Do not follow this link, or your host will be blocked from this site. This is a spider trap.
PŘIHLÁSIT SE  (trvale)
Uživatel:
Heslo:
Zapomněli jste heslo?
Registrace nového čtenáře
archiweb
JAP
HLEDEJ v sekci     
Hošek picture
Arnošt Hošek
* 24.04.1885 - Uherský Ostroh, Česká republika
† 30.10.1941 - Česká republika

Biografie
Architekt Ing. Arnošt Hošek, vrchní odborový rada minister­stva veřejných prací narodil se 24. dubna 1885 v Uherském Ostrohu. Maturoval v roce 1902, II. státní zkoušku vykonal v roce 1908. V letech 1910-1925 působil v zemském úřadě v Praze, od roku 1925 v ministerstvu veřejných prací. Hlavními obory jeho čin­nosti byly urbanismus, architektura, stavební akustika a studie synestetické. Byl na studijních cestách v Německu, Francii, Anglii, býv. Rakousku, Maďarsku, býv. Polsku, Itálii, Belgii, Ho­landsku a ve Švýcarsku. Byl členem České akademie práce, Klubu architektů v Praze, Syndikátu výtvarných umělců v Praze a spolku Les artistes musicalistes v Paříži. Zúčastnil se čtyř kongresů ,,Farbe-Ton-Forschungen" na universitě v Ham­burku. Zúčastnil se výstav v Hamburku (1931), Lausanne (1932), Mnichově (1932), Lipsku (1932), Paříži (1932, 1934, 1935), Praze (1934, 1935), Buda­pešti (1936) a v S. Paulo - Brasilii (1938). Byl spolupracovníkem časopisů Zprávy veřejné služby technické, Stavba, Klíč, Magazin dp, Farbe-Ton-Foschungen, Česká hudba a Architektura. Před­nášel na universitě v Hamburku, Vysoké škole hu­dební v Berlíně, v Klubu architektů v Praze a j.

Realizace a projekty

Urbanismus
Vnitřní velkoměsto - Z. v. s. t. - XIII - 1931
Mezinárodní soutěž na regulační plán města Madridu - Z. v. s. i - XI - 1929

Akustika
Stavební akustika - Stavba - 1931 č. 11.
Předpoklady dobré akustiky - Hudební výcho­va - XVIII č. 6, 7.
Stavební akustika - Z. v. s. t. - XVIII, č. 32, 33.
Isolace zvuku - Z. v. s. t. - XIX, č. 1.
Prostor akustický a prostor znějící - Klíč - hudeb. revue III - č. 11.
Hudba a stavební akustika-Architektura - I.,7.1939 - 157. . .
K akustice Prozatímního divadla. Z. v. s. t. XXI - sv. 2. č. 9.
K akustice prostorů - Z. v. s. t. - XXII - č. 3.
Adaptace sálu pro kino „Alfa" v Moravské Ostravě - Architektura - I, 11- 1939 - 272.

Divadlo
Poznámky k obnově jeviště - Stavba XIII - 1936 - 37 Str. 90... XIV - 1937 - 38 str. 28...
Městské divadlo v Poděbradech. Ing. architekti Miroslav Kouřil, Arnošt Hošek, Milan Babuška.

Školy
Soutěžní návrh na průmyslovou školu v Hradci Králové - Stavba VI - 11 - 181.

Architektonické cestopisy
Zájezd českých architektů a inženýrů do Holandska, Anglie a Belgie - Z. v. s. t. XI - 1929 -556...
Holandsko, Anglie, Belgie - Stavba VlIl - 1929 - 30-81.
Kolonie „Dammerstock" města Karlsruhe - Stavba VIII - 1929 - 30 - 104...

