Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb

HLEDEJ v sekci     
Přestavba kulturního a obchodního centra Obzor

Autor: Rudiš-Rudiš architektonická kancelář
Adresa: Lesná, Brno, Česká republika
Investor: Imos development ,a.s.
Projekt: 2009

Investiční záměr
- Záměrem investora je realizovat polyfunkční dům výjimečné kvality s byty, doplňkovým komerčním programem a parkovací kapacitou ukrytou do podzemních podlaží. Snaha o moderní architektonický výraz vyjadřující pokorné začlenění do původní zástavby, formální a materiálové řešení odpovídající záměru včetně využití dostupných technických a technologických principů ekologických staveb.
 - V současné době je zpracován ideový návrh, který prověřil investiční záměr z pohledu urbanistických daností dotčeného území. Dvě varianty upřesnily urbanistické, objemové a provozní možnosti (objemy stavby, výška zástavby, bilance ploch, doprava, pěší trasy, parkování). Vybraná řešení byla projednána s Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna a prezentována zástupci OS Ježkova (Mgr. Maleček) a společenství vlastníků Fillova 2-13 (Ing. Minárik, CSc.).
- Architektonické řešení s výškou 13 až 16 nadzemních podlaží a začlenění navrženého objektu do okolní zástavby  bylo ověřeno na zákresech do dálkových pohledů, na pracovních modelech a vizualizacích. Grafické přílohy, dálkové pohledy a foto modelů dokladují obě varianty s výškou zástavby 16 nadzemních podlaží.  

Doprava, parkování
- Sídliště se stále více potýká s nedostatkem parkovacích ploch.Situace na ul. Fillové je klasickým příkladem dnešního nevyhovujícího stavu.Ve špičce parkuje na ul. Fillové 110 osobních vozidel, na ul. Brožíkové 40 osobních vozidel. Parkují jednostranně kolmo k chodníku. Průjezdnost 6,5 m široké komunikace se tím zhoršuje, ve slepé ulici Fillové je vozovka neprůjezdná, z chodníku se stává obslužná komunikace. Průjezdnost a otáčení vozidel větších rozměrů (odvoz komunálního odpadu, hasiči, záchranná služba) je za stávající situace nemožná.
- Parkovací kapacity v navrženém objektu a koncept dopravní obslužnosti situaci v dotčeném území podstatně zlepší. Parkovací plochy o kapacitě 130 + 20 (var. B) nebo 90 + 61 (var. A) parkovacích stání situované na 1. podzemním podlaží a na terénu budou přístupné pro veřejnost 24 hodin denně. Podstatně se tím sníží nutnost využívat k parkování okolní komunikace, které k tomuto účelu nejsou určeny. Snížení parkujících aut na terénu podstatně zlepší životní a obytné prostředí, dojde ke zlepšení organizace dopravy. V neposlední řadě dojde ke zvýšení bezpečnosti pro pěší a ke zvýšení standardu parkování.

ÚPmB
- Převažující funkce bydlení je doplněna funkcí obchodu a služeb situovaná do jednopodlažní podnože a přízemí věžových domů.
- Intenzita zastavění vyjádřená indexem podlažních ploch IPP 1,7 (var. A) a 1,4 (var. B) je srovnatelná s IPP zástavby v sídlišti.
- Navržené řešení je v souladu s návrhem změny ÚPmB, kterou navrhl OUPR MmB v prosinci 2008.

Projednání
Varianta A byla projednána na OÚPR MmB. Varianta B byla zpracována na základě názorů, námětů a připomínek veřejnosti, především obyvatel okolní zástavby na ul. Fillova a Brožíkova získaných na veřejné prezentaci záměru svolaném starostou MČ Brno sever. Připomínky se týkaly především zajištění nerušeného výhledu ze všech bytů v domě na ul. Fillové na panorama centra města, obav ze zvýšení intenzity dopravy v území, obav ze zhoršení již dnes nevyhovujících podmínek pro parkování a výšky zástavby. Varianta B byla prezentována zástupcům OS Mgr. Malečkovi a Ing. Minárikovi.A

