Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Soutěže

Neregulérnost soutěže na revitalizaci Mariánského náměstí
Neregulérnost soutěže na revitalizaci Mariánského náměstí Vích 28.11.09 12:33
V soutěži pražského magistrátu na revitalizaci Mariánského náměstí, Nové radnice a Clam-Gallasova paláce vyhrál předseda magistrátního Sboru expertů pro památkovou péči Petr Malinský a Martin Stránský. Malinský se tak jako veřejný funkcionář placený magistrátem dopustil střetu zájmů a porušení anonymity. Součástí jejich soutěžního návrhu byla úprava zasedacího sálu Rady, která byla pár měsíců před tím s kladným výsledkem ve Sboru odsouhlasena za přítomnosti budoucích porotců soutěže.
JUDr. Plos z komory tvrdí, že Malinský není zaměstnancem Magistrátu, neboť jako předseda Sboru expertů nemá placenou dovolenou. Architekt Sapák z komorové skupiny pro soutěže říká, že je to sice nejhorší soutěž ohledně regulérnosti, co kdy byla, ale že Komora ji za neregulérní prohlásit nemůže, což není pravda, neboť to soutěžní řád umožňuje:

§ 6
odvolání a zrušení soutěže nebo soutěžní přehlídky:
(2) Soutěž může být též zrušena, a to na návrh Komory,
jestliže se v jejím průběhu prokáže, že vyjádření Komory
o regulérnosti bylo vydáno na základě zjevně nesprávných
nebo neúplných informací, zejména uvedl-li
vyhlašovatel Komoru záměrně v omyl, popřípadě došloli
v průběhu soutěže ke změnám soutěžních podmínek
rozhodných pro průběh soutěže a pro rozhodnutí poroty,
v jejichž důsledku se stala soutěž neregulérní. Oznámení
o zrušení soutěže provede vyhlašovatel stejným způsobem,
jakým soutěž vyhlásil. Své zjištění o neregulérnosti
soutěže a případném návrhu na zrušení soutěže zveřejní
Komora ihned na svých internetových stránkách.

Skutečně mají architektonické soutěže být zástěrkou na netransparentní rozdávání magistrátních zakázek za tichého souhlasu ČKA? Je skutečně nutné se několik let soudit, aby se naplnila základní pravidla soutěže?

http://respekt.ihned.cz/glosy/c1-39050480-pod-okny-magistrat u-je-nejvetsi-tma
http://prazsky.denik.cz/zpravy_region/marianske-namesti-byla -soutez-regulerni20091110.html
Kde není žalobce, není soudce František Procházka 28.11.09 14:34
o soutěži nevím žádné podrobnosti, ale z předchozího příspěvku je zřejmé, že jediným správným východiskem je zaslat slovutné dozorčí radě ČKA podnět k zahájení disciplinárního řízení, vzhledem k důvodnému podezření z porušení profesního a etického řádu jak ze strany PM, tak ostatních členů sboru expertů, kteří byli v porotě a jsou autorizovanými architekty. Když to nevadí našim voleným zástupcům v orgánech komory, musí to vadit nám...
už i ta Komora tiše souhlasí Karel 28.11.09 18:21
A zase se nám autorizovaní začínají zuřivě hašteřit! Kdo komu vyfouknul kšeft ze kterého by nateklo moc peněz. Přitom nikoho z toho cechovního pseudospolku nezajímá co kdo a jak navrhnul, zda je to pěkné či méně pěkné.
Upřesnění Vích 29.11.09 21:21
Jan Sapák:
Panu architektu Víchovi jsem volal důvodů procesních, to znamená, chtěl jsem, v rámci svých pravomocí a poslání přispět k projasnění věci dát srozumitelně na vědomí, že má-li věc být spravedlivě a správně posouzena, je nezbytné postupovat, jak je určeno v případě kolizí tedy dle § 13 Soutěžního řádu a v souladu se zákonem.
Pan architekt Vích před tím učinil několik podání, některé z nich nebyla adresována na správná místa.
Je v zájmu soutěží jako takových a v zájmu spravedlivého, objektivního projednání kolizí, podezření a nepravostí, pokud nastanou nebo vyvstane podezření, aby se také postupovalo v procesních věcech korektně.
Pevně věřím tomu, že můj telefonát měl posloužit jen a pouze těmto cílům. Rozhovor měl svůj vývoj a nemohl se zcela vyhnout nově předloženým dokladům a zjištěním.
Nicméně z rozhovoru bylo citováno.
Pokud je někdo citován, sluší tomu, je-li citováno přesně a věrně. Jinak to rozvíjí jen kolo další nedorozumění. V souvislosti se soutěží na Mariánské náměstí v Praze jsem se v tomto rozhovoru také zmínil, že kompozice poroty jenom z jednoho prostředí se vymyká všem zkušenostem se soutěžemi kam má paměť za n e d á v n o u historii sahá (pokud jde o to co posuzovala ČKA), není správná a v tomto směru není Mariánské náměstí dobrým příkladem. Je výjimkou! O ostatních vlastnostech soutěže jsem se ani nezmínil, ani mi to nepřísluší, ani jsem k tomu neměl dostatek informací.
Neřekl jsem, že Mariánské náměstí je nejhorší soutěží od roku 1989. Takový všeobecný soud jsem nevynesl.
Pan architekt Vích shromáždil doklady, týkající se členů poroty, případně soutěžících, nad kterými nelze mávnout rukou. O to je naléhavější, aby byly ověřeny v řádném postupu.
To je v zájmu soutěží, jejich budoucnosti. V zájmu všeobecné důvěry k tomu, že mají smysl, že je lze vypsat a vyhodnotit férově a spravedlivě a že tedy mohou účinkovat k tomu, jak mají, mobilizovat co nejlepší síly a přinést nejlepší architektonický výsledek.
Při střetu s nepravostmi – ať již skutečnými nebo domnělými – nepomůže, pokud budeme takové události jenom využívat k houstnutí mlhy, která se kolem soutěžení rozprostírá.
Problém u Mariánského náměstí nelze vyřešit švihnutím kouzelného proutku za den ani za týden. ČKA není suverénním arbitrem soutěží. Pánem soutěží je vypisovatel a soutěžící. Pokud nastane kolize, jsou vymezeny postupy jak to řešit.
ČKA, regulérnost a alibismus Vích 29.11.09 21:57
ČKA má "jen" tu pravomoc udělovat a odebírat regulérnost soutěžím. Pokud ji ale nevyužívá a spoléhá na to, že se postižení mohou bránit sami zdlouhavými procesy, tak je právě to příčinou marasmu v soutěžení, který já vidím po řadu let a má zesilující tendenci. Nejsem nepřítelem architektonických soutěží, naopak, pravidelně se jich účastním a myslím si, že pokud jsou korektní, jsou nenahraditelné jakoukoliv obchodní soutěží. Jen je třeba, aby jejich transparentnost, jak je definována zákonem, hlídala Komora od začátku do konce, aby se to nezvrhávalo, jak se to často děje. To za Vás pane Sapák nikdo neudělá. Pročítal jsem si dnes, co mne čeká, když podám podnět k zahájení disciplinárního řízení. Dozorčí rada bude půl roku provádět disciplinární zjišťování, po kterém může začít stavovský soud. Přitom již máte měsíc naši žádost o vyhlášení neregulérnosti, se všemi, jak sám připouštíte, alarmujícími zjištěními, která je pro Vás snadné ověřit. Po měsíci jsme dostali Vaše vyjádření, které reaguje na 1/3 našich námitek. Soutěž se ale mezitím uzavře, zakázka zadá, falešní vítězové projektují. A to je o co tu běží, že Vy svým nekonáním a vyčkáváním tu magistrátní mafii podporujete, nic víc, nic míň.

