Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Ještěd f kleci 17 - oceněné ateliéry a projekty

Ateliér Karoliny Jirkalové a Jakuba Chuchlíka
Dobrodružný architektonický cestopis hostujícího ateliéru Karoliny Jirkalové a Jakuba Chuchlíka. Volba pro ty, kteří chtějí nahlédnout architektonickou tvorbu z více stran.

Zadání:

Namísto jednoho celosemestrálního zadání nabízíme dobrodružnou etapovou hru, složenou z týdenních a dvoutýdenních navazujících úkolů. Každé zadání bude překvapením a jeho vyřešení důležitou součástí cesty semestrem. Budeme střídat médium, žánr i úhel pohledu. Budeme kreslit i psát, tvořit i reflektovat. Výsledkem práce každého studenta bude bohatě ilustrovaný cestopis, jehož příběh začíná u dveří jednoho libereckého domu a rozbíhá se někam k Neviditelným městům Itala Calvina.

Pravidla cesty:

* cesta je vymezena úkoly

* délka úkolu je podle náročnosti jeden, dva, maximálně tři týdny

* všichni musí projít všemi úkoly

* hlavní konzultace – zadání a odevzdání úkolů – jsou společné

* všechny úkoly se odevzdávají na formátu A4

* nikdo neví, jaký bude další krok

* los rozhodne, kdo naváže na čí práci

* není cesty zpět

studenti:
 Mirka Baklíková
, Sára Brandová
, Michala Kohoutková
, Kristýna Mocová
, Alžběta Nováková
, Adéla Pečlová
, Michaela Říhová
, Barbora Tauerová
více na: http://jirkalova-chuchlik.blogspot.cz/

prolistovat: https://issuu.com/cestadoneznama
Ateliér Petra Stolína a Aleny Mičekové
Průvodním motivem zimního semestru je agent 007! často se nalézáme při výkonu své profese v situacích, které si vyžadují schopnosti reagovat na nečekané a nestandardní situace, koncentraci na velmi rychlá rozhodnutí a zvládnutí mnohých úkolů v extrémně krátké době. A to vše s elegancí Jamese Bonda. Výuku jsme proto pojali jako výcvikovou misi nových agentů!

Hlavní témata
Má James vůbec svůj domov? Jaký je vlastně Bond v soukromí?? A kde by to mělo být??? Takové a další otázky si studenti kladli při hledání odpovědí na toto zadání. Zde jsme chtěli dát prostor pro přístup, který se vymyká veškerým konvencím – prostor bez hranic a limitů, prostor pro absolutně volnou mysl a invenci! Nikdy nevíte jakým úkolům budete muset v budoucnu čelit.

Krátké úkoly
Jsme po úvodním seznámení s prací studentů pojali jako krátká „vojenská“ cvičení. Bylo nutné a nevyhnutelné se pro další postup v práci procvičit v základních disciplínách tvorby architekta a neustále se v nich zdokonalovat tak, aby se vám vše dostalo pod kůži. Důležitá je akceschopnost, systematická práce a vynalézavost! S každým novým úkolem se architekt znovu vrací na začátek, ale může zúročit své nabité zkušenosti a postupovat při řešení úkolu mnohem rychleji.

Rádi říkáme, že architekt je „univerzální voják“. Jeho vzdělání by mělo být průřezem všemi obory. A zde je šance vytvořit ideální prostory pro jejich výuku. Starší agenti se s výsledkem budou účastnit mezinárodní studentské soutěže vyhlášené Technickou univerzitou v Drážďanech.Alice Mitysková: Oáza
Ateliér Jiřího Klokočky, Katedra urbanismu FUA TUL

