Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Odpověď generálního ředitele NK na žádost o poskytnutí informací


Mgr. Vlastimil Ježek
generální ředitel Národní knihovny České republiky

V Praze dne 13. dubna 2007
NK - 786/KGŘ/07

Vážený pane Mgr. Křístku,

na Vaši žádost ze dne 23. března (resp. 4. dubna) 2007 Vám tímto poskytuji požadované
informace:

ad 1)
Režim provozování Zrcadlové kaple, Divadelního nádvoří a barokních prohlídkových tras Klementina se zásadně nezměnil. Národní knihovna ČR i nadále tyto prostory pronajímá soukromým nájemcům k jejich provozování. Na základě výběrového řízení NK pouze nahradila praxi desítek uzavíraných smluv ročně s různými agenturami smlouvou jedinou. Výnos z těchto pronájmů se pro NK ČR zvýšil více než dvojnásobně.

ad 2)
K účasti ve výběrovém řízení jsme vyzvali agentury, které se na pronájmech v minulosti podílely, dále společnost Collegium Marianum a s.r.o. DREYER, která o účast ve výběrovém řízení požádala sama. Výzvu k účasti ve výběrovém řízení jsme odeslali 13. 9. 2006, uzávěrka přihlášek byla 29. 9. téhož roku. Vzhledem k tomu, že šlo vesměs o agentury provozující obdobnou činnost i v předešlém období, považuji tuto lhůtu za dostatečnou. Základním kriteriem hodnocení nabídek, kterých bylo doručeno sedm, byla nabídnutá výše nájemného. Nejvyšší nabídku podala společnost DREYER, s.r.o. (IČO : 639937882), která tak ve výběrovém řízení zvítězila.

ad 3)
Některé z vyzvaných agentur navrhovaly prodloužení lhůty pro podání nabídek. Vzhledem k počtu 7 doručených návrhů (část z nich od agentur, které před tím navrhovaly prodloužení lhůty) a s přihlédnutím k tomu, že jsme chtěli uzavřít nájemní smlouvu od 1. 1. 2007, jsme lhůtu neprodloužili. Podotýkám, že rozhodnutí vyhlásit výběrové řízeni bylo rozhodnutím vedeni NK, podle příslušných zákonů jsme u pronájmů vázáni pouze podmínkou § 27 odst. 1 zák. 219/2000Sb. o majetku České republiky.

ad 4)
Od 2. 1. 2007 provozuje Zrcadlovou kapli, barokní prohlídkové trasy a Divadelní nádvoří společnost DREYER. s.r.o., Praha 4 (IČO: 639967882) na základe řádně sepsané smlouvy o nájmu a využití nebytových prostor a ostatních prostor v komplexu Klementina NK ČR. Národní knihovna ČR přenechala nájemci k užívání vymezené prostory v areálu Klementina, a to podle povahy jejich užívání formou nájmu nebo jiného práva užívání, a nájemce se zavázal užívat tyto prostory způsobem vymezeným ve smlouvě a platit pronajímateli sjednanou úplatu. Smluvní strany se dohodly, že při užívání prostor může nájemce využívat i společné prostory v areálu Klementina, jejichž využití je potřebné pro naplnění účelu smlouvy.

Účelem smlouvy je kulturní, společenské a obchodní využití užívaných prostor, zejména provádění veřejných turistických prohlídek Astronomické věže a Barokního knihovního sálu, produkce hudebních děl v Zrcadlové kapli, pořádaní vzdělávacích, přednáškových a kulturních akcí a další činnosti související s povahou užívaných prostor a charakterem Klementina.

Smlouva je uzavřena na dobu osmi let. Nájemce má právo na prodloužení doby trvání smlouvy o nejvýše osm let. Předpokladem prodloužení doby trvání smlouvy je naplnění podmínek stanovených v § 27 odst. 1 a 2 zákona o majetku České republiky.

Národní knihovna ČR je oprávněna smlouvu vypovědět z důvodů prodlení nájemce s úhradou jakékoliv platby na základě smlouvy, že nájemce užívá prostory v hrubém rozporu s účelem smlouvy nebo že v důsledku porušení povinnosti nájemcem prokazatelné hrozí, že užívané prostory mohou byt velmi podstatným způsobem poškozeny nebo zničeny. Pro jiné porušeni smlouvy, např. že nájemce bez ohledu na písemné upozornění pronajímatele neplní jiný závazek stanovený v této Smlouvě a takovéto porušení je podstatným porušením této Smlouvy ve smyslu platných právních předpisů České republiky. Smlouvu lze dále zrušit dle § 27 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku státu, na základě kterého lze vypovědět Smlouvu, pokud nájemce neplní řádně a včas své povinnosti anebo pokud přestanou být plněny podmínky podle § 27.