Je to systémový problém a je třeba jej řešit systémově na úrovni Komory zastupující, jak jste mi správně připomněl, 4000 autorizovaných architektů. Čekáním, že se postižení budou ve vlastní právní režii, případ od případu, roky domáhat nápravy, se nic nezmění. Je zarážející, že Vy po vlastním martýriu se soudy okolo vily Tugendhat, to samé doporučujete ostatním. Já v tom vidím škodolibost, ne snahu dát věci do pořádku. Myslím, že je to problém, který si zaslouží medializaci a tomu jako publicista mohu částečně napomoci, ale tu reálnou praktickou moc hájit regulérnost a tím i prestiž soutěží, má v ruce Komora, ne my jednotliví vojáci v poli. My tak akorát můžeme hodně nahlas srdcervoucně řvát, když dostaneme plný zásah v podobě lživé pseudoprávní diskvalifikace, když nám je upíráno právo na zveřejnění soutěžních projektů, či vůbec - jenom! - možnost si prohlédnout práci konkurence. Doušku na závěr: pan architekt Grym, Váš kolega, předseda skupiny pro soutěže, mi při našem prvním rozhovoru ujistil, že paragraf o transparentnosti soutěže je dobrý tak akorát jako heslo do průvodu. Tak mi už tehdy došlo, jak se věci mají a kdo za kým stojí a čí hájí zájem. A že boudou proti všem regulím dle "jednoznačného" vítěze Malinský - Stránský nějaké třípodlažní garáže pod Mariánským náměstím, koho to zajímá?
K upřesnění... František Procházka 29.11.09 22:12
...je třeba dodat, že vypisovatel i soutěžící jsou zřejmě spokojeni, porota určitě dvojnásob. Vše zafungovalo jako dobře promazaný stroj. Pro soutěžní komisi ČKA z toho plyne ponaučení - lépe si porotce prolustrovat...
Aha! František Procházka 29.11.09 23:02
Už jsem si to pane Víchu všechno našel i pročetl pár zápisů ze sboru expertů, musím po malých dávkách, jinak by mi praskl žaludeční vřed. Když na jednání chodí kvůli jakémusi záměru i doktor Plos, aby osvětlil problematiku autorského dozoru, v porotě sedí jako náhradník místopředseda představenstva Jiří Merger, je všechno ohledně komory dosti v troubě. Nevím, jestli nakonec nachytali do poroty i Stempela, to už by byl vrchol! Opravuji tedy své předchozí odsudky - nezbývá než počkat na zadání zakázky a poté podat přímo žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu. Velmi smutné.
re Aha! Vích 30.11.09 10:43
to je právě ono, velice brzy mi začalo při dohledávání souvislostí kdo s kým a proti komu docházet, že ty chapadla chobotnice jsou všude kam se podívám. A jednotliví aktéři si ani nepřipouští, že jsou chapadlo, nebo prostě jen mají tak dokonalé mimikry. Jak si vysvětlit proč p. Sapák říká: "ČKA není suverénním arbitrem soutěží." Je tu jiná organizace, která vydává soutěžní řády a prohlášení o regulérnosti architektonických soutěží? A proč bych měl podávat jako jednotlivec žalobu k Nejvyššímu správnímu soudu, jak asi logicky doporučujete? Vysoudíme za rok až dva, když Bůh dá, 200 tisíc jako náhradu za marnou práci. Ale ten zájem je přeci veřejný. Proč má být zadána miliardová zakázka veřejnému funkcionáři magistrátu? To je regulérní soutěž, rovná, transparentní, nediskriminující?
Ano, FP 30.11.09 13:58
veřejný zájem se účastí jednotlivců rozpadá v prach, druhdy největší bojovníci selhávajía člověk se právem cítí podveden. komoru však máme takovou, jakou si sami volíme...
veřejný zájem a veřejná žádost ČKA Vích 01.12.09 14:45
Taktak, veřejný zájem se účastí jednotlivce stává zájmem jednotlivce. Je defakto privatizován, bojovník si vybojuje nějakou jakous takous satisfakci, ze které ale celek nic nemá.
Kvalita demokracie je ale přeci o tom, jestli zákony fungují snadno a rychle a jsou ve všeobecné úctě. Ne o tom, že se spoléhá na to, že až se postižený dozví, že se může a podle jakého zákona a u kterého úřadu a jakým způsobem a s jakými výdaji a zisky domáhat nápravy, tak mu buď utečou termíny, kamarádi mu to rozmluví, finační situace nedovolí, nervy a žaludek selžou, akutní reálná situace zabrání. Na to falešní hráči samozřejmě spoléhají a dělají vše pro to, aby vše bylo kradmo a ve skrytu předjednáno a dohodnuto.

Rád bych tímto veřejně Komoru požádal, ať se chopí svých pravomocí, kterými ze zákona disponuje, a začne tento podvod řešit. Jedná se tu vůbec o důvěryhodnost architektonických soutěží jako takových. My účastníci, jako jednotlivci, proti instituci magistrátu s armádou právníků a bez podpory a za mlčení ČKA se nemáme šanci v reálném čase s reálnými náklady ničeho dobrat. Rád budu spolupracovat.
Jestli si někdo z Vás, kdo to tu čtete, také myslíte, že na to Komora má nejen právo, ale i povinnost, přispějte svým "ano" pod tuto diskuzi.
Děkuji!
veřejný zájem - zrušit Karel Dvořák 01.12.09 20:00
Jsem pro okamžité zrušení cechovního pseudospolku s povinným členstvím. Je to naprosto zbytečná, špatná a zločinná organizace, která pro architekturu nedělá vůbec nic a proto taky současná architektonická tvorba v naší zemi vypadá tak uboze.
pro pana Vícha hana kratochvílová 02.12.09 12:02
Pane Víchu, nemůže se mi v tomto případě nevybavit vaše až poťouchlá radost z toho, jak "zvítězil" Kaplický v soutěžina na NK. Argumentoval jste, že žádný soud neprokázal pochybení poroty, a protesty komory, HŠH a Štempala, Roubíka a Rady jste pokládal za trapné.
V případě soutěže na NK ale komora měla jasné argumenty - porušení Soutěžních podmínek a absenci Hadid. Toto vše bylo doložitelné jako přestoupení konkrétních článků smlouvy a pravidel. Další indicie dokládající dohodnutou soutěž - jako že lze zpochybňovat nezávislost Bílka, který pro NK zpracovával rekonstrukci Klementina, nebo kamarádství porotců a "vítěze" z emigrace... o těch se jen mluvilo, ale komora jimi v protestech neargumentovala - není jak.
Existuje v případě kauzy Mariánského náměstí nějaké faktické porušení? Z vašeho výkladu to není jasné.mi není jasné jaký konkrétní přešlap se stal, aby komora mohla protestovat.
jště hana kratochvílová 02.12.09 12:10
linkoval jste článek v kterém stojí: "...Víchův návrh byl diskvalifikován kvůli nedostatečnému doložení kvalifikace jeho italských kolegů. „Italové doložili kvalifikaci způsobem, jakým jsou zvyklí u nich. Místo ověřeného dokumentu dali čestné prohlášení. Nicméně když jsme se odvolali, nechtěli nám ani ukázat konkurenční projekty, což je v rozporu s pravidly transparentnosti,“ říká Tomáš Vích..." - no v italské soutěži by poprávu neakceptovali české zvyklosti a raději bych takovou botu ani nevytahovala už vůbec ne jako argument k neregulérnosti soutěže.
re hana kratochvílová Vích 02.12.09 13:56
myslím, že ústřední přešlap, na který se nabaluje řada dalších je jasný: zúčastnil se a vyhrál předseda sboru expertů pro památkovou péči magistrátu, veřejný funkcionář magistrátu, který je zároveň vyhlašovatel soutěže. Ale opakovaně to bylo řečeno výše, tak nevím, jestli to dalším opakováním nějak ještě zdůrazním.
Český zákon říká, že se kvalifikace dokazuje způsobem v zemi původu účastníka obvyklým. V tom za námi stojí i JUDr. Plos a Komora, že naše čestné prohlášení je dostatečné. Magitrát to ovšem popírá.
Už jsem se vám dříve snažil objasnit můj postoj k NK, tak pro připomenutí ještě jednou:
http://www.beau.wgz.cz/urbanismus/co-s-narodni-knihovnou.htm l
Myslím si, že Ježek tu soutěž zmanipuloval a zaplatil to místem ředitele.
Kaplický odevzdal návrh, který nerespektoval zadání, ale nebyl zaměstnancem NK.
Soutěž nebyla pod dohledem ČKA, což se ukázalo také jako chyba.
Vše dohromady umožnilo politické tance a konec NK na Letné.
Ono umístit garáže pod Mariánské náměstí je větší přešlap, než depozitář do Letné.
re hana kratochvílová 02.12.09 16:04
chtěla jsem například citaci bodu Soutěžních podmínek - našla jsem si je http://magistrat.praha-mesto.cz/path/aplikace/Revitalizace%2 0objektů%20Mariánského%20náměst%C3%AD%20v%20Praze.pdf?a pl=urednideskaws&ids=1835 - jde o rozpor s bodem 4.1. c)? "nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže, nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, zástupce zadavatele nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách...".
tak mnoho štěstí v boji a přeji mediální podporu jakou měla porota a ježek v kauze NK.
(ke kauze NK - zarážely mě vaše tehdejší názory, nedalo mi to připomenout. naposledy
(pseudo)objektivita soutezi a vyberovych rizeni? Jan Sommer 02.12.09 18:01
To nechápu. Proč by třeba senzační návrh manželky (je to nějaký rozdíl oproti manželům?; je-li citace paní Kratochvílové správná, tak tomu asi naplno nerozumím!) neměl být vzat do úvahy. Problém je nejspíše úplně jinde, než v úspěšném vydohadování formálních náležitostí. Ale to se v tom lidském hemžení zdaleka netýká jen architektury. Bohužel asi neexistuje možnost, že by společnost dokázala delegovat např. do komisí k architektonickým soutěžím lidi nezáludné, kompetentní, nebo dokonce vtipné, se vkusem, když si to dovolím mírně přehnat. Tedy je to svět úředníků a jim nadřízených kontrolních či komorních orgánů. Nic proti tomu. Nakonec, jak se říkává, je ze všech umění právě architektura nejvýmluvnějším svědkem o "dobové" úrovni kultury pro budoucí generace. Čili by bylo samozřejmě úplným nesmyslem, aby investoři a architekti naší doby stavěli jinak, než jak činí. Ale měli by!
re 4.1.c) soutěžních podmínek Vích 02.12.09 19:42
Ano, přesně jste to vyhmátla: konkrétně jde o rozpor s bodem 4.1. c) soutěžních podmínek:
"nejsou ... bezprostředními nadřízenými či spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této soutěže, nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, zástupce zadavatele nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedení v soutěžních podmínkách...".
Střet zájmů je ošetřen nejen v soutěžních podmínkách, ale i v zákonu o střetu zájmů a i v samotném jednacím řádu Sboru expertů, jejíž členové byli členy v porotě soutěže.
Podrobně jednací řád, zápisy z jednání a složení Sboru na:
http://pamatky.praha-mesto.cz/VYBOR-ZHMP-KOMISE-RHMP-A-PORAD NI-SBORY-OKP
na těchto stránkách jsou i zápisy z jednání sboru, konkrétně jednání 92. a 93. 2009 se zabývá úpravami v Nové radnici za přítomnosti Stránského a Malinského.
Žiji s přesvědčením, že kvalitní soutěž stojí na dvou nohách, právní a odborné:
1. rovnost, transparentnost, nediskriminace,
2. kvalitní zadání zakládající kvalitu odevzdaných návrhů.
Když něco z toho není splněno, je třeba soutěž zrušit a začít znovu. Vím, že jsme měli na projekt Kaplického odlišný názor, o to víc si cením Vašeho přání štěstí v boji. Děkuji a i Vám hodně štěstí!
Magistrátní spolupracovníci Malinského v porotě soutěže: Vích 02.12.09 20:41
Ing. Jan Kněžínek, Ing. arch. Otto Dvořák, Ing. arch. Zdeněk Lukeš, PhDr. Michael Zachař, Doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Ing. Ladislav Tomeš, Ing. Ivan Vinš, Ing. Jiří Toman, PhDr. Michael Zachař, Ing.Pavel Jaroš
Celkem 10 z celkem 14 porotců soutěže jsou Malinského spolupracovníci v Magistrátních službách.
Z lidského hlediska chápu, že se Komoře nechce uznat, že Sbor expertů zřízený, placený a úkolovaný Magistrátem je i jeho součástí. Ale je to peklo.
Jak poznat neregulérní soutěž? Vích 03.12.09 10:47
Bulletin ČKA 3/2009, str. 38, Ludmila Cepáková, Markéta Pražanová:
http://www.cka.cc/priloha/bulletin-3-2009.pdf