Živoucí struktury, Rio de Janeiro, Brazílie (-22.987714, -43.252094)
V posledních letech došlo k dramatickému nárůstu počtu slumů. Téměř miliarda lidí na celém světě žije ve slumech. Rio má podle odhadů 6 milionů obyvatel a v několika stovkách favel jich žije asi třetina. V celé Brazílii je na šest tisíc slumů. Je zde několik problémů, kterými trpí slamy a favely po celém světě. 1/ Nedostatek volného prostoru a udržovaných, zpevněných cest. 2/ S tímto problémem je spojiná i nedostatečná veřejná infrastruktura. Díky úzkým uličkám zde není možné příjezd záchranné služby nebo hasičů. 2/ Černé přípojky elektřiny vytvářejí nebezpečné chuchvalce drátů s vysokým napětím. 3/ Nepravidelná dodávka pitné vody. Jako nouzová řešení slouží rezervoáry dešťové vody umístěné na střechách domů. 4/ Chybějící systém svozu komunálního odpadu a nedostatečná kvalita a kapacita kanalizační sítě. 5/ Veřejná vybavenost. Klima v Brazílii lze označit jako tropické Průměrné roční teploty zde dosahují 22°C. Je zde jako jako ve skleníku. Dusné vedro a ostré slunce střídají vydatné deště.

Ráda bych s pohledem do blízké budoucnosti svým zásahem zlepšila a celkově pozvedla životní úroveň obyvatelů favely. Usiluji o postupné vytvoření sobestačných oblastí a systému, který flexibilně zahrne potřeby favel a slumů po celém světě. Systém, který se v návaznosti na umístění uzpůsobí sociální typologii, potřebám a krajinnému rázu a to svým tvarem, materiálem i skladbou přidružených staveb.

Můj návrh spočívá ve dvou fázích. První je uvolnění nejhustěji osídlených částí favely vybouráním malého procenta jejich zástavby. Vznikne tak volný prostor linoucí se skrze neprodyšné bloky a vytvářející „malá náměstí“ přes části favely. Druhá část spočívá v umístění subtilní konstrukce nad vytvořený volný prostor.

Kruhový tvar jsem zvolila pro Rocinhu záměrně, z důvodu její velké kompaktnosti a nedostatku veřejných služeb v oblastech mimo hlavní komunikaci. Vytvářím zde volný prostor prstencovitého tvaru, kde je obslužná komunikace a pěší promenáda s místem pro prodejní stánky. Nad tímto prostorem je subtilní betonová konstrukce nesena štíhlými ocelovými sloupy. Celý spodní prostor tak zastřešuje a chrání proti ostrému slunci a dešti. Obě hladiny se od sebe liší. Spodní část je na úrovni terénu, srovnána v hladkou cestu. Druhá  mizí v sněti malých obytných bloků a někdy se vynoří nad jejich střechy. Má kaskádovitý charakter se schodišti a rampami. Jsou zde místa pro ovocné a zeleninové trhy, sezení s výhledem nebo sportovní hřiště. V platformě jsou také volné průhledy na ruch probíhající dole. Některými prorůstají nově vysazené stromy.

V prstenci dochází k soustředění obchodu a služeb. Toto podélné náměstí slouží obecně jako komunikace a pěší zóna s místy pro volný pohyb lidí a konání trhů. Toto dění znásobují nové budovy s rozmanitou náplní, které se k prstenci přimykají. Vertikální zelená farma, lanová dráha pro snadnější transport a zásobování vrchních částí favely, budova s integrovaným záchranným systémem, pošta, vzdělávací instituce a veřejná správa. Jsou zde také rozmístěné velké zásobníky na vodu, přístupné veřejnosti dle jejich potřeby. Všechny nové objekty jsou opatřeny solárními panely a malými větrnými turbínami pro zásobování sebe i svého okolí elektrickou energií.