Zprávy, referáty, nekrology
Nové obory stavebnictví - Z. v. s. t. XVII - 151 - 152.
Mezinárodní kongres pro bytovou péči - Z. v. s. t. XVII -164.
XIV. mezinárodní kongres bytové péče a výstavby měst v Londýně od 16. do 20. července 1935 -Z. v. s. t. XVII -1935 -181-182.
Stálý výbor architektů v Paříži -1935 -Z. v. s. t. XVII -1935 -382.
Výstava pařížské skupiny - Les artistes musi­calistes - Stavba XIII-3, Česká hudba XXXVI - 9 -1933.
Josef Havlíček a Karel Honzík - Všeobecný pensijní ústav v Praze - Z. v. s. t. - XIX - 1937 - 791.
Za ing. arch. Dr. Aloisem Špalkem -Z. v. s. t. XXII - č. 3, 46, Národní listy - 14. ledna 1940.
Alois Kubíček a Zdeněk Wirth: Hradec Králové, město českých královen - město Ulrichovo - Z. v. s. t. XXII - 1940 - 10 - 152.

Spisy estetického obsahu
Souvislost barev a tónů - Relation between colours and tones.
Zpráva o VI. mezinárodním kreslířském kongresu v Praze1928.
Je melodie základem umění? - Stavba V - 8.
Etika hranicí estetiky - Stavba VI-6.
Hudba tvarů a barev - Z. a J. Pešánkovi, světlo a výtvarné umění - Elektr. podniky hlav. města Prahy 1930.
Základy všeumění - Klíč I - 4 - 10.
Komposice, film a divadlo -Magazin dp, I -č. 9. Synestesie - Česká hudba XXXIV - 11.
Úvahy o  scénické výpravě antické tragedie. Česká hudba XXXVI - 9.
Surrealismus - Česká hudba XXXVII - 8-9.
Kulturní význam synestesie - Přehled rozhlasu I - 9,
Architektura a hudba - časopis Hudba a škola III - 3.
Elemente der Allkunst - Farbe -Tonforschungen herausgegeben von Dr. G. Anschůtz, Ml. Band. Otto Meissners Verlag - Hamburg 1931.
Poznámky k estetice filmu - Program.
O chrámu svatého Jiří na Hradě pražském a jeho hudebnosti - Program.
Pořízeno H. pravděpodobně v roce 1940 asi v červenci - srpnu.

