Bytové domy na Kavčích horách 2

Bytové domy na Kavčích horách 2
Adresa: K Sídlišti, V Rovinách, Na Vrstvách, Podolí, Praha, Česká republika
Projekt:2000-01
Realizace:2003-04
Plocha pozemku:5700 m2


Charakteristika území - jedná se o mírně svažitý pozemek lichoběžníkového tvaru v Praze 4-Podolí jižně od areálu České televize při ulicích Na Vrstvách, K Sídlišti a strmě se svažující k ulici V Rovinách.
V severovýchodním sousedství pozemku se nachází park se vzrostlou zelení. Na východní straně navazuje mohutná zástavba hromadných garáží, čerpací stanice a osmipodlažní sekciový panelový dům. Jižní a západní hranice je determinována středně a nízkopodlažní obytnou zástavbou a požární zbrojnicí České televize. V jihozápadním rohu území se nachází enkláva dvou dvojdomů se zahradami. Celková výměra řešeného prostoru v zastavovacím plánu je asi 10395 m². V současné době leží předmětné území ladem bez zjevné péče. Dokumentace k ÚŘ řeší jižní polovinu o rozloze cca 5700 m². Územní plán stanovil tento prostor jako čistě obytný bez stanovení základních regulací.
Urbanistická a architektonická koncepce - vzhledem k okolní struktuře zástavby je návrh koncipován jako jakýsi „urbanistický kompromis“ mezi zástavbou ve východní (osmipodlažní panelové domy) a západní (čtyřpodlažní městské vily) částí území. Bylo navrženo pět hmotově příbuzných solitérních šestipodlažních objektů tak, aby nedošlo k přílišnému prostorovému zatížení pozemku, a byla  tak vytvořena architektonická kompozice odpovídajícího měřítka. Solitérní uspořádání bytových domů umožňuje umístěním akcentovat jednotlivé průhledy a zároveň dopřát objektům dostatečné provětrání, osvětlení a oslunění. Všech pět domů se svými šesti nadzemními podlažími tvoří ve stávající neuspořádané urbanistické situaci jasný a srozumitelný prostorový koncept umocněný lapidárním architektonickým řešením spočívajícím v pravidelném střídání otevřených (jižních a západních) a uzavřených (východních a severních) fasád. Vlastní objekty dotvářejí od východu svojí hmotou stávající ulici K Sídlišti s důrazem na vytvoření zřetelné hranice funkčních ploch. Západní okraj zástavby využívá v průměru pětimetrového terénního zlomu k umístění nebytových ploch a vjezdů do podzemních podlaží při zachování kvalitních stávajících porostů.
Kompoziční a prostorové podmínky - vzhledem k majetkovým poměrům vůči předmětným pozemkům se navrhovatel rozhodl rozdělit řešené území na dvě etapy - jižní a severní. Druhá etapa, která bude následovat po vyjasnění majetkoprávních vztahů, se v optimálním případě uskuteční později.
Umístění novostaveb ovlivňuje především mimořádná kvalita polohy pozemku s výhledy na do údolí Vltavy a pražské kotliny, úsilí o vytvoření neanonymního obytného prostoru, propojení stávající urbanistické struktury od východu k západu a v neposlední řadě i masiv parkové zeleně situovaný na severovýchod od pozemku. Výše uvedené skutečnosti charakterizují snahu autorů o rehabilitaci tradiční městské rezidenční zástavby s klasickým urbanistickým uspořádáním a rozumným měřítkem hmot objektů.
Urbanistické a architektonické řešení lokality - návrh předpokládá umístění hlavních nástupů do objektů od severu a od východu z ulice K Sídlišti. Všechny objekty mají shodnou výšku atik a jejich vstupní úrovně jsou rovněž v jedné výši,
Dispoziční řešení obytných domů (s celkem 66 byty) vychází ze stejných zásad - jsou tedy velmi podobná, liší se pouze skladbou bytů a jejich umístěním na podlažích. Podstatný rozdíl v řešení se týká podzemních podlaží určených pro garážová stání. Domy A a B jsou v úrovni 1.PP propojeny prostorem garáží přístupných z ulice Na Vrstvách. Domy C, D, E mají jedno společné podzemní podlaží v úrovni 1.PP, zatímco domy D a E jsou propojeny i v úrovni 2.PP. Obě podzemní podlaží mají vjezdy z ulice V Rovinách, která svým podélným sklonem klesajícím k jihu zmíněné napojení umožňuje.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektonický atelier KAAMA THÉR architektonický ateliér