Z důvodu stále častějších případů neregulérních soutěží považujeme za účelné
sdělit autorizovaným architektům, jak lze bezpečně poznat neregulérní soutěž.

1) chybí doložka regulérnosti;
2) objevuje se některý z těchto nedostatků: absence cen a odměn, chybí složení poroty nebo je nevyvážené, termín dodání návrhů je menší než 6 týdnů apod. (podrobněji viz Soutěžní řád ČKA)

Co dělat v případě, že se dozvím o neregulérní soutěži?
Dle § 7 odst. 4 Profesního a etického řádu je architekt povinen ČKA na konání neregulérní architektonické soutěže upozornit, a to konkrétně Pracovní skupinu pro soutěže ČKA, Starobrněnská 16/18, Brno, 602 00, tel.: 542 211 809, e-mail: souteze@cka.cc.

Postup PS pro soutěže v případě neregulérních soutěží
Ihned po obdržení informace o konání neregulérní soutěže kontaktuje Kancelář vyhlašovatele a vysvětlí mu pochybení, kterých se dopustil. Jestliže je dobrá vůle na straně vyhlašovatele tuto situaci napravit, jsou soutěžní podmínky předány pracovní skupině pro soutěže, která navrhne způsob nápravy. Poté je vyhlašovatel kontaktován s tímto návrhem a podrobně je s ním problém opakovaně diskutován a důkladně vysvětlován. Jestliže i poté způsob nápravy zamítne, je teprve potom vydána neregulérnost. Tento postup je obvykle poměrně zdlouhavý, proto PS pro soutěže přistoupí v budoucnu k jiné praxi, a to neregulérnost bude vydána ihned, jakmile se o konání neregulérní soutěže dozví.

Co je to takové "IHNED" ?
Výsledky Martin Rosa 22.12.09 11:06
Po několika článcích v médiích, kde nás pan radní Richter informoval o vítězném návrhu, se výsledky soutěže se včera objevily na webu komory:
http://www.cka.cc/souteze/vysledky/marianske_namesti091221.h tml
Tedy - správněji řečeno - náhled výsledků - jako obvykle je zde jen několik soutěžních panelů a chybí protokol...
Parkoviště robert 22.12.09 11:36
pod Mariánským náměstím viz návrh Damu je pro mne neuvěřitelná věc.
Výsledky na ČKA Pavel Nasadil 22.12.09 14:11
Hlavně chybí návrhy obou hlavních objektů s půdorysy podlaží a aspoň část zprávy. Tady by se totiž ukázalo, že vítězný návrh pouze vybarvil geodetické zaměření Clam Gallasova paláce ze soutěžních podmínek bez jakéhokoliv náznaku dalšího řešení, což je trochu v rozporu s hodnocením poroty, která to snad nepoznala ?..parking je fakt neuvěřitelný zvlášť poté, co součástí podmínek byla zpráva archeologů a mapa celého náměstí jako archeologicky chráněné lokality. Ale možná jsem jako soutěžící příliš zaujatý a vítězný návrh geniální...
Výsledky Vích 22.12.09 16:46
Teď už tomu vůbec nerozumim, jestli zveřejnění části projektů dvou oceněných má nahradit veřejnou výstavou soutěžních návrhů, jak to požaduje Soutěžní řád? Asi stále ještě pokračuje vysoké utajení této soutěže. Publikování vizualizací, které měly být ze soutěže vyřazeny, neboť byly nad rámec soutěžních podmínek, to je po těch všech přešlapech fakt už jen zanedbatelný detail. Dozorčí rada ČKA už zahájila disciplinární řízení.
Praha – město na chůdách – II (hrůzná vize publikovaná 2000) Jan Sommer 22.12.09 20:40
Před lety (1995) mě inspirovaly debaty o tunelu pod ulicí Na Příkopě k vyslovení obav o budoucnost Prahy jako památkového klenotu jedinečné historické ceny. Dle mého lze mít za to, že hodnota Prahy – a stejně tak i jiných památných areálů – kromě malebnosti historického prostředí spočívá v sepětí historického prostředí se zemí, ve které je zakotvena. Pokud dojde k porušení této vazby, dojde k neoddiskutovatelnému poškození památkové podstaty. Nevím, zda lze vypočítat, je‑li toto poškození úměrné půdorysné ploše, na které se toto přetržení uskuteční. Zatím, myslím, nepominula hrozba z mého někdejšího děsivého snu: Praha se rozkládá ve vltavské kotlině tak, jako dnes, ale je zcela odříznuta od svého podkladu! Stojí na lese železobetonových holí, mezi nimiž se prohánějí auťáky, aby pak spokojeně zakotvily v mnohaetážových (původně podzemních) garážích. Část lidí v tomto pseudosvětě dokonce žije. Mají tu klimatizovaná obydlí, nákupní centra, spolehlivý odvoz tříděného odpadu, jednou týdně dokonce voňavý deštík. V pohodě projíždějí k výtahům do Národního divadla nebo na Smetanovo nábřeží s vyhlídkou na Hradčany, kterou si předem vyhlídli na monitoru nebo – ti tradičněji založení – v papírovém prospektu.
Zdá se, že významným krokem "stanoveným" směrem by mohly být vyztužené a zavěšené hřbitovy.
2009: Je mi jasné, že se vše mění, a vše, co bych těď chtěl obhajovat před změnou či zkázou, vzniklo vykoupením v podobě změny či zkázy něčeho předházejícího. S tím se asi nedá nic dělat. Navíc, jak se učíme ode dávna, musí být architektonická produkce dokladem kulturní úrovně doby. Čili vlastně ani není, co by k tomu nearchitekt mohl dodat.
Cybercomics Jeník 23.12.09 03:09
Pane Sommere, posledním příspěvkem jste mě docela pobavil.
Vybavil se mi Bondyho Cybercomics. Ne moc dobré, ale docela přesně odpovídající vašemu popisu.
re - Praha – město na chůdách – II - hrůzná vize Vích 23.12.09 10:08
Ano přesně tam směřuje Richterova vize Prahy, je to pěkný příklad kulturní úrovně doby. Zatím, aby to nebylo tak vidět, se tuneluje pod zemí, on to vlastně už vyprorokoval Kafka v povídce Obří krtek.
Jestliže robert 23.12.09 11:04
v porotě zasedli všichni ti exponenti památkové péče, jak je zde vypsal pan Vích, tak projekt garáží pod historickým náměstím projde jak na NPÚ, tak na Magistrátu. Nemám pocit, že je ve veřejném zájmu zlikvidovat archeologickou lokalitu z důvodu vytvoření parkoviště pro členy vedení města a pár majitelů limuzín z okolních objektů, kteří jsou ochotni platit za stání 7tisíc měsíčně. Potom bude možné zřídit parkoviště pod náměstím kdekoli v památkové rezervaci. Je to strašná parta, které o památky nejde, ale dobře myslí politicky. Zajímavé bude čtení zdůvodnění odborného vyjádření NPÚ ohledně akceptovatelného projektu podzemního parkingu pod Mariánským náměstím.
Kdo může za korupci Vích 23.12.09 17:26
V Respektu se objevila pěkná úvaha na téma korupce
http://respekt.ihned.cz/vidlemi/c1-39580750-kdo-muze-za-koru pci
Přeji pěkné svátky a udržitelný rok 2010!
Ostuda . . . 24.12.09 16:25
Škoda, že tipování výsledků soutěží pod ČKA nemají v nabídce sázkové kanceláře, abychom si i my ostatní mohli nějak zasoutěžit. Příští rok asi budu nucen žádat o členství v Komoře, ale vůbec se mi mezi ty podvodníky nechce. Hezké svátky.
Chudák Vích Marta 27.12.09 07:36