Celá struktura má za úkol nejen zlepšit životní úroveň favelanů, ale také přilákat turisty a s nimi kapitál.
Jakub Kopecký: Nová městská čtvrť v Náchodě / Od celku k detailu

Diplomová práce ZS 2016/2017 v ateliéru Radka Suchánka a Petra Janoše


Úvod
Město Náchod již dlouhodobě hledá vizi svého rozvoje. Bývalé centrum okresu se však potýká s nemalými výzvami a zbourání areálu bývalé textilky Tepny je další na jejich seznamu. V létě tohoto roku byl odsouhlasen nový územní plán, který však rozvoji města výrazně nepomůže a spíše tak drží trend plánu předešlého. Trend, který je v dnešní době již poněkud problematický a není schopen specifikovat jasnou vizi, jak má město ve svém vývoji pokračovat dále.
Z důvodu prodeje rozsáhlého území v bezprostřední blízkosti centra a zároveň na úpatí zámeckého kopce do soukromých rukou, přišlo město o značnou část vlivu na jeho budoucí směřování.
Blízkost centra, morfologie terénu a pokračování města za areálem jednoznačně nabízí řešení směrem k vytvoření obytné městské čtvrti inspirované příklady ze západních evropských měst. Kombinace hustého bydlení (tzv. low rise high density buildings) s pracovními příležitostmi na místě v mnohém odpovídá požadavkům dnešních obyvatel.
Za účelem shrnutí současného stavu si s dovolením vypůjčím část oponentního posudku vypracovaného architektem Viktorem Vlachem – náchodským rodákem. 
„Náchod je dvacetitisícové město ležící v údolí řeky Metuje a v obklopení malebných kopců. Celé kotlině vévodí dominanta zámku, který coby původní strážní hrad dohlížel na obchodní stezku vedoucí z Čech do Kladska. Pro město tolik vzácnou rovinatou konfiguraci terénu zabralo historické jádro v podhradí a přilehlé šlahouny ulic lemujících hlavní obchodní tah. Po regulaci řeky Metuje a tím i uvolnění sevřené polohy centra se uvolnilo místo pro železnici, hlavní tah automobilové dopravy se vyčlenil z jádra, doplněny byly školy a budovy veřejných institucí, bloky k bydlení- a také průmysl. Textilní továrna Tepna, jejíž pozemky jsou předmětem této diplomové práce, zaměstnávala až do začátku devadesátých let pět tisíc lidí z města a okolí. Nucené ukončení provozu jakoby spustilo dosavadní prokletí celého areálu. Postupné chátrání budov, odmítnutí předkupního práva strategického pozemku vedením města, záměr nového vlastníka vybudovat zde obří monofunkční obchodní areál s rozsáhlým parkovištěm, demolice zbývajících budov, skládka stavební suti uprostřed města a pochopitelná snaha místních, aby k tomuto - pro městský život devastačnímu záměru výstavby hypermarketu- nedošlo.   
Situace bývalého tepenského areálu je ojedinělá jak svým měřítkem, tak umístěním v rámci města. Leží v pomyslném těžišti trojúhelníku tvořeném náměstím, zámkem a vlakovým i autobusovým nádražím. Svou plochou pěti hektarů, kam by se např. zámek nebo samotné náměstí vešlo pětkrát, jde o případ ojedinělý možná v rámci celé republiky.
Organismus města se svými tučnými prstenci nekontrolovatelně rozlézá po tolik cenných kopcích v okolí, tamní nocležníci sjíždějící za prací, vzděláním, nákupem, nebo ve věci úřední několika auty denně tam a zpět, bez ustání skuhrají, že dopravní situace je neúnosná. A zatím nám tu leží ladem obrovský kus země v samém srdci Náchoda, odkud je všude coby kusem suti dohodil. Dokud toto nepochopíme, nesmíme se přestávat divit, že naše města kolabují. „

Pozemky
Navrhuji rozdělení území na jednotlivé minimální pozemky o rozměrech 7 x 17,5 metrů. Rozměr tak respektuje dříve zmíněný rastr složený ze čtverců o straně 3,5 metru. Takto navržený pozemek dává možnost vystavět funkční dům o dvou bytových jednotkách. Ve schématu stanovuji pouze pozemky určené k prodeji.

Nedávám možnost pozemky již více dělit, lze pouze spojovat do větších celků.