Nekrolog
30. října 1941 předčasně zemřel architekt Arnošt Hošek, osamělý umělec, vědec a myslitel. Nedočkal se ani uznání a ocenění svého životního díla. Jsa obdařen mimořádnými schopnostmi, spojoval hudební i výtvarnou vnímavost a snažil se po dlouhá léta najít vědecké zákony fysikální i estetické pro odůvodnění neobyčejného daru své smyslové schopnosti. Jako hluboce založený hudebník . a kultivovaný, vzdělaný výtvarník hledal a nalézal prací celého svého života společné zákony uměleckého tvoření a vnímání hudby i výtvarného díla. Vnímal a viděl hudbu prostorově i barevně a výtvarné dílo, zejména i architekturu, zase hudebně. Vyjádřením jeho myšlenek a pocitů byla rovnomocně kresba, plastika, architektura i nota; prostor, linie, barva i tón. Zabýval se estetikou i psychologií tvorby, studiem fysikálních zákonů chvění, akustikou i optikou, analysou tvoření uměleckého díla. Odtud ta neobyčejná rozmanitost jeho práce, která celá směřuje k synestesii, společnému výtvoru i vnímání uměleckého díla spojením všech oblastí umění k všeumění, jehož byl nejranějším průkopníkem, teoretikem i zákonodárcem.
Ve svém studiu i projevu byl Arne Hošek neobyčejně přesný a důkladný; v jeho díle nebylo nic neodůvodněného, jak by se nezasvěcený mohl domnívat; naopak, každý svůj umělecký projev odůvodnil a podepřel fysikální zákonitostí, studovanou na podkladě subjektivního vjemu. Jeho obrazy, barevné studie, vznikající z prostorového a barevného chápání hudby, ho sblížily s mezinárodními kruhy malířů musikalistů; roku 1934 jim uspořádal v Praze i výstavu, a úspěšně se jí i sám zúčastnil. Jeho obrazy, které jsou grafickým a barevným předobrazem, grafikonem něčeho, kam ještě nedospělo poznání vědy, svými estetickými silokřivkami a barevnými tóny se snaží o výtvarný výraz hudby v její vlastní podstatě, bez ohledu na směry a snahy současného výtvarnictví.
Hoškovy studie hudební akustiky vedly ho ke studiu akustického prostoru a všech forem divadla a sálu pro hudební reprodukci. Nutily ho však též k radikálnímu řešení prostoru pro moderní hudbu a divadlo. Vrcholem této činnosti je studie pro kongres v Hamburku (Hamburg), odměněná II. cenou, publikovaná ve Stavbě, jeho návrh div. studia, jeho účast na návrhu Janáčkovy síně v Praze, známé z našeho časopisu (společně s M. Kouřilem a Jos. Rabanem), jeho podíl na soutěžném projektu domu umění, odměněného I. cenou a na přestavbě biografu pro Moravskou Ostravu (společně s L. a Č. Šlapetou). Jeho činnost, zprvu jen zaměřená na malířství a hudbu, dostala se tím přímo do oblasti architektury. Arne Hošek věnoval akustickému problému v architektuře i mnoho historických studií o melodickém a harmonickém prostoru. Zabýval se i současnými akustickými problémy, které konkretně řešil v projektech i v posudcích a podnětech k současným řešením, na příklad k akustickému problému nového Národního divadla v Brně. Několik jeho návrhů zasahuje do vzdálenějších oblastí. I v nich se snažil podnětně a nově zasáhnout. Příkladem je jeho Soutěžný návrh na pavilon pro výstavu v Paříži 1937, kde uplatnil poznání ze svých hudebně-barevných studií i kinetického výtvarnictví; realisace, zejména vnitřků, byla by přinesla zcela nový pohled na řešení tohoto úkolu. Z několika jeho návrhů sluší se ještě zmíniti o soutěžném návrhu na řešení výstupu a planiny na Letné a na průmyslovou školu v Hradci Králové, Divadlo bylo nejblíže jeho úsilné snaze o všeuměleckou formu svým všestranným působením optickým i akustickým. Arne Hošek se proto zcela logicky věnoval netoliko problému a analyse divadelního projevu po všech stránkách, problému divadelního prostoru a jeho akustiky, nýbrž i pokusům a studiím o hlubší uplatnění svých zásad všeumění na scéně. Divadelní projev je mu synthesou hudby, slova, pohybového umění i světelného a kinetického výtvarnictví. S tímto cílem vytvořil pro Národní divadlo i několik návrhů na divadelní inscenace (Král Oidipus, Julie aneb Snář, Armida), z nichž žádná však nebyla realisována. Je to škoda, protože byla jimi nastoupena nová cesta pohybového, světelného, barevného, abstraktního výtvarnictví v úzkém styku s hudbou. Ve své úřední činnosti, jako vrchní odborový rada ministerstva veřejných prací, zabýval se především problémy urbanistickými. Svou úřední činnost nechápal jen povrchově, věnuje se hlubšímu studiu problémů a otázek. Ing. architekt Arnošt Hošek byl dlouholetým, vynikajícím členem Klubu architektů, jehož snahám, počinům i práci věnoval mnoho pozornosti i spolupráce. Přednášel na klubovních debatních večerech, přispíval do „Stavby" závažnými články z nového světa svého poznání. Také v našem časopise se objevilo již jeho jméno v záhlaví závažných příspěvků. Náš list utrpěl bolestnou ztrátu odchodem spolupracovníka v oboru, kde není dosud následovníka.
Odešel tichý a skromný, avšak houževnatý a nadšený pracovník a buditel, který v neobyčejných darech svých schopností i ve svém díle uskutečňoval první cesty k všeumění, které mu bylo nejvyšším lidským projevem. Odešel i ušlechtilý, vyrovnaný člověk vzácné noblesy. Odešel předčasně, jeho svérázné a záslužné dílo však zachová jeho památku.
Oldřich Starý pro časopis Architektura III, 1941, s. 257-258.
Návštěvnost: 25219 čtenářů
Komentáře
Předmět Autor Datum
show all comments add comment
Burza práce
Aktuálně
Kalendář akcí
arrow
Leden 2018
arrow
Denní zprávy
e-SHOP
BLOG - poslední články
Poslední komentáře
BLOG - poslední komentáře
TOPlist © archiweb.cz 1997-2018
Všechny materiály zveřejněné na těchto www stránkách podléhají autorskému zákonu (č.121/2000 Sb.). Publikování nebo šíření obsahu je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.
archiweb.cz využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ČTK.