Jak by soutěž na Mafiánské náměstí asi měla vypadat?P.S.


http://www.arnika.org/novinky/zasady-uzemniho-rozvoje-schval eny-i-pres-vazne-nedostatky
regulérnost Petr Všetečka 27.12.09 14:03
Dovoluji si krátký komentář k regulérnostem soutěží, neboť v rámci pracovní skupiny pro soutěže ČKA nad nimi trávím spoustu hodin. Pokud posuzujeme soutěžní podmínky, ke kterým se máme před soutěží vyjádřit, hájíme soulad se Soutěžním řádem a zákonem o veřejných zakázkách. Naprostá většina podmínek má řadu nedostatků, jen některé jsou připravovány profesionálními právníky, z nichž někteří - bohužel - specifika architektonických soutěží chápou poněkud po svém (naposledy Středoevropské fórum v Olomouci). Poslední dobou je našim nejdiskutovanějším problémem nezávislost porotců, kterou prostě nelze vždy ověřit. Problém Mariánského náměstí ale není regulérnost, neboť ČKA přece nemůže po soutěži prohlásit za neregulérní soutěž jen proto, že se jí účastnil někdo, kdo neměl. Pro přezkoumání průběhu soutěže jsou jiné legislativní nástroje a předpokládám, že zde budou využity. Závěrem snad tolik, že každý, i ten sebelepší nástroj je zneužitelný, a nerad bych se dočkal stavu přeregulovanosti soutěží jako takových, neboť jejich vypisování záleží stále - ať se nám to líbí nebo nikoli - na vůli vypisovatelů.
Mafiánské náměstí a mafiáni vůkol Marta 27.12.09 17:25
Jestli Všetečkovi lze nějak trochu rozumět, naznačuje, že soutěž na Mafiánské náměstí zrušena nebude (mohl by Malinský zrušit sám sobě soutěž?) jen vitězové. Budiž komoře sláva. Čověka maně napadne, jak by asi Vích reagoval, kdyby soutěž mafiánů vyhrál?
re - regulérnost, Mafiánské náměstí a mafiáni vůkol Vích 27.12.09 22:33
he, Petr Všetečka předvedl roztomilý úhybný manévr od zodpovědnosti ČKA - pokud přece vyhraje soutěž sám zadavatel, je na 100% jasné, že to není regulérní soutěž, nebo ne ??? Ale už jsem pochopil, že Skupina pro soutěže svoji pravomoc a dohled nad průběhem regulérnosti odmítá, tak přemýšlím, že dám ještě podnět Dozorčí radě na přezkum postupů samotné Skupiny pro soutěže ČKA, ale nechci předbíhat, to by bylo už hodně trapné :-/.

