Praha Karla IV.

architektonické a scénografické řešení expozice

Praha Karla IV.
AV produkce:Pink production, Loom on the moon
Address: Dům U Zlatého prstenu, Týnská 630/6, Old City, Prague, Czech Republic
Investor:Muzeum hlavního města Praha
Project:2015-17
Completion:2017


Expozice obsahové rozdělena do 9 tematických celků je situována do mezzaninu a 1.np historického domu U Zlatého Prstenu. Expozice vznikla v rámci oslav 700. výročí narození císaře a krále Karla IV., je zaměřena na pražský urbanismus a jeho zásadní proměnu v době panování.
Expozice vzniká ve několika etapách. První etapou bylo vytvoření základního těla expozice v rozsahu cca 65% celkové instalace s vytvořením výrazných oživujících AV multimediálních prvků. Druhou a následující etapy představují dobudování těla expozice na požadovaných 100 % a následné zahušťování existující struktury (především novými AV prvky).
Expozice klade důraz na vytvoření vjemových instalačních celků, které vtáhnou návštěvníka do obsahu a děje. Tyto prvky potřebným způsobem rytmizují celou instalaci do jednotlivých obsahových i instalačních celků. Samotné tělo expozice je tvořeno výrazným podílem obrazovými materiály, které jsou prezentovány formou obrazové a informační grafiky a dále pak v samostatných vrstvách aktivních a pasivních obrazovek, které nahrazují klasickou panelovou koncepci. Podstatnou částí expozice jsou i samotné exponáty a archeologické sbírky.
Velmi důležitou vrstvou expozice jsou fyzické a virtuální modely města a městských částí či celků i samostatných významných staveb.
Instalované celky expozice jsou komponovány z modulového mobiliářového systému navrženého pro tuto expozici. Tyto celky vytváří samostatná jádra, která v sobě sdružují všechny typy exponátů a AV prvků instalace.
Ve druhé etapě dojde k úpravě vizuálního stylu, kdy budou vytvořeny nové panely (s akustickými prvky – kvůli zlepšení akustických podmínek) s úvodními texty jednotlivých sekcí expozice spolu s jejich názvy a rovněž bude pozměněna a doplněna grafika stávajících backlightů o nové informace.
Celou expozicí bude rovněž proložena vrstva sedacího mobiliáře vybavená většinou akustickými prvky a dokovacími zařízeními pro individuální připojení návštěvníků pomocí hybridních audioguidů.
V prostorách sekce 3 a 4 dojde k přeuspořádání struktury mobiliáře ve smyslu vzniku volného prostoru pro umístění sedacích prvků a projekcí dílčích animací v expozici.
Sál s mappingem na model Prahy bude vybaven obvodovou lavicí s akustickými prvky.
Prostor před lektorskou místností bude vybaven křivkovým panelem a osazen multimediální instalací o alternativních teoriích vzniku Nového Města Pražského.
Sál věnující se správě města, infrastruktuře, řemeslům a obchodu bude přestavěn ve smyslu naplnění původní koncepce s maximálním využitím stavebnicového systému vitrín z 1. etapy. Nové uspořádání bude podporovat koncepci depozitářů, kdy v jednotlivých uličkách mezi regály bude návštěvník nacházet informační texty, obrazovky s databázemi a dílčí projekce.
V ose vstupu bude instalována imersně edukativní instalace zobrazující střídavě pražské radnice a fenomén mostů v konfrontaci s mapou města.
Předposlední sekcí číslo 8 je oddíl věnující se domům ve městech a lidem v domech a je koncipován jako depozitář s blokem regálových vitrín s hustě instalovanými exponáty.
Celou expozici uzavírá oddíl 9 věnovaný hradbám a opevnění. V prostoru je navržen velký blok hlediště se stupňovitě uspořádaným sezením. Velká projekce bude simulovat okno – jako výhled na Prahu, kterým návštěvník vše pozoruje. Exponát modelu městské brány bude instalovaný do niky sedacího mobiliáře.
Roháč Stratil Architektonický ateliér
0 comments
add comment

more buildings from Roháč Stratil Architektonický ateliér