Nájemce je oprávněn smlouvu vypovědět, pokud prostory nebude moci užívat, nebo nebudou řádně poskytovány služby spojené s nájmem, případně že pronajímatel opakovaně poruší své povinnosti vyplývající ze smlouvy vůči nájemci, který tak nemůže řádně užívat prostory.

Ve smlouvě je také upravená odpovědnost za škodu a sankce za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy. K otázce změny smluvního vztahu uvádím, že každá smlouva může být zmíněna nebo doplněna dodatkem v souladu s příslušnými zákony.

Smlouva byla uzavřená v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, zákony upravujícími problematiku smluvního vztahu a vnitřními předpisy Národní knihovny.

ad 5)
V nově adaptovaném prostoru provozuje bufet od 1. 3. 2007 Millenium City Service, a.s. (IČO: 26122162) na základě řádné smlouvy po vítězství ve veřejném výběrovém řízení na pronájem bufetu a kavárny (bude otevřena do 30/6 t. r.), vyhlášeném inzeráty v tisku (6. a 10. 2. 2006) a na webových stránkách NK ČR. Nabídky zaslalo ve lhůtě šest uchazečů. Z nich doporučila na základě nabídek hodnotící komise firmu s nejvýhodnější nabídkou (nejvyšším nabídnutým nájemným).

K právům a povinnostem pronajímatele patří odevzdat nebytový prostor nájemci ve stavu způsobilém ke smluvenému účelu nájmu, v tomto stavu jej svým nákladem udržovat, zabezpečovat řádné plnění služeb (zajištění dodávky vody a odvodu použité vody, el. energie, tepla, včetně oprav jejich havárií), jejichž poskytování je s užíváním nebytového prostoru spojeno, a umožnit nájemci plný a nerušený výkon práv spojených s nájmem, informovat nájemce neprodleně o plánovaných rekonstrukcích a opravách, týkajících se pronajatých prostor a služeb poskytovaných nájemci s dostatečným předstihem tak, aby nájemce mohl včas zajistit opatření nutná k zabezpečení svého provozu, umožnit nájemci na vhodném místě firemní označení, jehož celkové grafické a výtvarné provedení podléhá schválení pronajímatele.

K právům a povinnostem nájemce patří zejména užívat prostory k účelům v souladu s nájemní smlouvou, řádně platit úhrady dle této smlouvy, platit řádně a včas v souladu s ujednáním této smlouvy, hradit náklady spojené s běžným udržováním a provozem, jakož i náklady na drobné opravy (zejména opravy a výměny zařizovacích předmětů, malby a nátěry), nepřenechat předmět nájmu, ani jeho část do podnájmu třetí osobě,neinstalovat bez souhlasu pronajímatele spotřebiče, které by výrazněji ovlivnily spotřeby vody a elektrické energie, zajistit odvoz odpadů z provozu bufetu a kavárny na vlastní náklady. Dále při záboru nádvoří respektovat přístup do sousedního bloku a neomezovat nezbytný provoz vozidel k hlavnímu vstupu. Zvláštní pozornost je věnována i dodržování právních předpisů upravující BOZP a ochranu před požáry, jakož i interní předpisy pronajímatele upravující tuto problematiku. Neprovádět na předmětu nájmu stavební úpravy bez předchozího písemného souhlasu vlastníka předmětu nájmu, plnit opatření nezbytná pro zajištění pronajatých prostor před vniknutím nepovolaných osob, respektovat otevírací a zavírací dobu vstupu do areálu Klementina, zdržet se jakýchkoliv jednání, která by rušila provoz pronajímatele (např. rušivé a hlasité projevy), svěřenými klíči zajistit řádné uzamykání vstupu do poskytnutých a souvisejících prostor a nedopustit zneužití klíčů nepovolanými osobami, odpovídat za škody na majetku pronajímatele, za něž odpovídá nájemce dle platných právních předpisů. Dále v den skončení nájmu nebytových prostor předat pronajímateli nebytové prostory vyklizené a ve stavu, v jakém je převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. k úpravám, k nímž dal pronajímatel souhlas.