Marto to je krásná spekulativní otázka - asi bych se opil, hodně. Ale vzhledem k tomu, že dlouhodobě a veřejně usiluju o omezení automobilové dopravy v centru, publicisticky a i společně s výše zmíněnou Arnikou, a náš projekt s architektem Lucarellim původem z Florencie vznikl na základě italských zkušeností a v pokoře ke Starému Městu, tak musel vyhrát Malinský, který jediný ze soutěžících tam ty garáže vyšvihl bez uzardění. Na Komoře se ptají, jak je vůbec možné, že Malinský do takové zřejmé lumpárny jako talentovaný inteligent šel? Odpověď se nabízí asi jediná, třeba prostě musel.
Nepoučila Vás Hana Kratochvílová, dnes máte hlavu v louži! Marta 27.12.09 23:18
Pane Víchu, píšete ohnivě a svědomitě, ale jestli "musel" člen komory Malinský, co člen komory Stránský? A jestli museli oba dva vítězové, co takový podšéf komory Merger a ostatní? Taky museli? A Dr. Plos? Asi taky, logicky. Tudíž by jste se šel po vítězství opít - hodně, jak píšete, asi tudíž i s těmito kolegáčky. Nebo ne? Jenže, jak bychom Vás rozpoznali? A jak byste se rozpoznali navzájem? Při ranním rozchodu na Mafiánské louži?
Jak bysme se rozpoznali navzájem? Vích 28.12.09 00:30
- podle růžových košil, to je jasné znamení správného mafióza.
nechtěl jsem se do toho míchat, soutěžili jsme také J.Kasl 29.12.09 00:13
zkusili jsme to, zda-li by se nepovedlo rozbít připravený vítězný tým Malinský - Stránský... bylo to prý předem připravené, oba týmy dělaly přes rok na zadání...mi řekli obeznámení z MHMP
re - J.Kasl Vích 29.12.09 09:47
Vida, pane Kasl děkuji za reakci, tak už jsme tu spolu s Pavlem Nasadilem tři soutěžící ze šesti, co si myslí, že ta soutěž nebyla rovnou soutěží, jak zákon káže.
Kde se rodí Stránští? Kde se rodí Malínští? V komoře... František Maňák 25.01.10 18:42
Vsadím boty, že Kasl i Vích i Všetečka platěj komorový příspěvky (jak mourovatý). Proč sebou teda nechaj vorat? Neúřadujou Borák s Mergerem a dalšíma kámošema v Josefský za jejich honoráře? Doputovali by všichni bez poslušného Kasla a posušného Vícha a vůbec do svejch funkcí i do poroty na Mafiánské náměstí? Česky: pláč na špatnym hrobě. Taky si tihle členové komory můžou stěžovat na zlý magistrát a impotentní ČKA na lampárnu. A přihlásit se zase do nějaký soutěže, třeba to vyjde!
co s nimi...._? Meda 26.01.10 08:38
Stačilo by si odhlasovat výši příspěvků do toho cechovního lampárenského pseudospolku ve výši 1 Kč ročně, tím Boráky, Mergry a spol naprosto paralyzovat a byl by klid.
odměna JL 26.01.10 10:17
Budoucí radnici Prahy 1 projektuje arch. Malinský
Praha - Praha 1 přestaví budovu na rohu ulic Štěpánská a V Jámě, kam chce v budoucnu přestěhovat velkou část svých úředníků. Radní již schválili architektonickou studii, řekl novinářům na tiskové konferenci starosta centrální městské části Filip Dvořák (ODS). Dům Praze 1 svěřilo hlavní město loni výměnou za jiné budovy. Podle odhadů bude oprava stát více než 100 milionů korun.
Letos má radnice v plánu získat na přestavbu stavební povolení. Samotné práce začnou až příští rok, trvat bude asi rok a půl. Změnit by se měla fasáda budovy i její vnitřní uspořádání. V horním patře vznikne zasedací místnost, která dosud radnici chybí. Musí si proto pronajímat sál na Žofíně. V domě budou sídlit především odbory zajišťující státní správy.
V současné době úředníci první městské části sídlí kromě hlavní budovy ve Vodičkově ulici na několika dalších místech, a to i v někdejších bytech. Jejich sestěhování má usnadnit orientaci obyvatelům, zajistit lepší kontrolu odborům a ušetřit náklady na údržbu. Uvolněné prostory chce Praha 1 pronajmout.
Kolik radnice za přestavbu zaplatí, zatím starosta neví. Počítá zatím s hrubými odhady asi 120 až 140 milionů korun.
Objekt byl postaven na přelomu 60. a 70. let minulého století. "Budova je ve staticky dobrém stavu a pro uvažované využití je ideální," uvedl architekt Petr Malinský, autor architektonické studie. Ten mimo jiné navrhuje, aby na nároží ulic Štěpánská a V Jámě vznikl výrazný informační sloup. Jeho zřízení je podle Dvořáka věcí diskuze.
Radnice zatím odsunula rekonstrukci svého sídla ve Vodičkově ulici. Bývalý starosta Petr Hejma (ODS) její opravu považoval za potřebnou, stála by ale téměř půl miliardy korun. Zastupitelé ji dvakrát v minulém roce neschválili. Dvořák dnes ČTK řekl, že přestavba budovy ve Štěpánské má v současné době přednost.
Jak přerušit korupční řetěz v architektuře? Jana Plocová 26.01.10 15:26
Vážená paní Medo,
obávám se, že tak jednoduché to nebude., dovolte můj postoj. Nejde totiž ani tak o peníze. Pánové ing. arch. Jiří Merger nebo ing. arch. Dalibor Borák, čili nejvyšší reprezentanti profese dávno zapomněli¨, že jsou hlavně architekti-stavitelé. A že mají nějakou čest řemeslníka. Už od Listopadu prakticky úřadují (a üřadují). Proč asi změnili sídlo své Valné hromady z krajské¨ho města na Magistrát hlavního městra Prahy?
Ty největší "lobbystické" vazby nepryští z příspěvků, jak si mylně myslíte. Nejdřív si uveďme si příklad jajko model. Janoušek si koupí Béma, Bém pak Richtera a Richter Petra Malinského, člena poradního sboru.. Ten to nestíhá a tak dokoupí Stránského a společně si pořídí ing. arch. z představenstva komory, nemusí to být Merger. Jeho angažmá nehradí asi "cash", ale však ona se tzv. "směnná hodnota jiné povahy" najde. Třeba v podobě protislužby - a v obleku ČKA si na porotce nikdo netroufne, protože ČKA je zásadová a dle statutu ČKA "zdeüřední". Protože je také orgánem státní správy a protože se bere za architekturu. Není divu, že pánové architekti Vích anebo Kasl (ten toho ví asi nejvíc) už si nechtějí pálit prsty. Jeden z posledních dArtaňanů byl architekt Jan Línek, taky sem psal, ale tomu už taky došla munice.
Lidský korupční řetěz ale není z oceli. Jak ho přerušit?
pálit si prsty Vích 26.01.10 18:21
Jsem trochu překvapený, že mne tu Františku Maňáku a Jano Plocová podezříváte z poslušnosti a neochoty pálit si prsty. Od října 2009 tluču na buben, že je tato soutěž zmanipulovaná. Povedlo se mi dostat kauzu do denního tisku, na internet, sem na Archiweb a dnes už i do Dozorčí rady ČKA. Díky tomu mi trochu polevil vztek a napětí z křivdy, které ve mně eruptivně narostly po tom, co jsem se dověděl, že jsme diskvalifikovaní, že vyhrál předseda sboru expertů s předjednaným projektem a že neexistuje způsob jak tuto situaci efektivně v dohledné době řešit. Právě protože vím, že se tato kauza netýká jen našeho česko-italského soutěžního týmu, ale situace v Komoře, na Magistrátu a celkově v územním plánování v Praze, tak mne mrzí, že jsem stále tak trochu osamělý rebel. Třeba je mi záhadou, že se dva týmy z pěti postižených vůbec neozvaly a neúčastní se této diskuze. Ticho. Tato mlčenlivost šedé zóny, nekritické vyčkávání jak vše dopadne, to je to děsivé.
ad Jana Plocová Meda 27.01.10 08:10
Vážená paní Plocová,
kdyby cechovní pseudospolek měl mizivé oficiální příjmy, tak by existoval snad jen na papíře a "vyvolení" Boráci a Mergerové neměli možnost ohánět se svými funkcemi a stali by se pro své spolušíbry bezcení.
Pro dobrovolné členství by se bohužel musel změnit zákon, stejně tak pro zřízení více obdobných ale konkurenčních spolků.
Diskuze Martin Rybář 27.01.10 13:33
Vážený pane architekte Víchu,
soutěžil jsem a opravdu vyčkávám. Účast v této diskuzi mi zatím nepřipadala moc smysluplná a vadí mi tón některých příspěvků (ikdyž mají často pravdu). Nicméně se tedy zeptám, jaký je stav případu v Dozorčí radě? Máte zprávy, kdy budou všechny soutěžní příspěvky zveřejněny v plném rozsahu? Co budete dělat, když neuspějete v Dozorčí radě?
re Martin Rybář Vích 27.01.10 17:20
Pane Rybář, vítejte do diskuze . Tónu se nelekejte, na to co se stalo, je stále velice vyrovnaný. Dozorčí rada se případem od začátku prosince zabývá, shromažďuje podklady, zve si postupně svědky. Tento týden byl na slyšení Malinský. Na přelomu roku mi arch. Grym ze skupiny pro soutěže napsal doporučený dopis, že se zeptá u vypisovatele, kdy bude výstava. Až bude znatelný další pokrok, ať už v jakémkoliv směru, chystám se poskytnout informace do médií, která o průběh kauzy už projevila zájem.
Výstava soutěžních projektů Vích 10.03.10 11:08
Výstava soutěžních projektů konečně po 5 měsících je v 1. patře v Clam-Gallasova paláce od 4.3.2010 do 28.3.2010, 10:00 - 18:00, kromě pondělí. Pěkně v utajení, v kulturních přehledech uvedena není ba ani na dveřích paláce ani zmínka. Ani mně autorovi nikdo nic na vědomí nedal ani z Magistrátu ani z Komory, která mi to písemně přislíbila zjistit a dát na vědomí.
K projektu „Revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze Vích 10.03.10 12:27
A Malinský se Stránským již mají podepsáno:

Zpráva ze 7. jednání Rady hl. m. Prahy 23. 2. 2010

Pražští radní dnes rozhodli o výběru nabídky uchazeče, sdružení MACADAM, který předložil projektovou dokumentaci k soutěži o revitalizaci objektů Mariánského náměstí v Praze. Jedná se o budovu Clam-Gallasova paláce, Novou radnici a samotné Mariánské náměstí. Magistrát hl. m. Prahy si vyhrazuje možnost od smlouvy kdykoli jednostranně odstoupit.

Jednací řízení, které probíhalo od 19. listopadu 2009 do 2. února 2010, spadalo pod ředitele Odboru hospodářské správy Magistrátu hl. m. Prahy.

„Při jednacím řízení smluvní strany projednávaly především podmínky realizace zadávané veřejné zakázky, tedy obsah smlouvy o dílo na zhotovení a dodání předmětu veřejné zakázky. Projekt „Revitalizace objektů Mariánského náměstí v Praze“ se rozdělil na dvě etapy, přičemž se hlavní město Praha podpisem smlouvy zavazuje převzít a uhradit pouze část díla, která spadá do první etapy. První etapa zahrnuje přípravu podkladů a zjištění všech dostupných informací o všech třech objektech (Mariánské náměstí, Clam-Gallasův palác a Nová radnice), konzultace s archeology, zajištění architektonické a dopravní studie a v neposlední řadě získání stavebního povolení a zpracování dokumentace pro zadání stavby dodavateli. Veškeré části díla spadající do druhé etapy, je sdružení MACADAM povinno plnit až na základě výzvy ze strany hlavního města,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Milan Richter, který dnes tisk v Radě předkládal. „Praha má podle vyjednaných podmínek oprávnění smlouvu kdykoli jednostranně ukončit odstoupením, a to z jakéhokoliv důvodu. V tomto případě jsou ošetřena autorská práva ve prospěch hlavního města Prahy - může využít zaplacenou projektovou dokumentaci v budoucnu. Nemůže tak nastat situace, že by zaplatila konkrétní projektovou dokumentaci a nedisponovala právy k budoucímu využití,“ doplnil Richter.

