Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Odpověď Památkové inspekce MK ČR


Vážení,

Památková inspekce Ministerstva kultury prověřila Vaši stížnost na nevhodné stávající i údajně plánované využití NKP Klementinum' čp. 190/I' Karlova ulice, Praha l, Staré Město, konkrétně na obchodní prostory po levé straně vstupu do Klementina, kde bylo ještě v nedávné době knihkupectví, v současnosti se zde však prodává všehochuť odpovídající turistickému "vkusu" a na záměr zřídit tzv. letni kavárnu a řadu dalších aktivit, které isou údajně zahmuty v materiálu Priority NK.

Podle sdělení ředitele Národní knihovny pronajímá tato instituce dva obchodní prostory v přízemí orientované do Karlovy ulice. Po levé straně od průjezdu je nyní prodejna šperků a „dárkových předmětů" (dříve knihkupectví), po pravé straně v prostoru dřívějšího informačního centra je zřízena kavárna s předzahrádkou v nádvoří Klementina. Sortiment prodejny dárkových předmětů sice svým charakterem neodpovídá kulturně společenskému významu NKP Klementinum, ale vzhledem k relativně malému rozsahu prodejny jej však nelze objektivně zařadit mezi faktory, které způsobují nepříznivé změny památky nebo jejího prostředí, nebo ohrožují její zachování a vhodné společenské uplatnění a byly by tak v rozporu s § 9 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, resp. aby tato skutečnost byla důvodem k iniciování opatření příslušného orgánu státní památkové péče podle § 11 odst. 2 citovaného zákona.

Poněkud komplikovanější je situace prostoru po pravé straně průjezdu, který ještě v roce 2006 sloužil jako informační centrum (podle průvodní a technické zprávy PSP) a kde byla v nedávné době otevřena kavárna. Zřízeni kavárny předcházely tyto kroky:
  • Rozhodnutí OKPP MHMP k projektu ke stavebnímu povolení s názvem „Stavební úpravy související s využitím podkroví a rekonstrukce stropních konstrukcí" bylo vydáno ve věci stavebních tiprav podkroví a rekonstrukce stropních konstrukci objektu čp.190 pod čj. 160169/2006 dne 18.7.2006. Využití přízemí není v rozhodnutí specifikováno, podle popisu se jedná o  drobné úpravy dispozice v přízemí, posun novodobého vyrovnávacího schodiště a úpravu výplní do nádvoří. V průvodní a souhrnné technické zprávě projektu ke stavebnímu povolení uložené v archivu stavebního úřadu je využití tohoto prostoru charakterizováno jako „informační centrum s prodejem knih s kavárnou ke krátkému posezeni a seznámení se s historií a službami jednotlivých vědních oborů Národní knihovny." Výkresová dokumentace však jednoznačně řeší standardní čistě komerční kavárenský provoz.
  • Stavební povolení čj. Výst.071079/2006-Hs-1/190 ze dne 21.8.2006 k projektu s výše uvedeným názvem bylo vydáno na „stavební úpravy domu bývalé jezuitské tiskárny na prodejnu, kavárnu, kanceláře, ubytování."
  • V žádosti o vydání závazného stanoviska OKPP MHMP ke změně stavby před dokončením se kromě jiného uvádí: „Stavební úpravy se týkají prostoru bývalé tiskárny, do roku 2006 zde bylo provozováno informační středisko. Dle stavebního povolení je zde umístěna kavárna, tudíž se nejedná o změnu užívání."
  • Závazné stanovisko ke změně stavby před dokončením bylo vydáno ve věci „stavebních úprav prostor v přízemí objektu čp.190" pod čj.MHMP 43956/2007/Poš dne 26.3.2007. V popise není změna využití původního informačního centra na kavárnu uvedena, poslední věta odůvodnění však zní: „Provoz kavárny není v rozporu s provozem Národní knihovny a přináší vhodné oživení areálu."
V současné době je kavárna včetně venkovního sezení na zvýšeném pódiu v nádvoří Klementina již v provoztl a nese označení „Café bar-restaurant" Toto pódium, které nebylo součástí schválené projektové dokumentace, překrývá historické vstupní dveře v kamenném ostění vedoucí do východního křídla Klementina.

Památková inspekce sice nepovažuje ani využití prostoru ke zřízení kavárny za nepříznivou změnu památky nebo jejího prostředí, zarážející je však proces, který postupnými kroky vedl ke změně využití informačního centra na „Café bar-restaurant", aniž byla tato změna v průběhu schvalování z hlediska památkové péče zaznamenána a jakkoliv hodnocena, kromě výše uvedené poslední věty závazného stanoviska čj.MHMP 43956/2007. Uplatnění takového přístupu jak ze strany odborné organizace památkové péče tak i oIGP MHMP by však v budoucnu mohlo vést k vážným škodám. Památková inspekce je si vědoma mimořádného celospolečenského významu areálu Klementina i rizik, které by plynuly z jeho nevhodného využití, proto písemně požádá ředitele obou institucí, aby se důrazně zasadili o nápravu, tak aby v budoucnu byla věnována všem zásahům a úpravám této národní kulturní památky náležitá pozornost na patřičné odborné úrovni.

K Vašim dalším námětům na prošetření s politováním sdělujeme, že Památková inspekce není příslušná posuzovat problematiku záměrů budoucího využití Klementina v takové šíři a souvislostech, jak navrhujete. Hlavním posláním Památkové inspekce je vykonávat ústřední dozor nad dodržováním zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných k jeho provedení ($ 27 odst.1) a plní zejména tyto úkoly: podle odst. 2 písm.a) dozírá, jak je zabezpečována péče o kulturní památky, podle odst. 2 písm.b) dozírá, jak jsou dodržována rozhodnutí orgánů státní památkové péče k zajištění péče o kulturní památky a jak vlastníci (správci, uživatelé) kulturních památek plní stanovené povinnosti.

Záměry s využitím prostor dosud užívaných pro potřeby NK v budoucnosti nejsou Památkové inspekci známy a zatím tedy nebyly předmětem žádných správních řízení. K záměru jakékoliv úpravy areálu musí být podle § 14 odst.l zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vydáno závazné stanovisko OKPP MHMP, které pak může být předmětem šetření Památkové inspekce. Je tedy na OKPP MHMP, aby problematice případných zamýšlených úprav Klementina věnoval náležitou pozornost.

Památková inspekce si váží Vašeho zájmu o zachování charakteru této významné národní kulturní památky, Vaše informace týkající se záměru využití považuje za závažné a bude se vývojem této kauzy aktivně zabývat.

S pozdravem
JUDr. Jiří Varhaník
ředite Památkové inspekce MK
Zdroj: Památková inspekce MK ČR
Vložil: Jiří Horský, 01.09.08 02:35
Návštěvnost: 7849 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.