Upravena byla i odpovědnost za škody. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nájemce závažným způsobem opakovaně hrubě poruší ujednání této smlouvy tak, že pronajímateli vznikne škoda nebo poškodí dobré jméno pronajímatele.

Smlouva byla uzavřena na dobu 8 let. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, bude-li mít nájemce zájem, lze smlouvu prodloužit, pokud jsou podmínky podle odstavce 1 § 27 zákona č. 21/2000 Sb. splněny i nadále.

Nájemce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu a bez možnosti požadovat vložené náklady na zprovoznění a provoz nebytových prostor ve stanovené výpovědní lhůtě, pronajímatel může ukončit nájemní vztah výpovědí ze zákonných důvodů a rovněž odstoupením od smlouvy, pokud přestanou být plněny podmínky podle § 27 odstavce 1 zákona č. 219/2000 Sb., tj. bude nemovitost potřebovat k plnění funkcí státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti nebo stanoveného předmětu činnosti. Pronajímatel je dále oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že bude nájemce užívat prostory v rozporu s účelem této smlouvy. Pronajímatel je dále oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že bude nájemce v prodlení s placením nájemného 1 čtvrtletí.

Dojde - li k ukončení nájemního vztahu některým z výše uvedených způsobů či dohodou smluvních stran či odstoupením od smlouvy ze zákonných důvodů, je nájemce povinen předat nebytové prostory ve stejném stavu, v jakém byly v den předání s ohledem na obvyklé opotřebení, s provedenými úpravami (se souhlasem pronajímatele), a to nejpozději poslední den účinnosti nájemní smlouvy. Za každý den prodlení s předáním nemovitosti je pronajímatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty v částce dvojnásobku denního nájemného a úhradu všech služeb.

Smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o nájemní smlouvě, obchodním zákoníkem, zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku české republiky a vnitřními předpisy NK ČR.

ad 6)
Rekonstruovaný trakt areálu Klementina do Karlovy ulice je určen pro provoz knihovny, pouze přízemní prostory byly pronajaty na základě veřejných výběrových řízení. Výběrové řízení na kavárnu a bistro je podrobně popsáno v odpovědi č. 5, vedlejší obchodní prostor od 1. 2. 2007 pronajímá společnost Marko Praha, Bj. s.r.o. na základě rádně uzavřené smlouvy po vítězství ve výběrovém řízení, které bylo inzerováno v tisku dne 20. 8. 2006 a na webových stránkách NK ČR. Výběrové řízení obeslalo v řádném termínu návrhy 11 uchazečů. Podle předem stanoveného hodnotícího kritéria - nejvyšší nabídková cena - byla vybrána nejvýhodnější nabídka a s uchazečem uzavřena smlouva, jejíž parametry jsou obdobné smlouvě popsané výše.

ad 7)
V Klementinu sídlí Svaz českých nakladatelů a knihkupců, na přelomu dubna a května poskytneme prostory českému PEN klubu. V květnu poskytneme jednu kancelář redakci Časopisu Čtenář. O možném využívání části prostor, uvolněných až po dostavbě nové Národní knihovny, jednáme s FK UK a Knihovnou Václava Havla.

ad 8)
Po dostavbě nové Národní knihovny a dokončení revitalizace Klementina se dnešní hala služeb přemění na vstupní prostor uživatelů a návštěvníků Klementina, dnešní hlavní vstup bude vstupem služebním. Všeobecná studovna bude adaptována na přednáškový sál (dnes užívaná studijní místa budou nahrazena v nové budově NK). Vzhledem k tomu, že program revitalizace Klementina stále vzniká, nelze v současné době poskytnout konkrétnější údaje. To, zda případné další Části bude NK provozovat vlastními zaměstnanci či za pomoci externě poskytovaných služeb, je věci budoucího rozhodování (zejména posouzení ekonomických aspektů a kvality poskytovaných služeb). Podrobný program revitalizace Klementina představíme na tiskové konferenci počátkem příštího roku.

ad 9)
V současné době s žádnými dalšími - s výhradou odpovědí na předešlé otázky,

Vážený pane Křístku, děkuji za přáni úspěšného zvládnutí úkolů, souvisejících s provozem Národní knihovny CR v nadcházejícím období. Zdraví Vás
Vlastimil Ježek
Zdroj: Adam Křístek
Vložil: Jiří Horský, 01.09.08 00:35
Návštěvnost: 6476 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.