Odhad celkových investičních nákladů na revitalizaci objektů Mariánského náměstí je 1 210 000 000 Kč. Cena díla spadající do I. etapy je stanovena formou pevných částek pro jednotlivé části
Mariánské náměstí - 3 220 000 Kč,
Nová radnice 37 236 00 Kč,
Clam-Gallasův palác 26 325 000 Kč.


V Praze 23. 2. 2010
------------------------------------------------------------ --------------------

Ing. Milan Richter – náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast evropských fondů, protikorupční politiky a informatiky

Do funkce zvolen 17. 12. 2009. Působnost v oblasti protikorupčních opatření a jejich kontroly, v oblasti eGovernmentu, koordinace a řízení projektu Opencard, v oblasti kongresové turistiky, výstavnictví a veletržních aktivit na území hl. m. Prahy.
O čem se na odborné konrefenci komory mluvit asi nebude. Marta 10.03.10 19:03
Kdesi problesklo, že komora rodná chystá odborný seminář o soutěžích.Prý v Brně. Proč ne v Clam-Gallasově paláci v Praze? Klíčové příspěvky by přímo před vybranými pracemi pronesl porotce, který nerad vzpomíná Jjiří Merger, a aktéři Jiří Stránský a Petr Malinský. Aneb Jak jsme to dokázali a nezašpinili se. Jaká korupce? V růžových košilích. Zaručený úspěch, přišli by všichni!
MACADAM Pavel Nasadil 11.03.10 11:58
Rozumím tomu dobře, že zakázku dostala jiná právnická osoba - sdružení, než ta, co zvítězila ? Nebo jde o chybu a má to být MAC a DAM? Vítězné sdružení se přece jmenovalo Studio MAC - ARCHITECTUREs.r.o. a DaM, spol. s.r.o.

re Marta Vích 11.03.10 13:25
Ano Marto, na takovou konferenci bych rád přišel a přihlásil se i do diskuze, ta by mohla mít i konkrétní věcný význam a ne jen popularizačně vzdělávací, jako ta mezinárodní potěmkiáda v Brně. Kdo chtěl, už je dávno v pravidlech a principech regulérní soutěže vzdělán, nehledě na to, že pravidla fair play jsou v populaci běžně zakotvená a řadu věcí není nutno bůhví jak komplikovaně argumentovat, aby byla zřejmá.
Myslim, že je načase se pravidly i řídit a dodržovat je, ne jen o nich vést semináře a konference s mezinárodní účastí.
Kdy si vyrazí Reportéři ČT do Josefské? Marta 18.03.10 18:42
Jako by nás Česká televize zaslechla - a pustila se nedávno do Metrostavu a Metroprojektu. Jaké soutěže? A v Praze? A na dopravní stavby? A co zbyde na docenta Kotase? Jestli nás čtou ale Reportéři CT doopravdy, vyšlápnou si příště na JUDr. Plose a ing. arch. Boráka. Takhle to totiž vypadá, když člověk poslouchal ředitele kanceláře komory, na malou domu. Pánové Vích a Nasadil si určitě dovedou představit, že chlapci Metroprojekti požádají Boráka a Mergera o pomoc se soutěžemi. A začne vyhrávat Petr Malinský a Jiří Stránský!
ČT v ČKA? František Maňák 19.03.10 14:41
Marta vypadá na slušného romantika - že by reportéři ČT četli odborný portál Archiweb, o tom lze s úspěchem pochybovat. Nechci za každou cenu zpochybňovat její jinak zajímavou vizi, ale když už: architekt Stránský není Jiří,ale Martin. Jiří Stránský, jestli se nepletu, je spisovatel.
Stavovský soud Vích 19.06.10 09:52
V pátek 18.6.2010 Stavovský soud ČKA shledal vinným Petra Malinského ze střetu zájmů v soutěži na Revitalizaci Mariánského náměstí a udělil mu pokutu 25.000,- Kč. Dozorčí rado a Stavovský soude díky!

Ve střetu zájmů je ale nově i další člen Sboru expertů MHMP Jakub Cigler se svým "vítězným" projektem na dostavbu Průmyslového paláce. Blíže na http://www.archiweb.cz/news.php?action=show&id=8697&type=1
To už je ale věc spoluzúčastněných 10 týmů, kteří si do soutěže vedené v podobné režii naběhli.
re Stavovský soud pepe 27.08.10 00:12
Tak to je úsměvné. Malinský dostane pokutu trapných 25 tisíc, ale neregurélní vítezství mu zůstane a vydělané miliony taky. Pak se nemá tunelovat kde co na každém rohu.
Odvolání Vích 17.09.10 16:18
Architekt Malinský se v srpnu proti rozhodnutí Stavovského soudu odvolal k Představenstvu ČKA, které v říjnu oprávněnost jeho rozhodnutí znovu posoudí. Zakázku na Mariánské náměstí nejspíš do voleb v pohodě odevzdá a vyinkasuje. Upustí Představenstvo od pokuty 25000 Kč, nebo trest naopak zpřísní?
pane Víchu hana 18.09.10 12:12
pokud chcete něčeho dosáhnout, musíte jako poškozený účastník soutěže, která zřejmě byla neregulérní, konat - například tak, jak to udělali HŠH v případě kauzy Národní knihovny.
re hana Vích 18.09.10 19:34
Každý koná jak umí Nebo, Hano, myslíte, že dát to k soudu by bylo efektivnější než medializace a důvěra vložená na bedra stavovské samosprávy?
Rozsudek potvrzen !!! Vích 15.12.10 14:35
Představenstvo České komory architektů dne 14.12.2010 potvrdilo rozsudek svého Stavovského soudu o střetu zájmů Ing. arch. Petra Malinského v soutěži na Revitalizaci Mariánského náměstí v Praze, které se jako předseda Sboru expertů památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy společně s Ing. arch. Martinem Stránským zúčastnil a vyhrál a přišel tak ke sdružené obří zakázce na rekonstrukci Nové radnice, Clam-Gallasova paláce a úprav náměstí v celkové hodnotě cca 1,2 miliardy korun, respektive 70 milionů korun za projekční práce. Pro Komoru je tento rozsudek průlomový a bezprecedentní, naznačující nespokojenost architektů se stavem na pražském Magistrátě stejně jako u soutěží samotných. Malinský byl odsouzen dle dnešních možností Stavovského soudu k symbolické pokutě 25000 korun a 3 letům zákazu účasti v architektonických soutěžích.
Bylo to ale nepříjemných 14 měsíců dovolávání se toho, co mělo přijít dle Soutěžního řádu "ihned".
Endlich! takyarchitekt 15.12.10 23:38
Gratuluji k vitezstvi pane kolego i kdyz se mi zda tak trochu Pyrhovo. Mam pravdu, ze pan Malinsky o tech 70 milionu korun neprijde? To tu bolistku 3 roku neucasti v dalsich "soutezich" urcite dostatecne pofouka. A pak, ze se vlk nemuze nazrat a koza nezustane cela.
Cha! Vích 16.12.10 00:28
Asi nepřijde, ano, musel jsem se smát, když to Vlado Milunić komentobval slovy, že hora porodila myš :o)
Hora porodila myš Vích 24.01.11 11:02
Se souhlasem Vlado Miluniće zde uveřejňuji jeho pohled na causu Malinský:

Causa architekta Petra Malinského, předsedy Sboru expertů Magistrátu Hl. města Prahy, která proběhla Stavovským soudem, byla pro mě testem, jak obměněné Představenstvo Komory, do kterého jsem byl zvolen na dubnové Valné hromadě, pohnulo s celou řadou dlouhotrvajících problémů, které jsem částečně pojmenoval ve svém vstupním kandidátském příspěvku.
Vzhledem k tomu, že všemi skloňovaná korupce, která se týká nejvíce naší profese, probíhá hlavně na pražské radnici, by nás architekty měla zajímat především. Stručně jde o to, aby členové Komory upozorňovali na případnou možnost vzniku korupce, ale hlavně, aby sami architekti nebyli aktéry korupce.
Sborem expertů prochází bez vyjímky všechny připravované akce na území celého města. Na radnici se rozhoduje o tom, který architekt se může ucházet o některou ze zakázek a také který dodavatel ji získá. Systém je jednoduchý: některá z politických stran pomůže své oblíbené stavební firmě k zisku zakázky a firma se straně odvděčí sponzorským darem. U architektů je to v objemu o řád nižší, ale na podobném proncipu, případně bartrovým obchodem nebo získáním další zakázky od dodavatele.
V případě causy Petra Malinského Odvolací senát Komory provedl dlouhou řadu šetření. Klíčové bylo svědectví Pavla Kupky, který je odborné veřejnosti velmi dobře znám jako jednoznačně největší odborník na rekonstrukce barokních paláců, který jich v Praze zrealizoval a naprojektoval dlouhou řadu jako nikdo jiný. Také pro potřeby Magistrátu zpracoval studii rekonstrukce Clam-Gallasova paláce v sousedství radnice a Mariánského náměstí, kterou jako kvalitní schválil Sbor expertů.
Po určité době si architekta Kupku zavolal vedoucí památkového odboru Magistrátu Jan Kněžínek a naznačil architektu, že je cena rekonstrukce velmi nízká. Tím měl na mysli, že by bylo dobré navýšit cenu o částku, která by byla motivačním příspěvkem pro aktéry, kteří se podle radnice chovají správně. Architekt Kupka jako naivní poctivec tento nápad Kněžínka vůbec nepochopil a tímto se ocitl zcela mimo hru pro případnou rekonstrukci.
Architekt Malinský si naopak od architekta Kupky vyžádal předmětnou studii, se kterou mohl naložit dle přání Magistrátu už bez účasti architekta Kupky.
Následně byla vypsána soutěž, která nelogicky spojila nespojitelné: rekonstrukci Clam‑Gallasova paláce, rekonstrukci budovy radnice a výstavbu suterenního parkingu pro 130 aut pod celým Mariánským náměstím s celkovými náklady miliardu a dvěstě milionů.
Soutěž v evidentním střetu zájmů, jako předseda Sboru expertů, vyhrál Petr Malinský ve sdružení MACaDaM dokonce tak, že druhá cena byla zrušena, aby o vítězi nemohly být žádné pochybnosti.
V zápětí se ukázalo, jak je celá soutěž na vodě. Suterenní parking se vzhledem k základům kostela ukázal ze strany archeologů jako nereálný. Přesto arch. Malinský dostal další nesmyslnou objednávku prověřit návrh zakladače parkování pouze v malé části náměstí před Městskou knihovnou. Nápad Petra Malinského s dešťovou louží v půdoryse zbouraného kostela na ploše Mariánského náměstí se ukázal jako slaboduchý.

Rekonstrukce paláce ve srovnání se studií Pavla Kupky se vydala podle hodnocení Prof. Mojmíra Horyny cestou komerce, patrně podle přání Magistrátu.
Rekonstrukce radnice spočívala zejména ve vytvoření nové zasedací místnosti zastupitelstva v horních patrech budovy. Této rekonstrukci by rozhodně měla předcházet totální výměna celého týmu Jana Kněžínka formou defenestrace. Tak jak se říká: lepším řešením než staré kurvy a nový bordel je nové kurvy a starý bordel.
Stručně řečeno to vypadá tak, že Kněžínek a jeho tým přijde s jakýmkoliv nápadem a architekti ze Sboru expertů, většinou členové Komory, to poslušně realizují. Je také možné současně bez nadsázky konstatovat, že většina členů Sboru až na vzácné vyjímky je závislá. Druh závislosti je různý: někdy je to významný zdroj informací, pocit váženosti, očekávání zakázky, finanční prospěch, pocit moci atd.
Jak je například možné, že Sborem expertů prošla výstavba obludy Palladia.
Komora jako svépravná organizace by rozhodně měla mít možnost adekvátním způsobem potrestat své členy, pokuď se dopustí prokazatelného prohřešku proti Kodexu,.
Pokuta 25tisíc korun arch. Malinskému za střet zájmů u miliardové zakázky je výsměchem těm, kteří se i nadále chtějí chovat slušně. Ani tříletý zákaz účasti na veřejných zakázkách není pro architekta Malinského žádným trestem, který snadno obejde tím, že to bude dělat pod jménem nějakého kolegy.
Proto je prvořadým úkolem Komory zásadní změna zákona, který určuje finanční výši postihu až po ztrátu licence tak, aby Komora už nebyla tak bezzubá jako dosud !
Vlado Milunić

V Praze 13.ledna 2011
Pokuta zaplacena Vích 24.01.11 11:18
Pokutu 25.000,- Kč architekt Malinský v termínu zaplatil. Náklady na prošetření jeho causy v Dozorčí radě, u Stavovského soudu a po odvolání i v Představenstvu Komoru odhadem přišly na 50.000,- Kč. Údajně to byly ale dobře investované peníze do kultivace profesního prostředí. Podle mne ale jedno správné rozhodnutí Pracovní skupiny pro soutěže, totiž odebrání regulérnosti v době kdy byla soutěž v běhu, v souladu se Soutěžním řádem, by mělo násobně účinější dopad. Zabránilo by falešnému vítězství Malinského a Stránského, umožnilo by náhradu výloh pěti podvedeným účastníkům soutěže, odkrylo by podvodnost porotců soutěže ze Sboru expertů a potažmo cinknutých praktik Magistrátu. Kdo rychle jedná, dvakrát jedná.
Nebát se a nekrást! Vích 14.03.11 18:49
Rozhodl jsem se na následující valné hromadě kandidovat do dozorčí rady ČKA a jako její člen se chci zasadit o to, aby Komora aktivně a důsledně hájila práva každého svého řadového člena a svou prací trvale získávala čest a respekt. K rozhodnutí kandidovat mne přivedla osobní zkušenost z posledních dvou let, kdy dozorčí rada a následně stavovský soud i představenstvo ČKA prošetřovaly na můj podnět kauzu Soutěže na revitalizaci Mariánského náměstí v Praze. Soutěž na řádově miliardovou investici vypsanou Magistrátem hl. m. Prahy v roce 2009 vyhrál předseda Sboru expertů pro památkovou péči Magistrátu hl. m. Prahy Petr Malinský. Tento od začátku na první pohled jasný střet zájmů byl komorou rok šetřen, souzen a odsouzen k výsledné pokutě 25 tisíc Kč a 3-letému zákazu účastnit se soutěží na veřejné zakázky včetně architektonických soutěží. Zdánlivé vítězství, které však může nadále znamenat i nebezpečný precedens. Budou se trestat zásadní provinění tak nízkou sazbou? Nový radní pro kulturu a cestovní ruch Lukáš Kaucký, který převzal odbor magistrátu po Milanu Richterovi, říká, že dokud nebude P. Malinský stíhán Policií ČR, není pro něj rozhodnutí ČKA nijak podstatné. Ano, tak je dnes laickou, odbornou i politickou veřejností vnímána ČKA. Jako bezvýznamné profesní seskupení, které v rozhodujících okamžicích nevydává žádná, popřípadě velice slabá stanoviska, která ji zpětně vrhají do stínu zájmu veřejnosti, médií a politiků. To je nutno změnit.

Práce dozorčí rady může situaci zásadně pomoci. Komora kromě jiného rozhoduje
i o regulérnosti a neregulérnosti soutěží a má tak zásadní vliv na spravedlivost rozdělování veřejných zakázek. Značnému procentu občanů je zřejmé, že výběrová řízení na zastupitelstvech obcí a měst jsou tím či oním způsobem cinknuté, netransparentní a v řadě aspektů neregulérní, tedy nelegální. Bude tento stav ČKA svým tichým přihlížením podporovat, nebo se proti němu aktivně, jasně a razantně vymezí? Nechci říci, že to komora dosud nedělá vůbec, ale ze své vlastní zkušenosti vím, že to dělá málo nebo když už je pozdě a její počínání je už de facto marné. Pokud budu do dozorčí rady ČKA zvolen, rád bych v ní společně s jejími členy, kterým jsem svým způsobem zavázán za jejich pozitivní přístup při šetření inkriminované Soutěže na revitalizaci Mariánského náměstí v Praze, napomáhal aktivnímu potírání tohoto rozbujelého soutěžního zlořádu, který je bohužel stále na denním pořádku.

