právním úkonům,
d) bezúhonnost.

požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
požadovaný obor, zaměření: -studijní obor stavebního,architektonického nebo právnického
směru
požadované znalosti:
-orientace v problematice a znalost příslušných právních předpisů výhodou
- vítána zkouška odborné způsobilosti pro správní činnost při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu
- vítány zkušenosti s aplikací stavebního zákona na úseku umisťování staveb a jejich souborů
- praxe ve státní správě v oblasti stavebního a územního řízení výhodou
-aktivní uživatelská znalost práce na PC a kancelářského balíku MS (Word, Excel, Outlook)

další dovednosti, schopnosti:
-dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
-fyzické předpoklady pro práci v terénu
-vítán aktivní řidič/ka sk. B
Náležitosti přihlášky podle § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, jsou:
jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana), datum a podpis.
K přihlášce je podle § 7 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění, nutno připojit strukturovaný profesní životopis, ve kterém budouuvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský
stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

nabízíme benefity:
- příspěvek na stravování
- příspěvek na ošatné
- příspěvek na doplňkové penzijní spoření
- příspěvek na rehabilitaci a rekondici
- zdravotní volno

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne 25.02.2019 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa:
Úřad městské části Praha 11
personální oddělení
Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
obálku označit slovy: "Výběrové řízení - pozice samostatný/ná odborný/ná referent/ka územního řízení pro odbor výstavby
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Praha 04.02.2019
Ing. Simona Klimakovská
tajemnice Úřadu městské části Praha 11