Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
NOVY fullbanner
HLEDEJ v sekci     
Energie v krajině a její projevy
Ing. Petra Žerebáková

Na energii se dívám spíše jako laik než jako fyzik, elektrotechnik či jiný specialista na energetické toky; jako její uživatel a i jako její možný distributor a transformátor. Krajinou, parky, lidskými sídly a obydlími procházím nejen jako milovník přírody, zahrad a různorodých prostorů, ale i jako součást toho všeho, jež mne ve stále pohlcuje a opět rodí.

Současné teorie ekologické vzájemnosti (David Abram), ekozoismu (T.Berry) a jiných hnutí ekopsychologie, konečně uznávají realitu jako soubor procesů neustálých změn, jehož jsme součástí. Náš život probíhá v jednom poli vědomí, jež prostupuje vším, tedy neplatí "my a oni", "tady a tam", ale "zde jsme vším". Dle nejen mého názoru i v tom "všem" lze nalézt entity odlišných kvalit a sil, které na sebe působí a společně něco vytváří.

Není podstatné co je náš obor, ale naše otevřenost k nepoznanému, všímavost (ke svému okolí, ke svému vnitřnímu prostředí) a naše akce-schopnost (změny, vývoje).

Energie celku

Jistě si každý z nás uvědomuje rozdíl mezi prostředím v bytě a v krajině, nebo v jednotlivých místnostech či rozdílných krajinných složek. Je to způsobeno odlišnými seskupeními prvků, dispozic, činností a obyvatel těchto prostorů a pakliže jdeme až na úroveň kvantovou, jsou to vlastně různé shluky různých vibrací, které vytváří výsledný dojem z prostoru, tedy z prostorů o různé energetické kvalitě.

Pro ilustraci si popišme dva odlišné prostory v budově, například ateliér a ložnici, které mám dobře prozkoumané a velmi ráda v nich setrvávám. Vstoupíme-li do atelieru se zavázanýma očima, uslyšíme zvuk ventilátorů v počítačích, šustění papíru, čmárající tužky, klikání myší či rychlého psaní na klávesnici a citlivější uši uslyší zrnění z CRT obrazovek, ucítí trochu ozónu z kopírky a nechá se vtáhnout do nálady barevnosti a pestré obraznosti stěn a polic se šanony. Taktéž pohyb obyvatel nebude nijak relaxující, ale spíše plně aktivní, rychlý, plný myšlenek, obrazů či slov, nálada (byť může znít unaveně) je břitká, plná naděje, jako z hor do nížiny tekoucí potok přeskakující balvany, klády, hrany, vytvářející meandry, koryta i mělčiny. Na druhou stranu v ložnici vnímáme většinou klid, ticho, měkké povrchy, tlumené barvy, tvary větších ploch, vůni ložního prádla, dech odpočívajících lidí s myslí klidnou, snící či nemyslící, ucítíme uvolněnost, jistou ukončenost, ale možná i závan čerstvosti (nového dne), tak jako louka zvečera, v noci a při východu slunce.

Samozřejmě, vše se dá ovlivnit i obráceným směrem, např. umístěním určitého rušícího či výrazně odlišného prvku (barvy, vůně, povrchy, rozmístění nábytku, tvarů, živých a neživých materiálů) či aktivitami (v ložnici přibude místo pro šití, v ateliéru nebude probíhat tisk, zazní hudba, vrčení klimatizace, brekot malého dítěte), zrovna tak změníte kvalitu prostoru osvětlením či směrem a intenzitou proudění vzduchu. Dojem i kvalita obou popisovaných prostorů pak může být zcela jiná, vliv má samozřejmě také umístění domu vůči vnějšímu prostředí a historie aktivit a jejich kvalit jeho obyvatel. Zde zabíháme do druhého tématu - k širším souvislostem lokálních skutečností.

Energie entit

Podíváme li se do "pokoje" v botanické zahradě a na náměstí, můžeme najít podobné prvky, které vytváří celkový dojem a následnou kvalitu prostoru (nějakého druhu a účelu). Zde nám však přibývá mnoho externích vlivů a souvislostí, které se odehrávají na širším poli. Tyto prostory jsou zasazeny mezi "Vesmírem a Zemí" v určitých systémech (např. společenských či ekologických) v časovém horizontu, jež dalece překračuje horizont jednoho lidského pokolení, jedné architektonické firmy. Původ energií v těchto "pokojíčcích" je shodný s původem v lidských pokojích, avšak zde vnímáme mnohem více ty přírodní.