URBANISMUS, ARCHITEKTURA

- Trojice patnáctipatrových bodových domů posazených na jednopodlažní podnoži navazuje na motiv trojic bodových/věžových domů původní zástavby sídliště Lesná. V dálkových pohledech výška navrženého objektu nenarušuje zelený horizont ani výškovou hladinu stávající zástavby, je opakováním urbanistického konceptu založeného na kontrastu horizontálních hmot deskových domů (9.-10. NP) a skupin bodových/věžových domů (12. + 1.NP). Výška bodových domů posazených na podnož může být doporučujeme 13. - 15. NP.
- Jednopodlažní podnož  půdorysnými rozměry 60 x 61 m a výškou atiky připomíná hmotu dnešního objektu. Je zachován původní princip řešení parteru s komerčním využitím s přístupem z okolních ulic.
- Bodové domy s půdorysnými rozměry 13 x 23m a výškou 45 m mají proporce věží. Prostorové uspořádání trojice věží tvoří vzdušnou kompozici s průhledy. K okolní bytové zástavbě se chová šetrně - nebrání průhledům na centrum města, nestíní dennímu světlu a oslunění. Plochá střecha podnože má charakter zelené střechy, je určena pro pohledy z okolních domů.
- Parkovací plochy jsou situovány do tří podzemních podlaží. První podzemního podlaží využívá svažitého terénu k umístění parkovacích ploch do podlaží částečně zapuštěného do terénu. Převážná část prostoru je otevřená do exteriéru, má charakter krytého parkovacího stání s denním osvětlením a přirozeným větráním. 2. a 3. podzemní podlaží je klasickým podzemním podlažím.
- Každá věž má dvě fasády maximálně prosklené,umožňují situování lodžií,teras nebo zimních zahrad. Zdůrazňuje se tak vhodná orientaci ke světovým stranám a atraktivita výhledů do zeleně a na panorama města.
-  Komerční prostory zabírají celou plochu jednopodlažní podnože s výjimkou hlavních vstupů do obytných částí domů. V případě členění komerčních ploch na menší obchodní provozy je možné navrhnout obchodní pasáž.
- Obytné plochy jsou navrženy na 2. až 16 nadzemním podlaží. Plochu obytného patra je možné variabilně dělit na 1-3 byty.
- Konstrukce půdorysu věžových domů prochází přes všechna podzemní podlaží.Je tak zajištěna návaznost podzemních podlaží na komunikační jádra. Plocha podzemních podlaží věží je využita na domovní a technologické vybavení domů. V ploše prvního podzemního podlaží jižního věžového domu je navržena mateřská školka s dětským hřištěm v ploše zeleně. Zbývající plocha podzemních podlaží má funkci hromadné garáže. 

PARKOVÁNÍ, DOPRAVA
- Navržené řešení zachovává stávající veřejné parkoviště P 36 situované na západní straně s příjezdem z ulice Fillové. V rámci stavby bude rekonstruováno.
- Celkem se v řešeném území nachází 333 parkovacích stání.270 parkovacích stání je navrženo v objektu ve třech podzemních podlažích. 63 ( 36+22+5) parkovacích stání je na terénu.
- Na částečně zapuštěném 1.PP je navržená veřejná parkovací plocha s kapacitou 90 stání, která je včetně 63 stání na terénu určena pro obyvatele okolních domů a obsluhu komerčních ploch.
- Parkovací plocha na 2.PP a 3.PP s celkovou kapacitou 180 stání pokryje s rezervou kapacitu potřebnou pro byty a personál komerčních ploch.
- Dopravní napojení parkovacích ploch v objektu o celkové počtu 270 stání je navrženo odbočením z ul. Brožíkové. Nedochází tak ke zvýšení intenzity dopravy v horní části ul. Brožíkové ani v ul. Fillové. Propojení podzemních podlaží je pomocí ramp situovaných uvnitř dispozice.

Počet bytů: cca 135
Celkový počet parkovacích stání:
      - v objektu: 270
      - na terénu: 63


