Obytný soubor, Slezská Ostrava

Obytný soubor, Slezská Ostrava
Spolupráce:Martin Jeřábek, Jaroslav Holub, Bohuslav Kunat
Adresa: Koněvova, V Korunce, Slezská Ostrava, Ostrava, Česká republika
Investor:SLUG Finance a.s.
Realizace:2007–2008
Užitná plocha:100 m2
Zastavěná plocha:7632 m2
Plocha pozemku:17660 m2


Obytný soubor šesti řadových domů s 33 byty byl navržen a realizován pro společnost Slug Finance, která oslovila náš ateliér se záměrem vybudovat jednoduché řadové rodinné domy na zelené louce.
Řešené území se nachází v Ostravě mezi ulicemi Koněvova a V Korunce.  Lokalita je mírně svažitá, terén stoupá směrem ke křižovatce těchto ulic. Na sousedních parcelách se nachází rozptýlená zástavba obytných domů.
Urbanistické řešení celého souboru bylo ovlivněno tvarem a výškovými poměry pozemku a je založeno na pravoúhlém systému komunikací a objektů na Koněvově ulici. Území je využito tak, aby byl zachován poměr zastavěné plochy k zeleným plochám s ohledem na odstupy od sousedních pozemků.
Výškové členění zástavby je navrženo jako konstantní - dvě nadzemní podlaží. Doplňkové objekty - krytá parkovací stání se sklady a technické zázemí - jsou řešeny jako jednopodlažní.
Zástavba je rozdělena do šesti řadových dvoupodlažních nepodsklepených bloků, ve kterých se nachází dva typy domů. Jednotlivé bloky jsou od sebe navzájem odděleny zelení a komunikacemi. V místě křížení pěších komunikací je navržena zpevněná plocha sloužící k umístění  posezení a setkávání uživatelů obytného souboru.
Architektura celého souboru navazuje na historii ostravského regionu. Domy svým pojetím odráží určitou jednoduchost a průmyslovost města Ostravy, která v dané lokalitě nemá klasickou ucelenou městskou strukturu.
Řadové domy jsou konstrukčně řešeny jako zděné v kombinaci s betonovými konstrukcemi. Obdobně jsou řešena i krytá stání pro auta. Všechny objekty jsou zastřešeny plochými střechami. Vzhledem ke svažitosti terénu jsou domy i komunikace částečně umístěny v zářezech či v násypech, jednotlivé sestavy řadových domů jsou založeny v různých výškových úrovních.

Více staveb od Kamil Mrva Architects