Bavíme-li se o možné práci s energiemi v krajině, o energetických místech či místech s nimi souvisejících hovoříme o tzv. alternativních energiích, v nichž žádná z fyzikálních, měřitelných, sil (gravitační, elektromagnetická, jaderná...) není podstatou energií působící na energetických místech. Ve zkratce překládám stručný popis různých typů těchto alternativních energií.

Přírodní:
- energie zemského původu - bodové (vyzařující energie ze středu země na povrch, např. puklinami, vývěry, žilami), zónové (např. geopatogenní), síťové (např. trigonální)
- energie kosmického původu, jež má více složek - základní kosmická (charakter energie hvězd, prána, čchi), vyšší kosmická (pocházející z mezihvězdného prostoru galaxie, jež využívají duchovní bytosti a nejvyšší zasvěcenci), nejvyšší kosmická (pocházející z místa vzniku kosmu - duchovního prostoru jež je sídlo duchovních bytostí) a tzv. energie zero - reliktní zbytková energie vzniklá při vzniku vesmíru, tzv.Velkém Třesku)

Odvozené:
- energie míst (bodů, skupiny, celku), např.energie pramenu, vodního proudu, moře
- energie tvaru (mají konkrétní souvislost s geometrií, pozitivně na nás působí zejména tvary posvátné geometrie, jež představuje např. Zlatý řez, dle vzoru přírody hojně užíván také v architektuře)

Umělé, sekundární:

- vytvářené stroji i lidmi (auta, letadla..) či jinými bytostmi (obrazce v obilí), mechanicky či myšlením, za využití jiných stávajících energií, např. sekundárních, gravitační záření a energie prostorů
- tvořené aktivitami (událostmi, ději v prostoru ) - pohyb, hudba, emoce...některé tyto energie lze taktéž zpětně datovat (např. události silných emocí - vražda, přírodní katastrofa), mohou to být i tzv. zbytkové energie z minulosti proběhlých aktivit (např. rituálů), pomocí metod popsaných dále také lze datovat, ovšem jež také mohou časem z prostoru vymizet
- vytvářené bytostmi (lidmi, vč. zemřelých lidí, elementárních, duchovních a jiných bytostí), např. bioenergie, mentální energie

Energetické systémy

Energetické entity mohou vytvářet systémy, jež mají další kvalitu a účel. Známé jsou:
 • body a proudy - samostatná energetická místa jež mohou mít různou funkci, např. místo spojení s Matkou Zemí, s Vesmírnou energií, sestupu Vysokých duchovních bytostí, pro komunikace s mimozemskými civilizacemi (často v obrazcích na poli), místa s přístupem k určitým informacím, místa pro osobní proměnu, pro léčení atd.
 • zdroje a jiné systémy - průsečíkové zdroje, čakry, jin/jang systémy, výdechy/nádechy (kvalitativní a energetická centra), linie (ley-lines - doprava energie ze zdrojových míst do míst přijímacích), drenáže (místa pro přeměnu špatné a znečištěné energie), víry (vortexy - místa pro přímé spojení s duchovní podstatou)
 • obrazce - přímka, trojúhelník, obdélník, lichoběžník, téčko, drak… jednotlivé body a linie mohou tvořit geometrický a energetický systém, jež má navíc jako tvar další energii, na lokální úrovni mohou působit například ještě kruh, osmička, čtverec, hvězda, spirála, labyrint.
 • bytosti a aktivity bytostí - bytostí je mnoho, jsou přítomni skoro všude a pro jejich popsání by bylo možné zabrat mnoho stran. Každé však mají svou funkci a úkol a my jsme často jeho součástí, a to např. pro Zemi (elementární bytosti), pro lidi (elementární bytosti, bytost Země, andělé, vysoké duchovní bytosti, mimozemské), pro duchovní vývoj kosmu (zejména mimozemské a vysoké duchovní bytosti), pro mimozemské civilizace (bytosti mimozemské), pro specifická místa a národy (astrální bytosti zemřelých lidí a jiných entit) atd.
Příklady v českých podmínkám uvádím v poslední kapitole.