Dnes, 21 let po listopadu '89, máme téměř perfektní legislativu, profesní a etický řád, soutěžní řád a autorizační řád, ale co nám schází je schopnost je ctít, dodržovat a prakticky používat, ať už jako jednotlivci nebo v rámci rozhodování veřejně činných institucí jakou je i ČKA. Česko bude skutečnou demokracií pouze tehdy, budou-li tu jeho demokratické zákony v reálném čase a za reálnou cenu i normálně fungovat, to je to, o co dnes běží. Slovy TGM, nebát se a nekrást!
www.cka.cc/oficialni_informace/valna_hromada/valna-hromada-c ka-v-roce-2011
Výzva Vích 09.04.11 00:18
Kolegové architekti, co to myslíte s Komorou dobře, kandidujte na Valné hromadě ČKA 16. dubna do Představenstava, Stavovského soudu a Dozorčí rady. Do dnes jsme pouze 3 kandidáti na celkem 9 uvolněných míst, po třech do každého orgánu. Časy se mění. Bylo by hloupé nechat Komoru vyhnít v době, kdy se mění společenský konsenzus z mafiánského na demokratický...
10 kandidátů Vích 14.04.11 10:26
Tak ve skutečnosti je to dokonce deset kandidátů, čtyři do představenstva a po třech do Stavovského soudu a do dozorčí rady. Jednací řád Valné hromady ČKA je ke stažení zde
www.cka.cc/pravni_predpisy/profesni_predpisy/jednaci_rad_VH
Díky, Vích 17.04.11 14:26
díky všem, co mě na valné hromadě volili! S potěšením oznamuji, že jsem byl zvolen za Prahu do dozorčí rady ČKA na následující 3 roky. S důvěrou se na mne obracejte v případě nějakého ústrku, který se vám ve vaší architektonické praxi ať už od veřejných institucí, ČKA či od kolegů architektů dostane. Každému po právu!
Experti rozhodli - garáže pod Mariánským náměstím nebudou Vích 24.08.11 11:07
20 měsíců po vyhlášení výsledků soutěže na Revitalizaci Mariánského náměstí s "geniálním" řešením podzemních garáží pod náměstím, které jako porotci soutěže vybrali právě členové sboru expertů - Ing. Jan Kněžínek,
Ing. arch. Otto Dvořák,
Ing. arch. Zdeněk Lukeš,
PhDr. Michael Zachař,
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler
a stálí zaměstnanci magistrátu - Ing. Ladislav Tomeš,
Ing. Ivan Vinš,
Ing. Jiří Toman
Ing.Pavel Jaroš,
ten samý Sbor expertů cituji "musí souhlasit s prezentovanými stanovisky archeologů NPÚ, že je vyloučena stavba podzemních garáží." - což byla už zadávací podmínka soutěže.
Prý jednoznačný vítěz, že nebylo možno ani udělit druhou cenu, podvod je to...

Zápis ze 115. jednání Sboru expertů, 5. 5. 2011
Magistrát hlavního města Prahy, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Přítomni:
Ing. arch. Martina Bártová
PhDr. Zdeněk Dragoun
Ing. arch. Otto Dvořák
PhDr. Josef Holeček
Ing. Václav Jandáček
Ing. arch. Petr Malinský
PhDr. Ivan Muchka
Mgr. Věra Müllerová
Ing. arch. Jan Sedlák
Doc. PhDr. Josef Štulc
PhDr. Jan Vojta
PhDr. Michael Zachař

Omluveni:
Doc. Ing. arch. Jakub Cigler
Pavel Jerie
Mgr. Jiřina Knížková
Ing. arch. Jiří Musálek
JUDr. PhDr. Jiří Plos
Irene Wiese von Ofen


Předmět jednání:
Revitalizace Mariánského náměstí, č. p. 190, 1040, 2, 98, ppč. 1100, 1104, 1105,
1107, 1091, 1092, 1093, 1098/1, 1097, k. ú. Staré Město, Praha 1

Identifikace objektu:
Památková rezervace v hl. m. Praze - ppč. 1100, 1104, 1105, 1107, 1091,
1092, 1093, 1097, 1098/1, Staré Město, Křižovnická ulice, Platnéřská ulice, Mariánské náměstí, Husova ulice, Malé náměstí, Linhartská ulice, náměstí Fr. Kafky, Žatecká ulice, Valentinská ulice, Praha 1; č. p. 190 a 1040 (Klementinum), Staré Město, Křižovnická 2, Platnéřská 8 a 10, Mariánské nám. 5, Karlova 1, Seminářská 1 - národní kulturní památka r. č. 38162/1-7; č. p. 2, Staré Město, Mariánské náměstí 2, Platnéřská 12, U radnice 1, Linhartská 1, Praha 1 - kulturní památka r. č. 40877/1-1741; č. p. 98, Staré Město, Mariánské náměstí 1, Žatecká 1, Valentinská 2, Praha 1 - kulturní památka r. č. 38243/1-57.

Číslo jednací: MHMP 10225/2011
Dokumentace: ověřovací studie
Vyřizuje: Ing. Anna Zídková
Přizváni: DaM, s. r. o.
Stanovisko NPÚ: vyloučené

Popis záměru:
Je předložena ověřovací studie (investiční záměr) na úpravy prostoru Mariánského náměstí a okolí, spojené s řešením dopravy v klidu (úpravy zahrnují území vymezené Křižovnickou, Platnéřskou, Seminářskou, Husovou a Linhartskou ulicí, Malým náměstím a náměstím Franze Kafky, Žateckou a Valentinskou ulicí). Pro potřeby dopravy v klidu je kromě povrchových úprav navržena i výstavba podzemních garáží s automatickým zakladačovým systémem. Vlastní objekt podzemních garáží je situovaný pod severní částí Mariánského náměstí, má mít kapacitu 187 parkovacích míst. Objekt je řešen včetně vjezdu a výjezdu z podzemí, výtahu (oboje v Platnéřské ulici) a podzemních propojovacích chodeb s objekty Klementina (čp. 190 a 1040) a Nové radnice (čp. 2). Plánovaný investiční záměr počítá i s navazujícími stavebními úpravami v obou těchto objektech (vnitřní schodiště, výtahy) a s úpravou podzemního kolektoru v Platnéřské ulici. Kolektor a spojovací chodba mezi Novou radnicí a budovou Městské knihovny (čp. 98) nemají být úpravami nijak dotčeny. Před zahájením stavby má být zahájen záchranný archeologický průzkum. Úpravu prostoru Mariánského náměstí lze realizovat i bez uvažovaného podzemního parkoviště. Členové Sboru byli seznámeni s předloženou studií.

Diskuse:
Členové Sboru diskutovali nad předloženou studií. Podle zástupce archeologů, se hovoří o nájezdu do Klementina a automaticky se počítá s podzemními garážemi na Mariánském náměstí. Nicméně upozornil, že archeologové jsou dlouhodobě proti nim. Vnímají sice, že se bere ohled na pozůstatky v zemi, ale jsou proti plošným zásahům, archeologicky chráněná plocha neznamená jen ochranu pozůstatků staveb, ale i archeologicky cenných terénů – jsou to mimořádně cenné terény a archeologové trvají na jejich maximální ochraně a nedotknutelnosti. V rámci diskuse pak přítomné členy seznámil s podrobným stavem archeologického výzkumu a situace v daném místě přizvaný dr. Podliska z NPÚ, ú. o. p. v hlavním městě Praze. Jak v závěru uvedl, návrhy na vybudování podzemních garáží se již v minulosti několikrát řešily, opakovaně byla vypsána výběrová řízení na jejich realizaci. Památková péče se však podle něho vždy držela konzistentního názoru, že jsou takové zásahy do tohoto terénu neakceptovatelné.

Návrh usnesení:
Sbor expertů nesouhlasí s předloženým projektem.

Hlasování:
Sbor expertů přijal návrh tohoto usnesení (pro: 8, proti: 0, zdrželi se: 2; arch. Malinský se hlasování nezúčastnil z důvodu podjatosti).

Odůvodnění:
Sbor expertů podporuje navrženou úpravu Platnéřské ulice a Mariánského náměstí se změnou
parkovacích míst na povrchu, ale musí souhlasit s prezentovanými stanovisky archeologů NPÚ, že je vyloučena stavba podzemních garáží.
Dnes jsem koukal, Vích 13.05.17 15:35
kdo opravuje věž Staroměstské radnice, a víte, kdo je toho architekt? Malinský, bývalý předseda pověstného Kněžínkova Sboru expertů pro památkovou péči, kterého ČKA odsoudila za střet zájmů v soutěži na revitalizaci Mariánského náměstí, kterou současně připravoval a vyhrál. Má deprese na vzdory sluníčku roste a sílí.
www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove _zpravy/rekonstrukce_veze_staromestske_radnice.html

Přidat příspěvek
Předmět:
Autor: Email:
Diskusní příspěvky vyjadřují stanoviska čtenářů, která se mohou lišit od stanovisek redakce. Všechny příspěvky musí být schváleny redaktorem dříve než budou zveřejněny.

Redakce archiweb.cz ctí v maximální možné míře svobodu slova, nicméně ve vyjímečných případech si vyhrazuje právo smazat nebo opatřit komentářem příspěvek, který se netýká tématu diskuse, porušuje platné zákony ČR nebo dobré jméno portálu, obsahuje vulgarismy nebo má reklamní charakter.
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
Rozhovor s Pavlem Chládkem
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.