Sociálna poisťovňa

pobočka Rimavská Sobota

Sociálna poisťovňa
Adresa: ul. Mikszátha 6, Rimavská Sobota, Slovensko
Projekt:05 - 12 / 2005
Realizace:2008 - 2011
Užitná plocha:4057 m2
Zastavěná plocha:998 m2
Plocha pozemku:2666 m2
Obestavěná plocha:18292 m3


Novostavba budovy Sociálnej poisťovne pob. Rimavská Sobota sa nachádza v území centrálnej mestskej zóny. Plocha pozemku je vymedzená ulicami Mikszátha a Škultétyho. Stavba je realizovaná na pozemku, ktorý sa nachádza v kontakte na jestvujúcu zástavbu bytových a administratívnych budov, rôznorodej architektúry, v nehomogénnom a urbanisticky neukončenom prostredí.
    Uvedená skutočnosť ovplyvnila architektonický návrh a riešenie budovy. Budova je navrhnutá v jednoduchom architektonickom a hmotovom výraze tak, aby sa do územia neumiestňoval ďalší objekt s dominujúcou architektúrou. Návrh má podľa možnosti zosúladiť tieto rôzne druhy zástavby. 
    Určujúcim pre výšku novostavby a jej samotné tvarovanie je blízkosť južne situovaných bytových domov a z toho vyplývajúcej požiadavky na dodržanie príslušných svetlotechnických noriem a odstupu navrhovanej budovy. 
    Vznik stavby možno charakterizovať slovným spojením „beh na dlhé trate“. Investor  vypísal obchodnú súťaž na projektovú dokumentáciu stavby v r. 2003, výber projektanta sa uzavrel v roku 2004. Po následnej ročnej prestávke spôsobenej zámenou pôvodného pozemku sa začala samotná projektová príprava. Projekt vrátane projektu interiérov bol investorovi  odovzdaný koncom roka 2005. K samotnej realizácii stavby došlo opäť až s niekoľkoročným posunom a to koncom roka 2008. Stavba bola ukončená v roku 2010, interiéry v roku 2011, odkedy je budova v užívaní investora.
    Návrh budovy efektívne využíva pozemok na výstavbu. Areál poisťovne je prístupný pre klientelu z ulice Mikszátha, kde je situovaný hlavný vstup do budovy a vjazd vozidiel. V náväznosti naň, v predpolí objektu, sa nachádza normou požadovaný počet parkovacích miest klientov a imobilných. Samozrejmosťou je bezbariérový prístup do budovy. Samostatným prevádzkovým kontrolovaným vstupom z ul. Škultétyho je možný vstup zamestnancov a zásobovanie objektu.
    Architektonické riešenie budovy vychádza zo zámeru navrhnúť objekt v súdobom architektonickom vzhľade, ktorý dokumentuje primeranú vážnosť a striedmosť potrebnú pre budovu štátnej správy, pri zohľadnení primeranej finančnej náročnosti stavby a použitých materiálov. Architektúra objektu odráža jeho funkčnú náplň. Fasády sú navrhnuté v kombinácii zasklených pásov hliníkových okien a plných hladkých stien v kontraste k štrukturovanej strešnej  krytine a profilovaným obkladovým panelom. Pomerne veľkými presklenými plochami sú zdôraznené priestory klientského centra a jedálne zamestnancov. Farebnosť budovy je aj z ohľadom na nesúrodú architektúru susedných objektov zvolená vyslovene striedma - monochromatická - sivo šedá.
    Z dispozičného hľadiska je kladený dôraz na prehľadnosť, bezpečnosť, dôsledné oddelenie funkčných zón a vytvorenie primeraných podmienok pre klientov i zamestnancov.
Kontakt s klientom je realizovaný v prevažnej miere na prízemí. Tu je situované klientské centrum, podateľňa, pokladňa, informátor – ostraha, ako aj oddelenie lekárskej posudkovej činnosti. Uvedené priestory dopĺňa jedáleň zamestnancov s bufetom slúžiacim i pre klientskú verejnosť.  Na prízemí je situovaná aj časť technického zázemie budovy t.j. garáže pre služobné vozidlá, sklad pre autoprevádzku, miestnosť a hygiena vodičov.
    V  suteréne sa nachádza zostávajúce technické vybavenie objektu najmä strojovňa VZT, elektrorozvodňa, cenrálny archív vybavený mobilnými regálovými zakladačmi, sklad CO, sklad MTZ, sklad kancelárskych potrieb atď. Plynová kotolňa je umiestnená na najvyššom - 5.np podlaží objektu.  
    Zostávajúce podlažia sú čisto administratívne, každé podlažie disponuje vlastným príručným archívom. Na 5. nadzemnom podlaží je situované oddelenie riaditeľa pobočky s kanceláriou riaditeľa, sekretariátom, rokovačkou riaditeľa a veľkou zasadačkou pre 30 miest.
    Konštrukčný systém tvoria monolitické železobetónové stĺpy v kombinácii so stužujúcimi železobetónovými stenami, stropy sú realizované ako železobetónové stropné bezprievlakové dosky so skrytými oceľovými hlavicami, uložené na nosných zvislých konštrukciách. Obvodové steny nadzemných podlaží sú vymurované z keramických tvárnic na maltu tepelnoizolačnú. Hlavná časť objektu je prestrešená pultovou strechou so sklonom 6°, ktorý sa v časti pozdĺž juhovýchodnej fasády mení na sklon 30°. Pult je vytvorený systémom drevených pomúrnic, väzníc, stĺpikov a krokiev, a v časti nad zasadačkou drevenými priehradovými väzníkmi. Krytina je navrhnutá z titánzinkového plechu. Nad prízemnými časťami objektu a nad časťou 5.NP sú ploché strechy realizované s vnútorným odvedením dažďových vôd cez strešné vpuste s krytinou na báze PVC fólie.
    Oplotenia objektu je navrhnuté formou „gabiónov“ s popínavou zeleňou, časť tvoria betónové steny.
    Interiér korešponduje s jednoduchosťou stavby. Dôraz je kladený na zabezpečenie primeraných pracovných a archivačných plôch zamestnancov, na bezpečnú a nerušenú komunikáciu s klientom. Kancelársky nábytok je navrhnutý v bledom odtieni dreva, v kombinácii  s horizontálnym rastrovaním s eloxovaného hliníka a matným sklom. Budova je vybavená potrebnými slaboprúdovými rozvodmi, ktoré zabezpečujú štrukturovanú kabeláž ako základný stavebný prvok  pre dátovú a telefónnu sieť, EZS, kamerový systém a EPS.

Autoři fotografií: B. Hovorka / J.Piliar
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jaroslav Janek