Energie v parcích, zahradách

Jak využít tyto zkušenosti v praxi zahradní architektury? Možností je mnoho a taktéž i důkazů o tom, že našim kolegům předchůdcům nebyla neznámá práce s energetickými místy.

Začneme-li u zahrady, která se obvykle váže na dům můžeme se věnovat nejprve podmínkám místa, které pakliže nejsou respektovány, mohou způsobit potíže jejím novým uživatelům.
Již běžně se dělá průzkum geopatogenní sítě (což je Globální mřížková síť Hartmannova mříž a Curryova mříž), což je ve svém důsledku důležité zejména u interiérů a orientace budov. Od budovy se ovšem odvíjí prostor pro zahradu a její možná propojení. Ačkoliv geopatogenní zóny pro nás v podstatě nejsou škodlivé (je škodlivé poznat negativní oproti pozitivnímu?), mohou v určitých souvislostí škodit lidskému zdraví, proto se dům či stěny pokojů orientují na tyto zóny a jejich křížení a prostor v pokojích či míst nejvíce využívaných či k odpočinku mimo tyto zóny.

V této souvislosti je možné řešit dům se zahradou podle Feng Shui principů, tedy zjednodušeně řečeno, správné umístění funkčních sektorů dle orientace ke slunci a dle tvarů, pro vytváření harmonického proudění energie čchi (ki, prána, neboli životní energie, která je v nás i kolem nás). Zde se také používají různé materiály jež různě působí na prostor a jeho obyvatele. Stejných principů se využívá i v zahradě, popřípadě parku či krajině. Harmonický výskyt jin a jang prvků a všech čtyřech živlů je základ, složitější je však práce s dalšími vrstvami "neviditelného", které jsou součástí historie místa. Na pozemku můžeme nalézt všechny výše zmiňované energetické formy v případě zahrady se vylučují krajinné systémy, ale ne tak jejich prvky. Není možné podat obecný návod co dělat s čím, v zásadě je ale dobré soustředit se a nalézt prvky negativní (jako místa, kterým se vyhýbáme) a pozitivní (jako zdroje energie, léčení, inspirace). Je dobré místo samotné pokorně poprosit o přijmutí vaši energie, vašeho vkladu, vyhnete se tak dlouhodobým problémům, ať už při stavbě, vlastním zdravotním stavu či během vlastního života v onom prostoru. Stává se, že nevědomky zastavíte něco, co má vůli být aktivní (např. energetický bod) něčím opačného charakteru (altánem k posezení, septikem, ložnicí) a pak se vám budou dít věci nechtěné (na tomto místě si neodpočinete, septik bude propouštět atp.). S tímto energetickým bodem by jste však mohli pracovat pro vlastní přínos, například že zde umístíte kámen, jež bude působit jako "energetická elektrárna" či léčivý bod pro majitele (obyvatele, uživatele) zahrady. Můžete zde umístit také něco, co trvale přináší pozitivní vjemy, prožitky, např. vždy kvetoucí květinový záhon, zajímavý strom, kamenný objekt. Záleží však na typu energie a tím pádem na jeho možném využití.

Negativní prvky mohou být místa s odlišnou vibrací působící chladně či nepříjemně, může být zdrojem brnění, různých bolestí, častých nehod. Ty, které jsou původu nešťastných událostí se dají eliminovat duchovní prací, určitým smířením, dohodou, odpracováním, vlastní změnou... ty ostatní se řeší individuálně. Pakliže to není možné, je lépe se místu vyhnout.

V případě parků již můžete potkat mnohem vyšší systémy dalece přesahující jeho rámec. Jsme svědky využívání energetických linií a bodů v mnoha zámeckých parcích a krajinářských úprav. Některé stavby byly postaveny na energetických místech, které jsou v rámci širšího okolí zdroji, jež byly v minulosti využívané k různým rituálům či uctívané jako svatyně atd. V podstatě většina zahrad, které nás nějak osloví má své silné místo či energii. Nezapomínejme, že jí také tvoří energie myšlenek, emocí, pozornosti lidí, událostí, které jsou někdy stejně tak silné jako systémy zemské a kosmické.