                          
B

URBANISMUS, ARCHITEKTURA

- Návrh navazuje na urbanistický koncept původní zástavby sídliště Lesná - kontrast devítipatrových (s nadstavbami desetipatrových) deskových obytných domů a jednopodlažních obchodních center s opakujícími se skupinami  bodových / věžových domů s 12.+1. nadzemními podlažími.
- Bodové domy s půdorysnými rozměry 30 x 12 m a výškou 48 m (16. nadzemních podlaží) mají proporce věžových domů se subtilním štítem.V dálkových pohledech není překročena výšková úroveň zástavby sídliště a není narušen zelený horizont.
- Prostorové uspořádání dvojice "věží" doplněné o jednopodlažní podnož tvoří vzdušnou kompozici s průhledy.
Ke stávající zástavbě se navržený objekt chová šetrně - nestíní dennímu světlu a oslunění stávajících obytných domů okolní zástavby,jednopodlažní podnož nebrání obyvatelům bytů obytného domu na ul. Fillova při výhledu na panorama centra města. Plochá střecha přízemního objektu je navržena pro pohledy z okolních obytných domů jako zelená střecha.
- Jednopodlažní podnož ve tvaru "U" připomíná svým tvarem, výškou a zastavěnou plochou dnešní objekt. Výšková úroveň plochy parteru je v úrovni komunikace ul. Fillova. Dva věžové domy a podnož vymezují na ploše parteru centrální veřejný prostor - atrium. Objekt si tak ponechává původní princip řešení veřejně přístupného parteru se vstupy do komerčních prostor. Plocha parteru bude splňovat vysoké nároky na komfortní pobytovou plochu určenou k odpočinku, regeneraci a pro pobyt s dětmi - zeleň, vodní prvky,sezení, sezónní občerstvení, umělecké dílo...
- Pobyt v atriu zpříjemní průhledy do okolní zeleně,která obklopuje objekt jižním a západním směrem. Situování vstupů do atria  z okolních ulic umožňuje bezbariérový průchod objektem z okolních ulic a přilehlého parku. Na jižní straně je plocha parteru patro nad terénem.Průchod přes fungující a esteticky atraktivní "obchodní" atrium obohatí pěší trasu ve směru k  zastávkám MHD na ulici Okružní.
- Funkce bydlení je situovaná do 2. až 16. NP věžových domů. Každé obytné patro lze variabilně členit na 1 až 4 byty.
- Funkce obchodu a služeb je situovaná do jednopodlažní podnože a přízemí věžových domů.Způsob využití pokryje chybějící základní obchodní sortiment nebo požadavky na zájmové aktivity - např. do atria orientovaná kavárna s letním sezením, vybrané druhy potravin, trafika…, malý víceúčelový sál.
- Půdorys obou věžových domů prochází přes 1., 2. a 3. podzemní podlaží.Je tak zajištěna přímá provozní návaznost podzemních podlaží na komunikační jádra. Půdorysy podzemních podlaží věží jsou využity na  domovní a technologické vybavení.Do 1 podzemního podlaží jižního věžového domu je umístěna mateřská škola s navazujícím dětským hřištěm v zeleni. Zbývající plocha  podzemních podlaží má funkci hromadné garáže.  
- Parkovací plochy jsou situovány pod úrovní parteru. 1. podzemní podlaží využívá svažitého terénu k umístění parkovacích ploch do podlaží částečně zapuštěného do terénu. Převážná část prostoru je otevřená do exteriéru. Prostor má denní osvětlení a přirozené větrání. Druhé a třetí podzemní podlaží je klasickým podzemním podlažím. Celkový počet stání zahrnuje i náhradu za zrušené stávající veřejné parkoviště na terénu P 36.
- Na částečně zapuštěném 1.PP navrhujeme veřejnou parkovací plochu s celkovým počtem 130 stání. Tato veřejná parkovací kapacita včetně 23 stání na terénu jsou určena pro návštěvníky komerčních ploch a obyvatelům okolní zástavby.
- Parkovací plocha na 2.PP a 3.PP pokryje svojí kapacitou 2 x 130 stání s rezervou kapacitu potřebnou pro byty situované v objektu a personál komerčních ploch.
- Dopravní obslužnost parkovacích ploch o celkové počtu 390 stání zatím uvažujeme ve dvou variantách. Obě varianty využívají dvou vjezdů - rampy v místě dnešního odbočení z ul. Fillové a vjezdu v ul. Brožíkové. Nedojde tak ke zvýší intenzity dopravy v ul. Fillové a horní části ul. Brožíkové.

Varianty řešení organizace dopravy 
1) jednosměrná rampa v ul. Fillové pro vjezd, jednosměrný výjezd do ul. Brožíkové směrem k ul. Okružní, vnitřní obousměrná rampa mezi 1.,2. a 3.PP. Platí dnešní dopravní značení.
2) obousměrná rampa v ul. Fillové pro vjezd a výjezd z parkovacích ploch na 1.PP (veřejné parkoviště), obousměrná rampa v ul. Brožíkova pro vjezd a výjezd z parkovací plochy na úrovni 2.PP. (parkování pro byty).Spodní část komunikace v ul. Brožíkové obousměrný provoz.

Počet bytů: cca 145  
Počet parkovacích stání:
      - v objektu: 390
      - na terénu: 23
Zdroj: autorská zpráva
Vložil: Jan Kratochvíl, 08.12.09
Návštěvnost: 42873 čtenářů
Sdílet: 
Poslat odkaz na tuto stránku e-mailem
Vaše jméno Vaše emailová adresa
Váš vzkaz
Na tyto adresy (oddělte čárkou)   
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Prosinec 2017
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2017
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.