Ve struktuře jsou programově ponechány prostupy široké 2 metry, aby nedošlo k celistvému zastavění uliční fronty a tak znemožnění prostupnosti bloku.

Zároveň platí pravidlo minimálního odstupu od vzájemných hranic pozemků z každé strany 1m, pokud nějaká ze stavebních čar nestanoví jinak. To mi dává možnost umístit vstupy do domů do těchto prostor a získat odstup od bočních stěn jednotlivých domů 2m.

Koncept bydlení v takto vytvořené struktuře předpokládá změnu chování jejich obyvatel a myšlenkové nastavení na dnešní tendence sdíleného vlastnictví prezentované například v rámci britského pavilonu kurátorovaného mimojiné Jackem Selfem na architektonickém bienále v Benátkach v roce 2016.
Zástavba

Struktura nově navržené zástavby by měla být kombinací výhod hustého městského jádra s výhodami bydlení v individuálním rodinném domě. Hlavními benefity bydlení v klasické městské zástavbě jsou především krátké vzdálenosti a dostupnost obchodů a služeb bez nutnosti pohybovat se za pomocí automobilu. Pro někoho může být nedocenitelný i pocit jistého vzájemného semknutí obyvatel. Touha po bydlení v rodinném domě se odráží na jeho následujících výhodách. Vlastní vstup, kontakt s exteriérem/zahradou, klid, možnost využívat více pater a přehled nad objektem díky možnosti jej obejít.

Funkční a výšková regulace vychází z místních poměrů a potřeb. Náplň je regulována pouze v parteru tak, aby reagovala na důležitost jednotlivých veřejných prostranství a umožňovala flexibilní a polyfunkční využití jednotlivých pozemků, potažmo celého území. Cílem je dosáhnout kvalitního bydlení propojeného s možností podnikání v místě bydliště snižujíce tak nároky na dopravu a další infrastrukturu v rámci města. Výsledným efektem těchto zásahů je ekonomicky a ekologicky fungující městská struktura.
Martin Holada: Dvouletky


Předmětem projektu bylo stavební řešení v lokalitě sídliště Solidarita. Toto sídliště bylo postaveno na přelomu 40. a 50. let minulého století v pražských Strašnicích. Byly zde vybudovány bytové domy a velké množství řadových domů tzv. Dvouletek. Řešení těchto řadových domů bylo ve své době poměrně jednoduché a přesto účelné. Dnešním potřebám a požadavkům ne zcela vyhovuje, a tak se mezi řadami domů objevují intervence, které doslova parazitují na původním vizuálním ztvárnění jednotlivých domů. Mimo vzhledové neshody mezi domy se v poslední době objevuje praktičtější problém tohoto poválečného sídliště. Tím je prostor pro automobily.
Projekt se zabývá odlišným pojetím rekonstrukce či obměny domů. Nově navržený objekt a komplex parkovacích domů a také obytného věžového domu vychází z hmotového principu dosavadních domů; horizontální a vertikální linie v oblasti nosných stěn a stropů.
Dva parkovací domy jsou umístěny tak, aby navazovaly na dosavadní zástavbu a věžový obytný dům dotváří výškový kontext mezi současnou administrativní budovou a nedávno vybudovaným bytovým domem.
Hmotový návrh domu do řady je zamýšlen jako vzájemné provázání dosavadní struktury s novou, která by zpětně navázala na tři nové objekty. Samotný koncept domu prohlubuje myšlenku jednoduchých domů v zeleni. Zadní stranou fasády dochází pouze k vizuálnímu kontaktu, kdežto přední stranou, tvořenou z cihlových plotovek, jako symbolu socialistické výstavby, doslova pronikají části stromu.
Kristián Holan: Hradby Nymburku

bude následovat...Více informací >
Zdroj: x-fatul
Vložil: Tisková zpráva, 28.02.17 08:45
Návštěvnost: 1357 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Související články
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.