Energie v krajině a sídlech

Procházka krajinou je mnohdy pro mne stejné dobrodružství jak sledování sci-fi filmu. Je neuvěřitelné, co můžeme prožít i pár kroků od našeho domu, pakliže jsme pozorní a otevření. Ještě více je zajímavé navštívit krajinu, která má mnoho divokého, přírodního, původního, historického a žijícího. V české krajině se objevují všechny zmíněné typy energií a je dost možné, že mnoho jiných dosud neznáme, nebo teprve vznikají (zejména v posledních letech). Mnoho lidí (a to i cizinců) potvrzuje, že naše kotlina je významná nejen pro nás, Čechy, ale i pro široký svět. Nabývá významu, jak nikdy před tím, mění razantně životy lidí v ní žijící a navštěvující. Kromě uvědomělé sympatie k trvale udržitelnému životu by právě toto měl být důvod proč chránit naši krajinu proti všem možným tlakům (ať už komerčních či politických) poškozující její kvalitu.

Energie v krajině jsou o to složitější oč je různorodější, jak v prostoru, tak v čase. Ovlivňuje ji tedy její stáří, geomorfologické, biologické i geologické podmínky či historie a aktivity lidí v ní žijící. Spojují se zde přírodní i uměle vytvořené dispozice a aktivity. Energie míst se například setkávají s energií hor, lesů či kostelů na nich postavených, vzájemně se propojují a jsou posilovány lidskou pozorností (architektura a aktivity v ní - mše, rituály, péče o místo a možné propojení s duchovní podstatou) či naopak zeslabovány lidskou arogancí (v minulosti např.ničení posvátných hájů - tehdejších "božích chrámů", zneužití duchovních center - např. klášterů, posvátných kaplí, studánek, aktuálními politickými zájmy - např. za válek, komunismu i v současnosti, nevhodnými zásahy - např. regulací vodních toků, výstavbou velkých vodních nádrží, odtěžení celých hor, přeměnou druhové skladby lesů, rozoráním mezí).

Poznali jsme, že lidské tělo není jenom fyzická stránka, ale má i svou duševní a duchovní podstatu, působí na něj kromě fyzických ataků také nefyzické procesy, např. barvy, tvary, zvuky, či jiné vnější a vnitřní energie. Lidská bytost má svá éterická těla, energetická centra (čaker), energetické dráhy (meridiány) a body, které mají vliv na tok energie v těle.
Pro léčení člověka užíváme tradiční způsob medicíny, jež se bohužel zaměřuje zejména na fyzickou a psychickou (mentální) část těla, ale známe také jiné alternativy, jež koření ve Východní filosofii, které se zaměřují na celkovou lidskou bytost a duchovní podstatu problému, tedy pomocí akupunktury, akupresury, kineziologie, shiatsu, reiki atp. harmonizuje např. toky energií, uvolňuje bloky, aktivuje oslabená místa, přitahuje potřebné energie, samozřejmě upravuje celkový životní styl, který zahrnuje i duchovní práci. viz ZDROJE a OBRÁZKY.

Jelikož se naše tělo vyvíjí na Zemi, musí v našem zájmu přebírat i její systém toků energií. Pro Zemi může platit podobný mechanismus léčení. Tedy kromě "opravy" jejího fyzického těla, jak je známe např. z ekologicky orientovaných staveb, revitalizací, rekultivací taktéž alternativními metodami.

Určitou léčebnou metodou pro Zemi (a její povrch krajinu a i pro její obyvatele) je litopunktura. Je to vlastně novodobý způsob práce s energiemi, jak ji znali naši předkové a zejména druidi (dru v překladu z keltštiny - moudrý, derwydd (welština) - znalci stromů), tedy znalci přírodních jevů vůbec, s mimořádnými schopnostmi, jež umožňovali prostředkovat styk lidí s neviditelnou skutečností. Pro současný svět ji přinesl slovinský sochař a geomant Marko Pogačnik a má již za sebou mnoho úspěšných projektů po celém světě, včetně České republiky (geomantie je naukou o jemnohmotných silách Země a o tom, jak jim porozumět a vhodně s nimi pracovat). Krajinou jsou také města, kde se ovšem mnoho přírodních dispozic změnilo a kde, oproti volné krajině, není tolik šancí pro jejich obnovu. A právě tímto způsobem je léčena a harmonizována u nás například Praha.

MOŽNOST PRÁCE S ENERGIEMI

Vnímání energií

Základní způsob vnímání energií je skrze vlastní tělo, smysly, podvědomí a následně i vědomí. Každý člověk je složitá a skoro dokonalá bytost a má nesmírně mnoho mechanismů k vnímání reality a k jejímu uvědomování, bohužel nevyužívá je v plné míře a tak má pocit, že např. to co vidí je vše, co je realita. Sami víme, že často vnímáme i věci těžko popsatelné a jsme schopni věcí těžko zdůvodnitelných a právě zde jsou ony důkazy našich rezerv. Prakticky můžeme začít tréninkem smyslů, které používáme nejmíň, nebo méně často, jako např. periferní vidění, hmat, čich, třetí oko, poslouchat intuici, odhad, pocity a dále rozvíjet schopnosti abstraktnějšího rázu, jako např. imaginaci, vyjadřování pohybem, posunky, dechem, mimikou, zvukem, myšlenkou, citem...
Taktéž hry s energiemi a telepatickým přenosem informací (zejména mezi osobami blízkými) jsou tréninkem a otevírají nám další centra vnímání. Samozřejmě tělesná kondice, strava, způsob myšlení, péče o vlastní prostředí nás kultivuje a navyšuje citlivost vůči všemu kolem nás.
Esoterické (psychotronické) pomůcky možná netřeba příliš rozebírat, nicméně jsou často dobrou alternativou, doplněním, upřesněním k vlastním pocitům. Tedy jako média, která reagují na změny prostředí často citlivěji než naše receptory používáme virgule, pružiny, L dráty, kyvadla. Zejména pro kvalitativní informace pak kostky, runy, různé tématické karty a symboly, jež "náhodným" losem vypovídají o informaci, na kterou se ptáme.

Samozřejmě vše můžeme špatně tlumočit, něco může být ovlivněné přírodními podmínkami v terénu (např. větrem, zimou) či vlastním přáním, egem, tedy nejlepší je ještě kombinace s učením pod vedením zkušenějšího přímo v terénu, která vám poskytne rad, kontrolu i okamžitou zpětnou vazbu. Takže máme-li úkol najít energetické místo a myslíme si, že jej máme, můžeme od učitele ověřit nejen zda jsme našli správně, ale také zda jsme schopni zjistit jeho charakter. Tímto se učíme jak reaguje naše vlastní tělo, či mysl či city na tu kterou kvalitu, tvoříme si vlastní "kódovací slovník" pro řeč energií v krajině.

Vytváření a práce s energiemi

S energiemi je možno pracovat různě a protože je mnoho možností a taktéž zavádějících interpretací psaného textu uvedu možnosti spíše principielně.

S energiemi se dá pracovat cíleně i vědomě, ovšem jelikož jsme součást celku, ne ke všemu má každý přístup. Uvedu na příkladu léčení, který zdánlivě nesouvisí s energií v krajině, ale ve skutečnosti souvisí s principem "nedělej to, co ti nenáleží". Stává se, že léčitel se snaží někomu pomoci, aniž by se zeptal, zda může. Zde se kříží minimálně dvě životní cesty a to nemocného a léčitele (žáka a učitele) a taktéž jejich úkoly, které musí na své cestě zvládnout. Stává se, že nemocný musí najít onu konkrétní cestu vyléčení v čase událostí a pakliže má smysl projít nějaký čas trápením, aby "prohlédl a pochopil, nelze mu v tento čas pomoci. Jakákoliv snaha vnější pomoci pak může poškodit toho, kdo chce pomoci. Tedy schopnost práce s energiemi ještě neznamená její umožnění kdykoliv a kdekoliv. Narážím také na odcloňování "negativních" zón, na vytváření energetických bodů bez pochopení důvodů a příčin, taktéž na manipulaci s energiemi známé z dob minulých i současných. Právě proto byli do této práce zasvěcováni vybraní jedinci, kteří prokázali určité kvality, třeba toho, že nejednali pro svůj vlastní profit.

Ve světě i v naší zemi je i v současné době možné projít podobnými školami geomantie a z mého pohledu je lepší projít více druhy a pak si utvořit obrázek o svých schopnostech. Po čase vyvstanou úkoly a možnosti, které můžete nebo musíte řešit, a taktéž se objeví ti praví pomocníci kolem vás.

Příklady míst a projektů

Na několika příkladech, které znám osobně, uvedu ve zkratce s jakými energetickými prvky a systémy se můžete setkat v našich zahradách a parcích, ovšem nejzajímavější je vlastní návštěva a zkušenost, kterou si přiřadíte ke konkrétní energii:

 • Zámecká zahrada v pražské Troji- energetická linie, labyrint, energetické body,
 • Botanická zahrada i Zoo hl.města Prahy v  Tróji - litopunkturní stély, energetické body, kosmogramy, léčivé kameny, kamenný kruh, energetická vertikála, korunní čakra Prahy, přítomnost vysokých duchovních bytostí a mnoho jiného,
 • areál Vyšehradu (energetické body/pozitivní i negativní), místa spojení s informačním polem duchovního světa, přítomnost duchovních bytostí, centrum elementu vzduchu a mnoho jiného důležitého pro Prahu a český národ,
 • Stromovka - energetické body, vertikála, mimozemské energie, zbytkové energie rituálů, přítomnost vysokých duchovních bytostí, elementárních bytostí a mnoho jiného,
 • letohrádek Hvězda - dálková energetická linie, vertikála, roli zde hraje i geometrie budov a kompozice obory,
 • Valdštejnská zahrada - krom symboliky grotty jsou zde zbytkové energie rituálů, energetická linie,
 • Valdštejnův areál mezi Jičínem a Valdicemi - energetické body a vertikály, přítomnost vysokých duchovních bytostí,
 • Červený Dvůr u Českého Krumlova - mužská a ženská svatyně (narušené),
 • Lednicko-Valtický areál- energetické linie, body, elementární bytosti - zejména starých stromů a luk jsou velmi inspirativní, taktéž vodní bytosti).
Samozřejmě v každém parku i zahradě jsou elementární (živlové) bytosti rostlin, kamenů, vodních prvků, přeměny (např.kompostu a většinou i astrální bytosti zemřelých lidí, které jsou vázány na své místo či úkol. Příkladů by bylo jistě více, nejen v Českých zemích, ale i v zahraničí, kde je také tradice tvorby zahrad v zemských a vesmírných systémech (Itálie, Francie, Anglie, Německo, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Indie, Japonsko, Čína...).

Ke krajině získáte nejvíce informací v knihách a mapách pana Kozáka. Z krajinných systémů u nás uvedu například
 • ley-linie např. mezi chudenickým Bolfánkem, Svatoborem, Suchým vrchem a Knížecím Stolcem
 • energetický trojúhelník hory Říp (Vladař, Sv.Hora, plus Klobuky, Kounov), či Svaté Hory u Příbramy (se Starou Boleslaví, Sv. Jakubem v Kutné Hoře a horou Damil)
 • energetický drak: Sedlcký (s Třemšínem, Lomcem, Blaníkem a Kněží horou) či Amalínský (s Libušínem, Damilem, Pražským hradem, Žiži a Zbečnem).
 • Česká kotlina má také svých šest ochranných kopců s centrálním Řípem, mezi něž také patří např. Blaník.
 • na Sedlčansku je mnoho starých léčivých kamenů a kamenných kruhů
 • na Pálavě u Klentnice je nový kamenný kruh, jež má význam krom léčivých schopností a duchovního vzestupu pro lidi i pro tamní krajinnou oblast
Poznámka k terminologii:
V základních pojmech a typologii vycházím ze školy Pavla Kozáka - o energii v krajině. Dále však i z oblasti východní filosofie, zejména pak z tzv. alternativní medicíny (Indie a Číny), a z novodobých trendů západního druidismu a geomantie. Dále obecně užívaných pojmů ekologie a architektury.

ZDROJE

v praxi
[1] Pavel Kozák: Energie krajiny (knihy, kurzy, semináře, pracovní a studijní výlety Čechách, Anglii, Skotsku), http://www.archet.org/
[2] Anna a Marko Pogačnik: Geomantie, litopunktura (knihy, kurzy, semináře) http://www.ana-pogacnik.com, http://www.markopogacnik.com/
[3] Jan Tajboš: Geomantie, litopunktura (pracovní a studijní výlety v Čechách a na Moravě) http://www.jantajbos.cz
[4] Jan Tajboš: Pražský litopunkturní projekt, Projekt Celek http://www.jantajbos.cz
[5] Anna Ulmová: Reiki (kurzy, pracovní a studijní výlety v Čechách)
[6] Frank van de Ven, Miloš Šejn: Body Weather, Bohemiae Rosa (workshopy v Čechách a v Irsku) http://www.bohemiaerosa.org/, http://bodyweatheramsterdam.blogspot.com/
[7] přednášky zejména Václava Cílka, Jiřího Zemánka, Oldřicha Hozmanna
[8] mnoho jiných zkušeností skrze práci s Reiki, minerály, s rostlinami, hudbu, tanec, jógu, pohyb a pobyt v přírodě v Čechách a na Moravě, Irsku, Skotsku, Anglii, Itálii, Francii, Dánsku, Litvě, Německu, Polsku

v literatuře
[9] P. Gardiner, G. Osborn: Hadí grál, Eminent 2007
[10] V. Cílek: Krajiny vnitřní a vnější, Dokořán, 2002
[11] V. Cílek: Makom, Dokořán, 2004
[12] E. R. Orr: Živá tradice druidů, Eminent, 2006
[13] V. Westbury: Labyrints, Da Capo Press, 2001
[14] F. Hageneder: Stromy - velká kniha stromů, duch stromů, Fontána 2003
[15] J. Dolejší: Skryté symboly pražských zahrad, MH Beroun, 2003
[16] M. Livio: Zlatý řez, Argo/ Dokořán, 2002Ing. Petra Žerebáková (* 1976 v Klatovech)

1994-2000 Magisterské studium na MZLU v Brně, Fakulta zahradnická v Lednici na Moravě.
od 2004 Doktorské studium na ČVUT v Praze, Stavební fakulta, Katedra Architektury, obor Životní prostředí a průmyslové dědictví. Teze disertace "Tvorba obyvatelných ulic, jako lokálních center města (se zaměřením na městskou zeleň)".
Členka výzkumného týmu EBA3 zabývající se trvale udržitelným stavěním a plánováním. Účast na výzkumném záměru "Udržitelná výstavba" VZ 04 CEZ MSM 6840770005, jež je místem odborné diskuze několika kateder Fakulty stavební.

Od 1999 soukromý projektant v oboru zahradní a krajinářská architektura.
http://www.volny.cz/atelier-ujezd/

Od dubna 2008 pracuji pro Nadaci Partnerstvi (www.nadacepartnerstvi.cz) a Partnerstvi o.p.s. (www.partnerstvi-ops.cz) program Prostory (5P pro Prahu, Místo pod Stromy a její mezinárodní sít EPSD).

Od 2000 aktivní v občanském sdružení EKODŮM
Zdroj: Petra Žerebáková
Vložil: Jan Kratochvíl, 04.06.08 23:10
Návštěvnost: 30444 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
omg hetzer 06.06.08 15:18
paráda, Vích 06.06.08 16:08
Vích hetzer 08.06.08 21:28
genius loci Vích 08.06.08 23:38
to hetzer karel 08.06.08 23:58
to: hetzer 09.06.08 13:19
re - blok Vích 09.06.08 14:13
Vích hetzer 09.06.08 17:17
projevy energie v krajině palmexman 09.06.08 21:07
Není architekt jako architekt Tomáš 25.06.08 12:12
Tomas hetzer 25.06.08 17:50
parada parada 16.07.08 09:47
parada Vích 16.07.08 16:45
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.